Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GRÄSTORP ÅSEN 8:1 - husnr 1, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
1995-09-27
Historik
Kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talets förra hälft av gråsten, vilket en dendrokronologisk datering indikerat. Den restes på en storhög från järnålder. Vid Johan Hadorphs besök omkring 1670 hade den ett smalare rakt kor som var välvt. Framför sydporten fanns ett timrat vapenhus och norr om koret en sakristia. År 1745 genomfördes en omfattande ombyggnad, varvid ett fullbrett femsidigt kor tillkom. Murarna höjdes något och yttertaket fick en högre resning. En ny ingång upptogs i väster där ett vapenhus murades. Sydporten sattes igen och det byggdes även ett vapenhus framför korporten. Det nya innertaket och läktarbröstet dekorerades av målarmästaren Lars Hasselbom från Lidköping. 1801 ersattes yttertakets spån med skiffer och 1808 revs vapenhuset framför korporten. På grund av de dåliga ljusförhållandena tog man 1853 upp två nya fönster och byggde om de befintliga.
År 1881 undergick kyrkan en större renovering under ledning av byggmästare P Thorsén från Värsås. En sakristia saknades och därför balkades koret av med en skärmvägg för att rymma detta. Altaruppsatsen från 1688 plockades ned. Läktaren byggdes om helt och hållet, varvid Hasselboms apostlabilder hamnade på vinden. Ny öppen bänkinredning infördes, liksom nytt altare och altarring. Två nya fönster togs upp i koret. Men bara 30 år senare höjdes röster på att återställa kyrkan i dess forna skick. Detta arbete kom att utföras i tre etapper efter ritningar av arkitekt Anders Roland. 1914 konserverade artisten C. Wilh. Pettersson på ett förtjänstfullt sätt de nedsotade takmålningarna. 1916 togs skärmväggen bort och den gamla altaruppsatsen återuppsattes. Först hade dock denna och predikstolen konserverats. I norr uppfördes en ny sakristia. Sista arbetena utfördes 1930 då läktarbröstet konserverades och monterades. En orgel tillverkad av John Grönvall i Lilla Edet uppsattes även. Fasaden var ritad av Bernhard Schill. 1938 byggdes ett pannrum för centralvärme. Denna bestod av lågtrycksånga och byttes 1954 mot elvärme. 1966 målades interiören med plastfärg. 1974 genomfördes en ny konservering av takmålningarna.
År 1984 utfördes en omfattande reparation av exteriören. Till följd av målning med silikatfärg och cementlagningar så var fasaden i dåligt skick. Denna fick helt omputsas och vitkalkas. De spruckna solbänkarna i söder byttes mot nya. Nya ytterportar till vapenhus och kor tillverkades, liksom nya fönster. Året dessförinnan hade en arkeologisk undersökning av storhögen företagits, vilken visade på en datering till yngre järnålder. 1988 konserverades predikstol, altaruppsats, nummertavlor och läktarbröst. 1990 uppsattes strålkastare. 1992 byggdes ett nytt orgelverk.