Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING FIVLEREDS KYRKA 1:1 - husnr 1, FIVLEREDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FIVLEREDS KYRKA (akt.)
1995-07-21
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
FIVLEREDS KYRKA - Den romanska stenkyrkan med tresidigt avslutat korparti uppfördes sannolikt under 1100- eller tidigt 1200-tal. Ursprungliga murpartier återfinns i det befintliga långhusets västra del. Kyrkan byggdes till åt öster 1741 och fick då ett tresidigt avslutat korparti av samma bredd som den medeltida kyrkans långhus. Sakristian, som är tillbyggd invid skarven mellan den medeltida och den senare delen, har en okänd tillkomsttid.
Enligt ett sockenstämmoprotokoll från 1757 skall predikstolen vara under förfärdigande och ryttmästare Rotkirch (vars initialer står under en av vapensköldarna på nordväggen tillsammans med hustruns, född Fleetwood) skall vid denna tid också ha skänkt en kyrkklocka till kyrkan som tidigare endast hade en enda klocka. I samband med detta byggde man om, eller till, klockstapeln. Draperimålningen kring altaruppsatsen tillkom vid 1700-talets slut och målades om under 1800-talet. Altaruppsatsen är gjord 1792 av Jöns Lindberg från Sandhem. Enligt inventeringen från 1829 skall vapenhuset av trä, åt väster, vara tillbyggt 1734. Enligt samma inventering skall predikstolen vid denna tid ha stått på södra sidan, läktare funnits i väster och kyrkan haft 43 "stolar", dvs bänkar.
När kyrkan renoverades runt 1920, efter förslag av arkitekten Anders Roland, var de flesta inventarierna målade i vitt och guld. Bänkarna var målade i en träimiterande färg och draperimålningar fanns bakom altaret. Renoveringen innebar, interiört, ommålning i förutvarande färgsättning, omkalkning av väggar och nytillverkning av vissa innanfönster. Utvändigt genomfördes putslagning och omkalkning samt lagning av det befintliga tegeltaket. 1924-25 skall kyrkan ha fått en ny orgel från Nordfors i Lidköping.
1935 bytte man värmesystem och i och med att värmeapparaten skulle flyttas från södra ingången till norra sidan hittades spår av kalkmåleri där kaminen nu skulle stå. Måleriet togs fram och konserverades. När kyrkan restaurerades 1954-55 påträffades, på innerväggarna, flera lager med kalkmålningar varav de äldsta, figurativa målningarna kan vara från 1600-talet. Senare måleri, med bl.a. schabloner, från sista hälften av 1800-talet hittades också men endast taklisten i form av en skuggad, målad tandlist togs fram. Vid samma renovering 1954 insattes nya, kopplade fönster med återanvänt glas, nytt golv lades och de befintliga bänkarna byggdes om för ökad bekvämlighet medelst nya sittbräden och nya ryggstöd. De två östra bänkkvarteren, fyra bänkpar, togs bort och korgolvet utökades åt väster. Predikstolen flyttades något åt väster och fick en ny trappa. En ny innerdörr med tre fyllningar tillverkades. I vapenhuset togs de två trapporna till övervåningen bort och ersattes av en ny. Vid samma tid installerades elektrisk värme och belysning.
1983 renoverades kyrkan in- och utvändigt utan hjälp av de antikvariska myndigheterna. 1992 lades kyrkans tak om och fönstren renoverades.