Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARK TOSTARED 4:1 - husnr 1, TOSTAREDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TOSTAREDS KYRKA (akt.)
1997-03-14
Historik
TOSTAREDS KYRKA uppfördes under första hälften av 1500-talet. Långhuset utgörs av ektimring och dendrokronologiska undersökningar av timret visar att det är fällt 1540. I äldre tid har kyrkan varit spånklädd och rödmålad, liksom klockstapeln i kyrkogårdens sydvästra hörn.

En ombyggnad av kyrkan påbörjades 1721 och koret fick sin nuvarande tresidiga form. Fönster togs upp på kyrkans norra vägg och i samband med detta stympade väggens äldre bemålning.

Tornet tillkom 1824 och byggmästare var Pehr Nilsson från Erikstorp i Bollebygd, från den kända byggmästarsläkten från Sandhult. Tornet ersatte ett äldre torn från omkring 1770.

Ny bänkinredning tillkom 1829 och möjligtvis rör det sig om kyrkans första bänkar. De nuvarande gavlarna härrör från dessa bänkar. Kyrkan genomgick en genomgripande renovering 1864 under ledning av baron Carl Bennet, ägare till den närbelägna lantegendomen Äskekärr. Han lät på södra sidan om koret uppföra en privat loge, som efter hans död användes som sakristia. Timmerväggarna stagades upp med stående stockar, såväl ut- som invändigt. Innertaket lagades och i samband med detta gick målningar längs med takets kant förlorade. Kyrkorummets väggar, predikstol, altartavla och läktarbröstning övermålades med vit färg. Läktarbröstningen sänktes, golv inlades på läktaren och läktarbänkar insattes. En ny kyrkport tillverkades Målning och smide utfördes av smeden Anna-Britta på Stommen. Kyrkorummets väggar reveterades 1873 då panelklädsel ansågs vara alltför dyrt. År 1889 insattes en kamin i kyrkan.

Kyrkan renoverades 1931 under ledning av arkitekten Gustaf Ljungman. Då tillkom den norra sakristian. Den vita övermålningen som tillkom 1864 avlägsnades och de gamla målningarna konserverades av konservator C O Svensson. Nya bänkar tillverkades och nytt golv inlades. Den medeltida dopfunten återinsattes i kyrkan i samband med renoveringen.

År 1945 ombyggdes kyrkans tak, såväl in- som utvändigt, och innertaket fick då sin nuvarande välvda form. Elektriskt ljus installerades i samband med takombyggnaden. År 1952 installerades elvärme i kyrkan.

År 1975-76 genomfördes en renovering under ledning av arkitekten Arne Nygård. En ny grund grävdes under kyrkan och ett nytt innergolv inlades. Vid arbetet påträffades ekstockar som daterades till 1540-talet. Under golvet återfanns stenhällar, som härstammade från ett äldre stengolv. Nya bänkar med dynor insattes och på läktaren ersattes läktarbänkarna med stolar. Kyrkorummets väggar fick ny puts och på den norra väggen påträffades målningar föreställande fyra apostlamålningar som sannolikt tillkommit under 1500- eller 1600-talen. Aposteln som avbildats närmast läktarbröstningen har identifierats som Johannes. Denna norra vägg återreveterades inte. Målningsfragment upptäcktes också på den östra korväggen, troligen i form av ett draperi som omslutit altartavlan, sannolikt tillkomna efter 1721, då koret byggdes.

År 1980 omlades taken med taktegel lika befintligt, enkupigt lertegel. Kyrkan ommålades utvändigt 2002. Samtidigt utbyttes rötskadad panel i tornluckorna.