Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM ENSKEDE BY 1 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-11-09
Historik
Historik
Ursprungligen var Enskede gård uppdelad i tre hemmen, Stora Enskede, Lilla Enskede och Bägersta. På 1700-talet bildades gården genom sammanslagning av de tre hemmanen. År 1781 inköptes gården av assessorn i Bergskollegiet Herman Odelberg. Hans sonson, godsägaren Axel Odelberg d.y. ärvde gården redan vid sin födelse, 1805 och tillträdde densamma innan han ännu blivit myndig. Hans långa ägotid präglades av en livlig byggnadsverksamhet och stora odlingsföretag, som gjorde gården till en av de bäst skötta och mest inkomstbringande i landet. Gården blev en mönstergård. Han införde växelbruk, som innebar att jorden fick vila vissa år. Man odlade även olika slags grödor för att inte suga ut jorden med ensidigt brukande. Axel Odelbergs son Theodor Odelberg, övertog sedan gården och sålde den 1904 till Stockholms stad. Gården bestod då av 606 hektar mark och såldes för två miljoner kronor. Theodor bodde kvar i mangården till sin död 1938. På Enskede gårds gamla ägor anlades både Stockholms första trädgårdsstad och Södra begravningsplatsen samt Slakthuset. Under andra världskriget rekvirerades Enskede av militären, med slitage, förfall och vanvård som följd. Huvudbyggnaden kom att stå tom efter 1945 men restaurerades 1956. Den gamla trädgården har blivit koloniområde och parken har öppnats för allmänheten

Det som finns kvar av den stora gårdsanläggningen ligger på en höjdsträckning.
Huvudbyggnaden ett reveterat trähus i två våningar ritades av murmästare G M Kolmodin 1805 och stod färdigt 1807. Magasinsgården den s.k. "Fyrkanten" öster om huvudbyggnaden började uppföras på 1830-talet. Den nordvästra längan som redskapslider och de båda flankerade hörntornen som spannmålsmagasin med speciellt konstruerade torkordning. På 1850-talet kringbyggdes gården helt och längorna reveterades. Redskapslidret inreddes till gårdskontor och bostad. Alldeles intill Fyrkanten där daghemmet nu ligger fanns oxhus och stall. Norr och öster om mangårdsbyggnaden anlades på 1840-talet en engelsk park, medan trädgården låg väster om den allé som leder upp till gårdsplanen. Nedanför trädgården finns den stora gråstensmurade ladugården, daterad 1868. Efter en brand har den blivit ridskola.
Släkten Odelbergsnamn lever kvar i gatunamnet Odelbergsvägen.

Källor:
Stockholms stadsmuseum, Arkivet Torp och gårdar, Kulturmiljöenheten
Stockholm utanför tullarna, Nittiosju stadsdelar i ytterstaden, Söderström, Göran (red.), Stockholm
Från Årsta till Farsta, Olle Rydberg, Stockholm 1979