Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARK ÄLEKULLA 3:1 - husnr 1, ÄLEKULLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÄLEKULLA KYRKA (akt.)
1995-10-27
Historik
ÄLEKULLA KYRKA är en stenkyrka med murar som delvis är av medeltida ursprung. Långhuset förlängdes åt öster någon gång under sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal.

Det tunnvälvda brädtaket i kyrkorummet dekorerades med målningar av mästaren från Göteborgs målarembete, Detleff Ross 1760. Ross dekorerade en rad kyrkor i södra Västergötland och var en av Västsveriges mest produktiva kyrkomålare. Koret och vapenhuset tillbyggdes 1794, vilket medförde att målningarna stympades. De kompletterades och utökades 1796 av tapetfabrikören och kyrkomålaren J M Hultgren från Varberg. Hultgren var verksam i slutet av 1700-talet och utförde takmålningar i några kyrkor i Västergötland och Halland. Takmålningarna i Älekulla kyrka övermålades 1877 men framtogs igen av konservatorn Thorbjörn Engblad i samband med en renovering 1938-39.

Tornet i trä tillkom 1877.

Kyrkan renoverades 1938-39 under ledning av stadsarkitekten i Halmstad, Fredrik Wetterqvist. Då tillkom sakristian efter hans ritningar. Under sakristian byggdes en värmekammare i samband med att värmeledning installerades. Konserveringsarbeten utfördes av Thorbjörn Engblad. Den äldre altartavlan konserverades och uppsattes i koret och äldre psalmnummertavlor ersatte de befintliga. Bänkinredningen befriades från övermålning och den underliggande äldre målningen kompletterades. Läktarbröstningen och läktarpelarna dämpades i färgtonen och samstämdes med bänkinredningen. Predikstolen färgsattes i samstämmighet med altartavlan. Dopfunten befriades helt från övermålningen. Takmålningarna framtogs och konserverades. Trapporna till läktarna leddes åt sidorna i stället för rakt fram. Bänkinredningen avkortades på den norra sidan för att maskera altarets sneda placering.

Elektrisk belysning installerades 1940.

Kyrktornets två översta takfall omtäcktes 1950. Samma år anordnades efter förslag av arkitekten Axel Forssén, en ny ingång till vapenhuset och en ny trappa vid kyrkans södra entré.

1964 målades kyrkan utvändigt samt invändigt i tornet.

Bänkinredningen ombyggdes 1980.

Fuktskador i takkonstruktionen undersöktes 1991 samtidigt som nya armaturer monterades. Bemålade ytor lagades, dels där tidigare armaturer suttit, dels på bänkinredningen.

År 2004 lagades putsen på långhusfasaderna. Tornfasader och långhusfasader ommålades och lanternintakets skiffertäckning kompletterades. Rötskadade delar på tornet lagades och kyrkan fick ett nytt kors.