Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, OTHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Othem 2008-02-04  081.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OTHEM KYRKA (akt.), OTHEMS KYRKA (akt.)

1200 - 1229

1240 - 1259

1250 - 1275

Gotland
Gotland
Gotland
Othem
Othem-Boge församling
Visby stift
Othem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Othem kyrka är från medeltiden. Den första stenkyrkan på platsen uppfördes i början av 1200-talet. Av den återstår dock endast minde delar, varav långhusets nordportal kan nämnas. Tornets nedre delar är några decennier yngre, medan dess övre delar samt det nuvarande långhuset och koret byggdes ungefär samtidigt vid mitten av 1200-talet.

Av förändringar efter medeltiden kan nämnas att en strävpelare mot långhuset södra vägg uppfördes på 1700-talet, samt att kyrkans fönster förstorades och en sakristia uppfördes år 1882.

1908 drabbades kyrkan av en brand som förstörde tornhuven och alla övriga tak. Vid reparationen påföljande år...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av Sigraf.

Sigraf (Konstnär)

År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn. Byggt till en äldre kyrka.
År 1200 - 1229 Nybyggnad
tidigt 1200tal? Första stenkyrkan på platsen byggdes (mindre rester återstår, bl.a. långhusets nordportal).
År 1220 - 1220 Nybyggnad - Torn
ca 1220. Tornets nedre delar byggdes.
År 1230 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte den äldre kyrkans kor.
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i korvalvet
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Långhuset och koret byggdes, muralmålningar (GKM anger omkr. 1240).
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Ca 1255 Tornets övre delar byggdes.
År 1250 - 1275 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Ersatte den äldre kyrkans långhus.
År 1250 - 1300 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1300 - 1330 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Målning i triumfbågen
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i triumfbågen.
År 1338 - 1338 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över kyrkoherden Nicolaus.
År 1400 - 1430 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar, apostlafris runt koret
År 1400 - 1429 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i koret.
År 1440 - 1440 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka.
År 1693 - 1693 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i sandsten
År 1693 - 1693 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten signerad av Abraham Beck. Målningarna i kyrkorummet kalkades över.

Abraham Beck (Konstnär)

År 1700 - 1799 Ändring
Strävpelaren i långhusets SV hörn uppfördes.
År 1730 - 1740 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1730 - 1739 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1740 - 1750 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1740 - 1749 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1769 - 1769 Underhåll - takomläggning
Kor- och långhustaken täcktes med tegel och tornet reparerades.
År 1772 - 1772 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1774 - 1774 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1774 - 1774 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1776 - 1776 Fast inredning - läktare
Läktaren målades av J. N. Weller.

Johan Niklas Weller (Konstnär)

År 1854 - 1854 Fast inredning - orgel
Orgel av A. V. Lindgren, Stockholm – 10 stämmor.

Anders Vilhelm Lindgren (Orgelbyggare)

År 1882 - 1882 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1882 - 1882 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av G. Ernst Clason: Sakristian byggdes (RT anger att sakristian redan fanns vid denna tidpunkt), fönstren ändares (enl. BH försågs med fönstren med blyglas, arkitekterna Isak Gustaf och Johan Fredrik Åbom).

G Ernst Clason (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Brand
Brand, tak och tornhuv
År 1908 - 1908 Åsknedslag
Kyrkan brandskadades svårt vid ett blixtnedslag: Tornhuven, tornets träbjälklag, samt taken över kor, långhus och sakristia förstördes helt. Sakristian blev utbränd och putsen i valven i kyrkorummet flagnade. Kyrkklockan göts om av Johan A. Beckman.

Johan A Beckman (Klockgjutare)

År 1909 - 1909 Ändring - restaurering
Kyrkan rustades upp efter branden: Taken täcktes med falar, valvens ovansidor täcktes med kalkbruk. En värmekamin installerades. Målningarna i koret togs fram och konserverades av Wilh. Pettersson.

Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av M. J. & H. Lindegren, Göteborg – 11 stämmor.

M. J. & H. Lindegren (Orgelbyggeri)

År 1935 - 1935 Underhåll - exteriör
Putslagning och omkalkning utvändigt
År 1939 - 1939 Ändring - restaurering, exteriör
Förslag till utvändig restaurering av Erik Fant.
År 1950 - 1959 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulptur av Bertil Nyström föreställande Madonnan med barnet.

Bertil Nyström (Konstnär)

År 1951 - 1951 Teknisk installation
El-belysning och elvärme.
År 1952 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant. Muralmålningarna konserverades. Bänkar i tornet. Dopfunten flyttades till koret.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm: Nya faltak över kor och långhus, hängrännor och stuprör. Avvattning av tornhuven, nytt vattendäck i tornet. Brandmurar på vindarna. Förstärktes gördelbåge och valv i långhuset. Fasaderna putsades om. Nya kolonnetter i ljudgluggarna. Trampstenar framför S tornportalen.
År 1982 - 1982 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Nytt triumfkrucifix av Bertil Nyström.

Bertil Nyström (Konstnär)

År 1983 - 1983 Underhåll
Väggar och valv i koret, långhuset och tornrummet rengjordes och vitkalkades. Orgel av A. Mårtensson Orgelfabrik, AB Lund.
År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Gotlandsbyggen AB: Takbräder byttes i mindre omfattning. All puts på tornet höggs ned, kor, långhus och sakristia putslagades. Strävpelarens nedre delar (gjutna) hålen med vit färg, cementblandad. Natursten foglagades. Åskskyddet kompletterades. Fönstren sågs över bl.a. tätades och målades. Plåtavtäckningen på fönsterbänkarna justerades. Nya landgångar och inspektionsbryggor på vindarna. Stigluckan reparerades. Högtalare och hörslinga.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Ändring
omkring 1997. Trappsteg av trä framför huvudportalen.
År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Stenkultur i Stockholm AB i Stockholm AB konserverade 3 gravhällar.
År 2000 - 2001 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Värmesystemet byttes. Belysningen kompletterades. Sakristian restaurerades, trägolvet byttes. Ny sockel som med taklisten målades. Taket målades. Dörren till den f.d. takluckan revs och en enkel bokhylla utfördes i nischen. Altarskranket konserverades (det hade sedan 1950-talet varit inklätt mellan två spånskivor, den främre revs och den bakre behölls som stöd för radiatorernas fästande) och bekännelsepallen rekonstruerades och konserverades (Marja-Liisa Alm, Byggnadshyttan). Altarpodiet revs.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Textilkonsulenterna inom företaget Lotine anordnade bättre förvaring för kyrkas textilier samt ombesörjde att de textilier som behövde rengjordes alt. konserverades.
År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Tornets S och V fasader putsades av Byggnadshyttan efter anvisningar av doktorand Kristin Balksten.

Kristin Balksten (Övrig)