Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MULLSJÖ SANDHEM 4:1 - husnr 1, SANDHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANDHEMS KYRKA (akt.)
1996-04-13
Historik
Den nya kyrkan uppfördes 1841 efter ritningar av C Ståhl vid Överintendentsämbetet, godkända av Fredrik Blom. Eventuellt sammanfaller kyrkans sydvästra hörn med föregående kyrkas medeltida murverk. 1865 införskaffades en orgel, byggd av Johan Niklas Söderling, Göteborg. Fasaden ritades av arkitekt Ludvig Hedin. Följande år utfördes en altartavla av socknens son Anders Gustaf Ljungström, kring vars krön denne målade ett språkband och två änglar. Därvid igenmurades korgavelns lunett.
1912-13 renoverades kyrkan efter ritningar av arkitekt Anders Roland. Exteriör och interiör kalkavfärgades. Innertaket målades i befintlig vit oljefärg. Längs taklisten målades en fris. Befintlig färgsättning behölls på altare, predikstol och läktare. Bänkarna fick bekvämare ryggar och sitsar samt kortades för sidogångar. Läktaren försågs med en utkragning för att rymma kör. Nya golv lades in och en ny kamin installerades. Ovan altartavlan slopades Ljungströms dekor och ersattes av en rundbåge i trä. Framför mittporten byggdes ett vapenhus, bekostat av ryttmästare Bäckström och ritat av H T Holmgren. Bäckström lät även se till att begravningsvapen, triumfkrucifix, kopparkista och övrig träskulptur plockades fram och uppsattes efter restaurering av arkitekt Norblad i Stockholm. Även en dopfunt skänktes av samme man.
1925 ombyggdes orgeln av Nordfors & Co, Lidköping. 1927 installerades elektrisk belysning. 1934 utbyttes kaminen mot centralvärme med lågtrycksånga. Detta föranledde nästa år en interiör ommålning under ledning av arkitekt Göran Pauli varvid taket fick sin blåa färg, väggfrisen slopades och en korbänk byggdes. Inredningens färgsättning bibehölls. 1945 lagades fasadernas puts och avfärgades med kalkfärg. Fyra år senare ersattes tornets uttjänta svartplåtstäckning med kopparplåt. 1958 byttes takets röda lertegel mot glaserat tegel.
1960-61 genomfördes en större renovering efter ritningar av arkitekt Gunnar Hoving. I västra vapenhuset revs läktartrappan och ett nytt golv av kalksten inlades. Porten mot långhuset nygjordes. Även södra vapenhuset fick ett nytt kalkstensgolv. Läktarens utkragning och bänkar borttogs. Även en bänkrad i långhuset slopades när korgolvet utökades. Likaså togs korbänken bort och altarringen kortades. Under läktaren anordnades kapprum och ny trappa, varvid ytterligare en respektive två rader borttogs. Väggarnas puts lagades och hela kyrkorummet genomgick nymålning, takets blå färg behölls dock. Olle Hellströms konserveringsarbeten inbegrep rengöring av triumfkrucifix och övrig träskulptur, fri rekonstruktion av begravningsvapnens ursprungliga färgsättning samt framtagning av ursprungliga färger på golvur och ljusbärare. Krucifixet flyttades från norra långsidan och gjordes fritt hängande framför koret.
1968 installerades ett nytt orgelverk av Nordfors & Co, Lidköping. 1971 omputsades fasaderna med KC-bruk och avfärgades med kalkfärg. Sprickor lagades med armeringar. Socklarna cementströks och målades med en organisk färg. Vid detta tillfälle påträffades delarna till en medeltida dopfunt i sakristiväggen. Denna rekonstruerades. 1987 uppvisade tornets södra och västra fasader spjälkningsskador, liksom partierna ovan sockeln. Sockelns cementputs ersattes av ny hydraulisk. Putsen ovan sockeln lagades. Tornets södra fasad omputsades helt. Fasaderna avfärgades därefter. I sakristian insattes nytt textilskåp och bönealtare. Interiörens torra luft föranledde installationen av en luftfuktare.
1990 genomgick interiören en renovering efter ritningar av arkitekt Sture Svensson. Ett nytt handikappanpassat korgolv av kalksten kom att ersätta det föregående rötskadade brädgolvet. Först företogs en arkeologisk undersökning av gamla kyrkans kor, varvid bl.a. ett gravkor påträffades. Innerväggarnas organiska färg från 1960 skrapades bort och ersattes av kalkfärg, varvid 1913 års fris framtogs. Innertakets akrylfärg ersattes av linoljefärg. Inredningen ommålades. Triumfkrucifixets spjälkande färg fästes av konservator Conny Karlsson. 1999 utbyttes takens sönderfrusna glasyrtegel mot enkupigt lertegel. Fasadernas puts lagades och avfärgades liksom snickerierna. 2001 utökades läktarunderbyggnaderna för att även rymma toalett och samtalsrum. Ännu en bänkrad slopades för detta.