Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARA KEDUM 24:1 - husnr 1, SÖDRA KEDUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÖDRA KEDUMS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
1881 beslutade kyrkostämman i Södra Kedum om nybyggnation av kyrka. Sammanbyggnad med Ryda och Naum hade sedan 1790-talet dryftats men alltid fallit på böndernas motstånd mot dessa idéer hos några "herremän". Nu förelåg istället en villkorad donation till nybygge. Med ytterligare hjälp av rikskollekt kunde bygget genomföras 1889. För ritningarna svarade den unge Stockholmsarkitekten Isak Gustaf Clason. Medan exteriören inkorporerade flera inslag av nationalromantik så var interiören renodlat nygotisk med öppen takstol och målat textband kring triumfbågen samt väggar med kvaderimitation.
Juldagen 1917 fattade kyrkan eld till följd av överhettade kaminrör. Enbart murarna återstod efter branden. Redan dagen därpå fattade kyrkostämman beslut om återuppbyggnad efter den gamla ritningen. För interiören vände man sig dock till den nu vordne professorn I G Clason, vilken utarbetade en helt ny nationalromantisk inredning och slopade triumfbågsdekoren för "lugnare och mera enhetlig stilprägel". 1920 genomfördes arbetena varvid de kvarstående murarna reparerades och inredningen utfördes. Kortaket dekorerades av Boråsartisten John Hedæus. Kyrkan försågs med centralvärme och pannrum. Syföreningen bekostade katedralglas till korfönstren.
1931 försågs kyrkan med elektrisk belysning. 1949 anbringades några gravhällar på utsidan av ena långsidan. 1950 installerades elvärme. 1952 skedde underhålls- och reparationsarbeten. Långhusgavelns vittrade tegelpartier reparerades och interiören nymålades i en enhetlig färgskala med få kontraster. 1960 krävdes ytterligare murreparationer. Fasaden fick på tornets överdel helt nygöras liksom dess takgesims, varvid tegel med stor likhet med det gamla användes. Hängrännor och stuprör av kopparplåt uppsattes. På grund av fuktproblem genomgicks alla fogar och det särskilt utsatta koret undergick putslagning samt ommålning. 1969 installerades ett nytt orgelverk. 1976 inrymdes toalett efter ritningar av arkitekt Leif Ahlkvist. Tre år senare tilläggsisolerades taket.
1981stod samme Ahlkvist för en inre renovering. Inredningen återfick därvid sina ursprungliga färger och väggarnas puts lagades samt nymålades. Under läktaren inrymdes skåpsinredning, för vilket den nedre bänkraden borttogs. Även den främre bänkraden borttogs varvid ett dopaltare arrangerades och kortrappan justerades. 1986 installerades ljudanläggning. 1987 återuppmurades långhusgavelns krön med nytt tegel, vidare utbyttes skadat tegel i gesimserna. Främst rörde det sig om frostskador. Fönstren ommålades vid detta tillfälle.