Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING STORA BJURUM 1:2 - husnr 1, BJURUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BJURUMS KYRKA (akt.)
1999-11-09
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
BJURUMS KYRKA, gemensam för Mårby och Hångers socknar, uppfördes 1768. I kyrkan finns ett flertal inventerier från Hånger och Mårby raserade medeltidskyrkor. Initativtagare till kyrkbygget var framför andra godsägare Karl Georg Lillie på Stora Bjurum.
Utifrån en inventering som genomfördes 1829 kan man konstatera att kyrkan vid denna tid hade tegeltak, att tornet var täckt med ett spåntak samt att de flesta fasta inventarierna var målade i en blå kulör. Åt väster fanns en rymlig mansläktare och åt öster, ovan sakristia och gravkor, fanns en läktare för folket på Stora Bjurums säteri. Som orgel användes ett äldre "positiv" med sju stämmor. Bänkarna var slutna med dörrar åt mittgången. Trätaket var målat mörkare blått med "ljusa skyar" samt motiv med berättelser från Nya Testamentet. Vid en avbildning 1881 kan man se att kyrkan vid denna tid stod oputsad.
Vid en renovering 1902-03 förändrades kyrkans interiör genom att sakristian (på norra sidan av koret) och gravkoret (något större, på södra sidan av koret), som tidigare inrymts bakom högaltaret, gjordes om till kor. Ny sakristia byggdes till åt norr och ett fönster gjordes om till ingång. Östfönstret i det förutvarande gravkoret sattes igen. Den indragna mur som markerar övergången mellan kor och långhus tillkom likaså vid denna restaurering. Västtornet fick en ny och mer artikulerad överbyggnad. Mycket av dagens fasta inredning såsom bänkar (enl ritning 18 bänkar/sida och ej korsgång), predikstolens trappa och västläktaren tillkom vid denna restaurering. Sannolikt putsades det tidigare trätaket över. 1923 fick kyrkan sin nuvarande orgel.
1952-53 renoverades kyrkan. Den målades om invändigt, altaruppsatsen och altarringen restaurerades, elvärme och elljus installerades och yttertaket reparerades. Vid en invändig restaurering 1993-94 ämnade man återskapa valda delar av färgsättningen från sekelskiftesrestaureringen samt delar av den färgsättning som tillkom vid 1823 års renovering. De äldre fasta inventarierna konserverades. 1996 åtgärdades tornöverbyggnaden vars stomme var i dåligt skick.