Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TÖREBODA FREDSBERGS PRÄSTBOL 3:1 - husnr 1, FREDSBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FREDSBERGS KYRKA (akt.)
1995-08-09
Historik
FREDSBERGS KYRKA - Fredsbergs kyrka började uppföras 1814 och invigdes 1821, troligen efter ritningar av överintendent Abraham Niclas Edelcrantz. Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka, av vilken vissa murar ingår i de nya. Enligt en avbildning i Peringskiölds Monumenta bestod kyrkan vid 1600-talets slut av långhus med takryttare, smalare kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Här fanns en fristående klockstapel. En kyrkklocka med inskriptioner är från 1489 och ytterligare en klocka är medeltida liksom en liljesten. En altartavla, nu på långhusets nordvägg, är från 1702. Predikstolen (1689, troligen tillverkad av B Löfman, Mariestad), nummertavlor, en kyrkklocka och Jonas Bierchenius epitafium är från 1600-talet. Anders Broddsons brudstol från 1770-talet, en järnbeslagen dörr och en kista samt gravhällar är också från den från gamla kyrkan. Även kyrkogårdens magasin är från 1700-talet. Från byggnadstiden finns bland annat läktaren, altarringen och troligen altaruppsatsen kvar. Den första orgeln var byggd 1847. 1887 omputsades fasaderna och en värmeugn anskaffades. 1905 renoverades kyrkan, enligt ritningar av Fredrik Falkenberg.Troligen insattes ett altarkors. Kyrkorummet dekorerades genom schablonmålning. Nya bänkar och trägolv tillkom och sannolikt påspikades pärlspont i taket. En orgel från CA Härngren, Lidköping, anskaffades 1908.
Vid Axel Forsséns renovering 1931-1934 insattes nya innerbågar i koret (båda ritade av Forssén) och kyrkan fick ny färgsättning .Bänkinredningen ombyggdes. Predikstol, och epitafium konserverades av KJR Johansson. Träfiberplattor uppsattes i taket. Ett önskemål om att lägga eternit på yttertaket avslogs. En ny sakristia, något större än den gamla och med pannrum i källaren, uppfördes. Programmet för värmeanläggning hade gjorts av Magnus Ericsson (eller Torsten Andersson). Den medeltida kyrkklockan lagades troligen 1943. Orgeln omdisponerades 1953 genom Frede Aagard. 1955 godkändes ett förslag till omtäckning av yttertaket med kopparplåt samt fasadrenovering. Möjligen utvidgades kyrkogården 1959, enligt ett förslag av Samuel Kaldén, Karlstad. Jerk Altons renovering 1971-1972 innefattade läktarunderbyggnad och igensättning av korfönstret med en vävnad. Fasaderna rengjordes och lagades (sockenmagasinet omputsades) kyrkan isolerades invändigt, målades, nytt golv inlades i vapenhuset och i koret och elinstallatonerna sågs över. Ett epitafium konserverades av Olle Hellström, ev insattes ny värmeanläggning (elvärme). En fasadrenovering 1985 innefattande rengöring och lagning. 1998 skedde reparation av torntak med ny kopparplåt, lanterninväggar- och tak samt ev ny flöjel. Arbetena utfördes av Kenneth Johanssons Bygg och Zälles. Orgeln återfick sin ursprungliga disposition 1989 genom Smedmans orgelbyggeri, Lidköping.