Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster YDRE BONA 1:6 - husnr 1, SVINHULTS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVINHULTS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den medeltida kyrkan var belägen ca 175 m sydväst om den nuvarande kyrkan. Den var uppförd av timmer under 1200-talet. Dess ursprungliga utformning är inte känd men sannolikt hade den en salsformad plan. Kyrkans utseende före rivningen 1876 är känd tack vare att
kulturhistorikern Nils Månsson Mandelgren besökte kyrkan och avbildade den 1847. Enligt honom var innertaket dekorerat med medaljongmålningar av samma typ som kalkmålningarna från 1400-talet i Risinge kyrka. Han uppger även att det 1762 uppgavs att kyrkan då var 500 år gammal. I den riksomfattande inventeringen av kyrkliga inventarier som utfördes 1828 uppges kyrkan ha två vapenhus, ett på södra sidan och ett i väster, sakristian hade i "sednare tider, blifvit av sten uppförd". Såväl tak som väggar var utvändigt klädda med spån. Kyrkan hade haft ett torn vid västra gaveln, som 1693 var starkt förfallet och nedtogs. Klockorna hängde dock i en klockstapel. Kyrkan renoverades under 1700-talet och försågs med ny altaruppsats och predikstol och även nya bänkar och läktare. Kyrkan ansågs dock under 1800-talet vara i för dåligt skick. Den drivande kraften i socknen för nybyggnad av en kyrka var organisten och folkskolläraren A J Hultgren, som var far till den ovan nämnda fotografen August Christian Hultgren.

År 1872 började den nya kyrkan att uppföras. Ritningar till kyrkan var utförda av byggmästaren Johan Granqvist och kyrkan uppfördes av byggmästare J P Sundqvist. Johan Granqvist var byggmästare från Mogata och hade varit ansvarig för nybyggnaden av Hägerstads kyrka 1864-1866. Hägerstads kyrka var ritad av arkitekten Carl Gustaf Blom Carlsson. Blom Carlsson (1799-1868) var arkitekt vid Överintendentsämbetet och har ritat åtskilliga kyrkor, men även ett flertal offentliga byggnader runt om i landet. Hägerstads kyrka fick ett rektangulärt långhus med raktslutet kor av långhusets bredd med en bakomliggande femsidigt utformad sakristia och torn i väster. Blom Carlsson ville kröna tornet med ett sadeltak med fyra hörntorn, men byggmästare Granqvist frångick ritningarna och tornet försågs istället med en mer traditionell lanternin med låg spira. Sannolikt vände sig församlingen i Svinhult direkt till Granqvist med önskan om en snarlik kyrka. Svinhults kyrka kom att uppföras i stort sett som en något förenklad kopia av Hägerstads kyrka och invigdes 1876. Exteriören präglas av de för tiden så populära nygotiska stildragen med bl a spetsbågiga fönsteröppningar med bågar med nygotisk spröjsning. Kyrkobyggnaden har för övrigt en traditionell nyklassicistisk utformning med vita slätputsade fasader, flackt sadeltak och symmetriskt placerade fönsteröppningar. Inredningen utfördes också i nygotik. Eventuellt stod arkitekten Axel Nyström vid Överintendentsämbetet för ritningar till predikstol och orgelläktare. Den gamla träkyrkan auktionerades bort och de inkomna pengarna skulle användas till en ny orgel. Orgeln byggdes av Åkerman & Lund. Delar av den gamla kyrkan finns återanvända på andra byggnader i socknen.

Kyrkan renoverades 1956 efter ritningar av arkitekt Erik John i Stockholm och under ledning av arkitekt Johannes Dahl i Tranås. Renoveringen var varsam och innebar främst att kyrkorummet försågs med innanfönster och ingångarna med vindfång. Den största förändringen utfördes i sakristian, som försågs med nytt lägre innertak vilket även resulterade i ändrade fönsteröppningar. Kyrkan har därefter främst varit utsatt för vård- och underhållsarbeten. Vid interiöra underhållsarbeten 1995 åtgärdades det delvis rötskadade bjälklaget. Det konstaterades då att en del av golvets bärlinor var återanvänt virke från den äldre kyrkans klockstapel.