Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HJO FRIDENE 16:1 - husnr 1, FRIDENE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FRIDENE KYRKA (akt.)
1995-08-09
Historik
Fridene kyrka torde ha rests någon gång under 1100-talet med det rektangulära långhus och smalare rakslutna kor som avbildas i Peringskiölds Monumenta vid 1600-talets slut. Det ännu bevarade västtornet rider på denna kyrkas västgavel och är liksom denna uppförd i tuktad kalk- och gråsten. Tornet restes likaså under äldre medeltid, kanske 1259 som är inhugget på en sten. Troligen i samband med tornets resande togs en rundbågig öppning upp i långhusets gavelröste. Denna kan ha tjänat som en empor för kyrkans patron. Någon gång innan 1600-talets slut tillkom ett vapenhus i söder. Dagens läktare tillkom sannolikt 1686 och stod då på den norra sidan i den dåvarande kyrkan. Denna genomgick 1734 större förändringar, koret utökades och troligen är det då som det romanska pyramidformade torntaket som syns i Monumenta ersätts av den nuvarande smäckra spiran. 1736 målades kor och läktare. Läktarspeglarnas rosor återupptäcktes vid restaureringen 1949 men befanns vara i för dåligt skick.
År 1804 befanns kyrkan vara i det så dåligt skick att det var farligt att vistas i den. Sockenmännen och kyrkoherden beslutade om en större reparation "som svarade emot behofvet och tillgongarne". Som byggmästare anlitades Westman, sannolikt Gustaf Westman i Skövde, son till den store kyrkobyggmästaren Sven Westman i Skärv. Sonen är mest känd för uppförandet av Skara domkyrkas östgavel efter ritningar av Desprez. Vid arbetets början rasade den södra tillbyggda väggen, varför det beslöts att riva den norra och göra kyrkan lika bred överallt. Även de medeltida murarna revs eftersom de ansågs för svaga för att bära upp takresningen, särskilt med tanke på de stora fönster som skulle huggas upp. Endast västgaveln lämnades och stenmaterialet från övriga murar återanvändes. Det blev således närmast en nybyggnad som ägde rum år 1805. För att få råd med denna krävdes lån, vilka också beviljades.
Nybyggnaden blev en enhetlig nyklassicistisk salkyrka. År 1858 kompletterades den med en orgel tillverkad av Johan Niklas Söderling i Göteborg, med sex stämmor. De tidstypiskt symmetriska läktartrapporna blev någon gång under 1800-talet infodrade.
Främst till följd av sprickor i den södra muren, uppkomna på grund av rörelser i grunden, genomfördes 1915 vissa reparationer och smärre ombyggnader. Tre dragjärn anbringades genom kyrkan, taket tätades genom att detta överspändes med väv, som överklistrades med papp och med listverk indelades i fält och sedan vitmålades, en parställd balansdörr uppsattes mellan läktartrappornas foderbeklädnad. På 1940-talet ansåg man i församlingen att kyrkan var stadd i förfall, varför tanken på en restaurering uppkom. Arkitekten och erfarne kyrkorestaureraren Adolf Niklasson i Skara anlitades. Målet med restaureringen, som ägde rum 1949, var att behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga och enkla nyklassicismen. Det gamla innertaket togs åter fram, bänkarna fick sin nuvarande form, de främsta bänkraderna borttogs, ett nytt golv lades på det gamla, altaruppsatsen återfick sin omgivande drapering, predikstolen fick ett ljudtak, den södra långsidans mittportal igensattes, en grund läktarunderbyggnad tillkom och kaminen ersattes av ett nytt värmesystem i samband med att el indrogs. Sakristian i trä ersattes av en murad. Den medeltida dopfunten hade konserverats 1946 av Olle Hellström i Skara och flyttades nu in i kyrkan efter att ha varit utsatt för väder och vind på kyrkogården. 1969 putsades fasaden och fick häng- och stuprännor. 1984 slipades golvet ljust och de bakre bänkraderna borttogs för att få plats med kapphängare och bokbord. Sakristian fick ny väggpanel och nya skrudskåp. Grunden förstärktes för att motverka sättningar.