Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HAVDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HAVDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

493-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAVDHEM KYRKA (akt.), HAVDHEMS KYRKA (akt.)

1040 - 1040

1180 - 1220

1200 - 1200

Gotland
Gotland
Gotland
Havdhem
Havdhems församling
Visby stift
Havdhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Havdhem kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta del är koret från slutet av 1100-talet. Korportalens tympanonrelief med avbildning av Kristus och fyra apostlar är en av öns bäst bevarade, romanska sandstensreliefer. Långhuset byggdes omkring år 1200 och samtidigt fogades en absid till koret i öster. Senare under samma århundrade fick kyrkan även ett torn, vilket dock av allt att döma revs redan vid mitten av århundradet för att ge plats åt ett nytt tornbygge, förlagt något längre åt väster från kyrkan. Det nya tornet, vars nedre delar fortfarande står kvar, försågs med höga gavelrösten samt gal...

Läs mer i eget fönster

År 1040 - 1040 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1170 Nybyggnad - Korparti
Kor.
År 1100 - 1550 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kryssvalvet i tornet sattes in (GK).
År 1150 - 1200 Nybyggnad - Korparti
Det nuvarande koret byggdes (utan absid; GK).
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och korets absid.
År 1200 - 1230 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur. Korportal, attribuerad till anonymmästaren "Calcarius".
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200 Långhuset byggdes och en absid fogades till koret (GK).
År 1200 - 1229 Ändring
Korportalen, av anonymmästaren ”Calcarius”, sattes in (GK).

Calcarius (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppfördes väster om långhuset (GK).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn. Ersatte ett äldre västtorn.
År 1230 - 1270 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt något i väster
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Det äldre tornet revs, långhuset förlängdes åt väster och galleritorn med klockvåning och hög tornhuv byggdes (GK).
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixet (GK, GF).
År 1580 - 1580 Ändring - påbyggnad
Långhuset förhöjt efter brand
År 1580 - 1580 Brand
Kyrkan härjades av eld (GK). Ljusarm av mässing i triumfbågen (HB).
År 1582 - 1582 Ändring - ombyggnad
Kyrkan iståndsattes efter branden (troligen endast med ett enkelt sadeltak över tornet; HB). Möjligen förhöjdes långhusmurarna till nuvarande höjd vid detta tillfälle (GF).
År 1603 - 1603 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på bevarad bänklucka i tornets övre våning (GF, HB).
År 1616 - 1616 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på bevarad bänklucka i tornets övre våning (HB).
År 1642 - 1642 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium av sandsten å norra långhusväggen (GF).
År 1667 - 1667 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av sandsten

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1667 - 1667 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan av sandsten, dekorerad av Johan Bartsch d y (GK).

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1679 - 1679 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Målades av Andreas Hamborger 1685

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1679 - 1679 Fast inredning - predikstol
Predikstolen av Jochim Sterling (GK).

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare - Snickarmästare)

År 1682 - 1682 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten (HB).
År 1685 - 1685 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Andreas Hamborger (GK), dopfunten målades (GF).

Andreas Hamborger (Konstnär)

År 1686 - 1686 Ändring
Epitafiet på södra långhusväggen (Jytte och Trols Nilson; GK). Nya bänkar (HB).
År 1692 - 1692 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målad dekor i tornkammarens stenvalv
År 1692 - 1692 Ändring
Ny tornhuv och nytt tak på långhuset (HB). Tornvalvet dekorerat med muralmålningar (GK). Även långhusets plana trätak dekorerades (GF).
År 1701 - 1701 Arkitekturbunden utsmyckning
Prästporträtt i koret (Claudius Trogillides; GK).
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium på norra långhusväggen över prästen Christian Wilspecht (ATA).
År 1835 - 1835 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan (GF).
År 1841 - 1841 Ändring - ombyggnad, innertak
Trätunnvalven över kor och långhus sattes in (ersatte tidigare plana trätak; ATA, GK).
År 1857 - 1857 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya, stora fönster (6 st.) togs upp i långhusets ytterväggar (HB).
År 1869 - 1869 Fast inredning - orgel
Orgel, ursprungligen byggd av orgelbyggaren Hans Henric Cahman(?) 1698 för ett träkapell på platsen för Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, sedermera i Hallunda och Huddinge kyrkor i Södermanland (GF).

Hans Henrich Cahman (Orgelbyggare)

År 1910 - 1910 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia. Ersatte en äldre sakristia från 1700- eller 1800-talet
År 1911 - 1913 Ändring - ombyggnad
Tornets översta våning revs p.g.a. rasrisk (1912 enligt GF och HB, 1910 enligt GK) och kvarvarande delar av tornet förstärktes och byggdes delvis om, och en ny tornhuv byggdes efter förslag av byggmästare Nils Pettersson, Visby (1913 enligt HB; ATA). En äldre sakristia av trä revs (HB) och en ny av sten byggdes (ATA). Fönsteröppningarna förminskades och försågs med nya glas och nya, huggna stenomfattningar, de två fönstren i långhusets västra del slopades. Reparation av portalerna med nya bottenhällar, nya portblad med järnbeslag. Restaurering av absidens södra vägg samt fogstrykning av samtliga fasader. Åskledare(?). Invändig rivning av läktaren och omläggning av stengolven i långhusets mittgång och i koret, nya trägolv i bänkkvarteren och på orgelpodiet. Omputsning av väggar och målning av trävalv samt inventarier (ATA). Muralmålning (fragmentarisk; i bysantinsk stil enligt HB) i långhusets sydfönsters smyg flyttad till absidens nordfönsters smyg (GK). Ny altarskiva (HB). Ny bänkinredning (GF) och ny altarring (ATA). Kamin i långhusets nordöstra hörn (HB; ATA anger det nordvästra hörnet). Två nya ljuskronor av mässing (ATA). Kyrkklockan omgjuten, 1600-talsorgeln skänkt till Gotlands fornsal. (GF).

Nils Pettersson (Byggmästare)

År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel
Orgeln anskaffades (HB, ATA).
År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixet konserverat (ATA).
År 1952 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ommålning av orgeln och altarskranket, innerväggarna i kyrkorummet kalkades (HB).Elvärme- och belysningsinstallation (ATA).
År 1953 - 1953 Ändring
Skrudskåp i sakristian (GF), omhängning av trumfkrucifixet till triumfbågen, framtagning av muralmålningarna i tornvalvet, konservering av triumfkrucifix, epitafium, prästporträtt m. m (konservator Gösta Lindström; ATA).

Gösta Lindström (Konservator)

År 1954 - 1954 Ändring
Omläggning av tegeltaken på långhus och kor på tät bördning. (GF). Sandstensreliefen i korportalens tympanon impregnerad med konserveringsmedlet ”Snöland Everdry” (GF). El-ringning (GKR).
År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Den fasta inredningen konserverades av konservator Erik Olsson, Sanda (GF).

Erik Olsson (Konservator)

År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, fönster
Dubbla glas insatta i fönstren (GF).
År 1967 - 1967 Underhåll
Reparation av tornhuven och omläggning av absidtaket (GF).
År 1977 - 1978 Konservatorsarbeten
Rengöring av väggar och valv i kyrkorummet, konservator Marianne Korsman-Ullman (GF). Bänkarna målades om i ljusgrönt, altarringen förändrades för att bättre passa ihop med altaruppsatsen, triumfkrucifixet restaurerades och orgeln målades (ATA).

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1997 - 1998 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Gotlandsbyggen AB:  Tornhuven med klockdäcket och klockbocken utbytt i sin helhet.  Delar av taktäckningen på galleriet utbytt, nytt faltak på absiden.  Taktäckning och delar av takkonstruktionen utbytt på långhustaket.  Fasader, socklar, hörnkedjor o. dyl. rengjorda från alg- och lavpåväxt och foglagade.  Långhusportalens portblad reparerad och tätad.  Trampstenar justerade och foglagade.  Brädgolvet på långhusvinden reparerat, stegar i tornet utbytta mot nya trappor och torntrappan foglagad.  Belysningen kompletterad och förändrad  Stigluckan i N foglagad och ankarslutarna rostskyddsbehandlade. (GF, ATA).

Jan Utas (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Konservering av samtliga utvändiga förekommande utsmyckningar, Stenkultur i Sthlm AB, samt beslut om lagning av kalk av Häggströms guldsmeds AB (GF).

Häggströms guldsmeds AB (Övrig)

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - dopfunt
Reparering och konservering av dopfunten efter skadegörelse vid inbrott (ATA).
År 2001 - 2001 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk förundersökning p.g.a. att dagvattenavlopp och åskledaranläggning skulle grävas ner (GF).
År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
Beslut om uppställning av och konservering på lösa delar av bänkinredningen samt konservering av den fasta inredningen, Maria Ihrsén G3-antenner monterade i kyrktornets ljudgluggar (GF).

Maria Ihrsén (Konservator)

År 2004 - 2004 Underhåll
Restaurering av ljuskronor och ljusstakar av Dahlströms metallgjuteri, Visby. Konservering av gravvårdar av Stenkultur i Sthlm AB. Minst tre av de i kyrkogårdsinventeringen (1996) upptagna gravvårdarna inkluderas i detta beslut (GF).
År 2005 - 2005 Underhåll
Renovering av mässhake (1951) och antependium (1952). Ändrad och kompletterad textilförvaring av befintlig förvaring (GF).
År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, altarskrank och predikstol (GF).