Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TRANEMO TRANEMO 1:3 - husnr 1, TRANEMO KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TRANEMO KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
TRANEMO KYRKA uppfördes på ny kyrkplats 1881-82 efter arkitekten Emil Langlets ritningar och invigdes 1889. Skövdebyggmästaren P J Pettersson ansvarade för bygget. Den nya kyrkans föregångare var ett träkyrka uppförd på 1600-talet och den gamla kyrkplatsen ligger strax intill den nuvarande.

Kyrkan är en sexsidig centralkyrka uppförd i sten med koret orienterat åt norr. Stilen nygotik blandat med nyklassicism. Från 1930-talet är den halvrunda absiden i norr och sakristian intill, uppförda i tegel efter ritningar av arkitekten Harald Wadsjö. Tillbyggnaderna anknyter i material och form till exteriören.

Kyrkan har renoverats 1937-39, 1991 och 1993. Vid renoveringen 1937-39 omdanades kyrkorummet helt efter ritningar av arkitekten Harald Wadsjö. Syftet med renoveringen var att komma till rätta med slitage och fuktskador men det fanns också en önskan om att skapa ett mera "traditionellt" kyrkorum. Kyrkorummet fick efter renoveringen en påtaglig längdriktning som inte minst betonades av sidoljuset. Korets verkan förhöjdes och betonades av konstnärerna Einar Forseths och Erik Abrahamssons altar- och kormålningar i bysantinsk stil.

Exteriört vidbyggdes i norr en halvrund korabsid och sakristia med stilmässig anknytning till klassicism. Det ursprungliga innertaket var en ribbkupol dekorerad med guldstjärnor. Ett lägre putsat valv byggdes i syfte att dölja lanterninen. Av de sex halvkolonnerna som ursprungligen var brunmarmorerade sänktes den mellersta kolonnens kapitäl för det nya lägre kupolvalvet. Kyrkans färgglada träinredning överputsades och avfärgades i gråvit kulör. De sex läktarna revs och en orgelläktare i söder utfördes i barockstil av Axel Wallenberg. Korpartiet omgestaltades helt. Den tidigare altarväggen, samkomponerad med predikstol och orgelfasad, revs och det nya koret dekorerades med en stor fresk av konstnären Einar Forseth och kormålningar av konstnären Erik Abrahamsson. En ny predikstol utfördes av Axel Wallenberg, Ivar Lindecrantz och A Johansson. Dopfunten fick ett särskilt postament och försågs med baldakin, liksom predikstolen. Fyra stora mässingskronor med nakna glödlampor ritades av arkitekten Harald Wadsjö och utfördes av konstsmeden Lars Holmström.

Kyrkan renoverades utvändigt 1991. En ombyggnad av kyrkans entréparti innebar framflyttning av trappan och en förhöjning av platsen framför kyrkdörrarna som ett led i handikappanpassning av kyrkan. Dessutom renoverades fönstren.

Kyrkan genomgick en invändig renovering 1993. Bänkinredningen diagonalställdes och två läktare med underbyggnader byggdes. Under västra läktaren inreddes en ny sakristia. Vapenhuset omvandlades till vindfång och utrymmet under orgelläktaren till kapprum. Väggar och tak fick en ljusare färgsättning.