Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND NORRLANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, NORRLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

516-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRLANDA KYRKA (akt.), NORRLANDA KYRKA (akt.)

1169 - 1169

1170 - 1199

1239 - 1239

1330 - 1370

Gotland
Gotland
Gotland
Norrlanda
Gothems församling
Visby stift
Norrlanda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Norrlanda kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta parti är tornets nedre del, uppförd i början av 1200-talet och därmed fullbordande ett romanskt kyrkobygge. Den romanska kyrkans kor och långhus revs när det nuvarande koret, sakristian och långhuset byggdes. Koret kom till vid mitten av 1200-talet medan långhuset uppfördes ca 100 år senare. Då byggdes också tornet på till sin nuvarande höjd. Även kyrkogårdens två stigluckor, varav den norra har en unik utformning med dubbla valvbågar, är i sin helhet medeltida.

Några nämnvärda, utvändiga förändringar av kyrkobyggnaden har inte gjorts sedan byggnadstiden.

...

Läs mer i eget fönster

År 1169 - 1169 Nybyggnad
Årtal enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Romanskt kor och långhus, numera försvunna (SvK liksom Strelow anger 1169). Sandstensdopfunt av vilken endast foten återstår (SvK anger att ”Majestatis” tillverkat den ”möjligen ... 1169”).
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Torn
Torn. Hörde ursprungligen till en romansk kyrka från 1100-talets senare hälft.
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Torn
Det nuvarande tornet byggdes (SvK anger ”omkr. 1200”).
År 1200 - 1299 Fast inredning - bänkinredning
Karmstol av svarvat trä, nu i GF.
År 1239 - 1239 Nybyggnad
Årtal enligt Taxuslistan.
År 1240 - 1259 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka.
År 1250 - 1320 Nybyggnad - Korparti
Rakslutet kor. Ersatte ett äldre romansk kor
År 1250 - 1320 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1300 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Omkring 1300. Det nuvarande koret och sakristian byggdes (SvK anger ”omkr. 1250”).
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1330 - 1370 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusets sydportal

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1330 - 1370 Ändring - tillbyggnad
Torn, påbyggnad
År 1340 - 1359 Ändring - ombyggnad
Långhuset byggdes och tornet förhöjdes (”Egypticus”; SvK anger ”omkr. 1330” för långhuset och ”omkr. 1260” för tornets påbyggnad). Korbänk.
År 1400 - 1429 Fast inredning - orgel
Orgel, nu i SHM.
År 1425 - 1425 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Omkring 1425. Triumfkrucifix, nu försvunnet. Träskulptur (”Smärtoman”).
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i kor och långhus

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret och långhuset av ”Passionsmästaren”.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1599 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskrift med rödkrita på korportalen: Omnia fata mea vincam precando / Michel Rorsfonlanci / May a:o 99 (Alla mina öden besegrar jag genom bedjande, Michel Rosenkilde med egen hand /15/99; Inskr).
År 1661 - 1661 Underhåll - takomläggning
Faltaket på långhuset lades om.
År 1665 - 1665 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk, nu i GF.
År 1670 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning med slutna bänkkvarter (delar i GF).
År 1680 - 1680 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken från 1665 målades.
År 1700 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkinredningen målades.
År 1704 - 1704 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av trä, målad av Rasmus Bortz Målare, nu i GF.

Rasmus Bortz Målare (Konstnär)

År 1717 - 1717 Ändring
Enl. traditionen slogs kolonnetten i S, nedre ljudgluggen sönder av ryssarna vid deras strandhugg på Gotland detta år.
År 1725 - 1726 Underhåll - takomläggning
Faltaket på långhuset lades om.
År 1726 - 1726 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1726 - 1726 Arkitekturbunden utsmyckning
Predikstol (dörren numera i GF). Dopfunt (GK anger 1735). Dopfuntslock.
År 1735 - 1735 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten, foten från 1100-talets senare hälft
År 1735 - 1735 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen målades. Dopfunten målades.
År 1737 - 1737 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på alnmåttet på långhusportalen.
År 1751 - 1751 Ändring
Tornspiran reparerades eller nybyggdes av tornbyggaren Johan Mårtensson Suderbys i Gothem (inskrift i äldre spirstock på tornvinden).

Johan Mårtensson (Tornresare)

År 1758 - 1758 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på takstol i långhuset.
År 1801 - 1801 Fast inredning - glasmålning
Medeltida(?) glasmålningsfönster i koret och långhuset ersattes med nya glasfönster.
År 1811 - 1811 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på klockbocken.
År 1889 - 1889 Fast inredning - altaruppsats
Altarretabel
År 1889 - 1889 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Gustaf Lindgren: nytt förhöjt trägolv, läktare (äldre brädvägg mot tornkammaren revs bort), nya bänkar, nytt altarskrank, nytt retabel (efter ritning av G. Lindgren 1888), ny nummertavla, ny dörr till sakramentsskåpet i koret,

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1893 - 1893 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på klockbocken.
År 1910 - 1910 Nybyggnad - Torn
Tornhuven nybyggdes lika den äldre d:o.
År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel
Ny kammarorgel.
År 1931 - 1931 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på korets N takfall samt på långhuset.
År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: Omfattande reparation av tornhuven. Nytt klockdäck och nytt nedre vattendäck. Reparation av fasadputs, kalkavfärgning av fasaderna. Smärre reparationer av yttertaken på kor, långhus och sakristia, samt omläggning av faltaket på kalkboden. Hängrännor på långhuset. Nya fönsterbänkar av kalksten i tornets gluggar. Ny kolonnett i övre NV ljudgluggen. Rivning av läktaren, sänkning av golv. Nya glas i fönstren. Elvärme. Framtagning av muralmålningar (tjuvmjölkningsscenerna samt kvadermålning) av konservator Erik Olsson Sanda, samt kalkning av väggar och valv i kyrkorummet. Målning av bänkar altaruppsats, altartavla m.m. Flyttning av orgel. Nytt skåp i sakristian.

Erik Olsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1976 - 1976 Underhåll - takomläggning
Omläggning av faltaket på sakristians V takfall.
År 1996 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Omläggning av faltaken över kor, långhus och sakristia, reparation av långhusets takstolar, omputsning av fasaderna. Ljudgluggarna kompletterades med bleck. Hörnkedjorna foglagades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, interiör
Genomfördes en invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan: Bl.a. rengjordes väggarna och valven, muralmålningarna konserverades, den gamla träskulpturen från Gotlands fornsal konserverades och återfördes till kyrkan. Elsystemet byttes och ett förrådsskrank sattes upp i tornet. Predikstolen, altarskranket och altaruppsatsen samt nummertavlan, bekännelsepallen, dopfuntslocket och en ljuskrona av trä konserverades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Underhåll
S tornfasadens puts reparerades efter frostskador.
År 2002 - 2002 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljushållare monterades i bänkarna.
År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
De tre portalerna samt det runda fönstret konserverades av Karl-Gustaf Eliasson, Stenkultur AB. Fönstret med bågar renoveras. Bågarna behandlades med trätjära, tätades med lindrev, en spräckt ruta byttes, fogarna lagades. På långhusportalen finns klotter ”AR 1662”.

Karl-Gustaf Eliasson (Konservator)

År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
S tornfasadens puts reparerades ånyo efter frostskada, denna gång enligt ett program upprättat av doktorand Kristin Balksten. Ljudgluggarna kompletterades med bleck, hörnkedjorna i S och V foglagades. Reparation av putsen på de båda stigluckorna.

Kristin Balksten (Övrig)