Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERVIK LOFTA KYRKA 1:1 - husnr 1, LOFTA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LOFTA KYRKA (akt.)
1993-11-10
Historik
På platsen för den nuvarande kyrkan fanns tidigare en kyrka med rötter i medeltiden. Denna bestod till sin kärna av ett rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Ett torn fanns i väster. Senare tillkom korsarmar och sakristia. Kyrkan revs i samband med att den nya kyrkan byggdes. Lofta nya kyrka uppfördes 1835-37 efter ritningar av arkitekt Per Axel Nyström, troligen inspirerat av äldre ritningar utförda av länsbyggmästaren Johan Holmberg. Byggmästare var Wilhelm Rosén, stadsbyggmästare i Linköping. Kyrkan uppfördes med ett långsträckt långhus, med inbyggd korabsid flankerad av sakristia och förvaringsrum i öster samt indraget torn i väster. Kyrkan avviker delvis från den år 1826 godkända ritningen, främst beträffande tornets utformning. Ritningen uppvisar ett lågt indraget torn, som är avlutat med en mycket kraftig lanternin. Det uppförda tornet blev högre och kröntes av en smäcker, fyrsidig lanternin. Vidare saknas den på ritningen utsatta gördelgesimsen, som skulle följa fönsternas nederkant. Ritningens enkla rundbågiga portaler utan omfattningar kom heller aldrig att utföras. Istället utfördes portalerna med rusticerade omfattningar och lunettfönster. Kyrkorummet blev långt och brett, med trätunnvalv. Även predikstolen utfördes i allt väsentligt efter Per Axel Nyströms ritningar. Invigning skedde den 3 december 1837. Några år senare, 1856, inköpte församlingen en orgel byggd av Marcussen & Sohn. År 1889 tillbyggdes kyrkans torn med en åttkantig lanternin som placerades ovan den redan befintliga lanterninen. Den senare kompletterades år 1896 med tornur.
Den första större förändringen av interiören genomfördes år 1896 efter ritningar av arkitekt Hugo Hammarskjöld. Den gamla bänkinredningen byttes ut mot öppna, ekfärgsmålade bänkar av nygotisk typ. Kyrkorummets väggar målades i brun oljefärg och däröver kvadermålning i limfärg. I korets mittfönster tillkom en glasmålning föreställande "Jesus välsignar barnen". Absidens kupol målades i mörkblått med en strålkrans i guld. Kolonnerna marmorerades i brunt. Tidigare blindarkader togs bort. Predikstolen från Lofta gamla kyrka placerades i södra delen av koret som en pendang till den befintliga. Korbänkar, predikstol och läktarskrank vitmarmorerades. Kolonnerna under läktaren marmorerades i brunviolett. Bilder visar att läktarskranket var dekorerat med förgyllda lagerkvistar.
År 1922 genomfördes sannolikt en exteriör renovering. Då ska också de mindre fönstren i öster, vid sakristia och förrådsrum, ha murats igen. Femton år senare, 1937, fanns långtgående planer på restaurering av kyrkan och ett program upprättades av Johannes Dahl, Tranås. Detta kom dock aldrig till stånd.
Vid 1950-talets början var det dock dags för en större renovering under ledning av E. Lundberg. Arbetet blev omfattande. Absidfönstret murades igen liksom ett fönster på nordsidan i höjd med läktaren. Glasmålningen som suttit i absidens fönster flyttades till ett fönster under läktaren. I absiden kläddes fondväggen med rött tegel stående på högkant med vita fogar. Kolonnerna marmorerades med kraftig penselföring i rött mot vit botten. Ett nytt altare utfördes av grova furuplank. Ovan detta monterades ett grönmålat kors av trä med en medeltida kristusbild. På ömse sidor om altaret uppställdes stora trearmade kandelabrar. Koret utvidgades och belades med nytt kalkstensgolv. I golvet placerades sex gravhällar från 1500-1600-talen. I kyrkorummet byggdes en ny sluten bänkinredning i fyra kvarter. Denna laserades invändigt i brunt. Dörrar och skärmar målades i ljust grönt, vitt och guld. Vissa partier laserades. Kyrkorummets väggar målades i vitt med taklist i pistagegrönt. Det målade fönstret från 1896 sattes in i ett fönster i sydöstra långhuset. Orgelläktaren byggdes ut med ca 4 meter mot öster. I vapenhuset byggdes en ny läktartrappa av tegel.
Nästa större renoveringsfas skedde under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Arbetena leddes huvudsakligen av Lennart Arfwidsson, Västervik. I den bakre delen av kyrkorummet byggdes 1989 en läktarunderbyggnad med samlingsrum i söder. Avgränsningen utfördes med en vägg som inte går ända upp till taket. En ny spiraltrappa till läktaren med uppgång från kyrkorummets bakre del tillkom i norr. Handikapptoalett installerades också i den norra delen. Det norra fönstret under läktaren togs upp och utanför torningången gjordes en utjämning av marken för att öka tillgängligheten till kyrkobyggnaden. År 1992 putsades kyrkan om och avfärgades i ljust gult med omfattningar och hörnpilastrar i vitt, med ambition att anknyta till den ursprungliga färgsättningen. Dessutom togs åter korfönstret upp. Invändigt utfördes mer omfattande förändringar. I korabsiden, där fönstret åter tagits upp, putsades tegelväggarna i vitt. Kolonnerna marmorerades i grönt mot gråvit botten samt försågs med förgyllda partier. Kyrkorummets väggar och tak målades i en ljus gulvit kulör och takgesimsen i engelsk rött. Arbetena omfattade även större arbeten på orgeln. Någon gång under årens lopp har kyrkans långhustak lagts med skiffer.