Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HALLA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, HALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

489-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLA KYRKA (akt.), HALLA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1180 - 1220

1196 - 1196

1340 - 1399

1864 - 1864

Gotland
Gotland
Gotland
Halla
Vänge församling
Visby stift
Halla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Halla kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är långhuset, vilket byggdes omkring år 1200, medan tornet tillkom något decennium senare. Yngst är koret och sakristian, vilka uppfördes vid mitten av 1300-talet.

Av utvändiga förändringar sedan byggnadstiden kan nämnas att yttertakens taktäckningsmaterial ändrades från bräder (falar) till tegel omkring sekelskiftet 1700, och fönstren på långhusets södra sida nyupptogs respektive vidgades 1697 och omkring 1860.

De senaste restaureringarna
Kyrkans interiör och exteriör restaurerades 1965 efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby. Tornets fasader, s...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Tornportal, har förmodligen tillhört ett ursprungligt absidkor.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Absidkor, varav portalen är bevarad återanvänd som tornportal (SvK anger o. 1120). Dopfuntsunderlag.
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1180 - 1220 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Hegvald (Konstnär - Bildhuggare)

År 1196 - 1196 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1200 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
omkring 1200. Det nuvarande långhuset uppfördes (SvK anger ”troligen (…) 1196”. Dopfunt av Hegwaldr.

Hegwaldr (Konstnär)

År 1200 - 1229 Nybyggnad - Torn
Det nuvarande tornet byggdes (SvK anger o. 1230).
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakt, bredare än långhuset. Ersatte ett äldre absidkor
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1330 - 1550 Fast inredning - glasmålning
Rester av medeltida glasmålningar i korfönstret
År 1330 - 1370 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur. Korportal
År 1340 - 1399 Nybyggnad
Nuvarande koret och sakristian byggdes, sakramentsskåp (SvK anger o. 1270). Glasmålningar i det Ö korfönstret, varav reste bevarats (SvK anger o. 1300, vilket även avser korportalen).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i koret

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar av ”Passionsmästaren” samt väggskåp i koret. Triumfkrucifix (SvK anger o. 1460). Kyrkklocka.
År 1500 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i koret
År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret.
År 1670 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning,
År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats. Troligen tillverkad av Johannes Bartsch
År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, målningen tillskriven Andreas Hamborger.

Andreas Hamborger (Konstnär)

År 1689 - 1689 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskrift vid väggskåpet i koret.
År 1697 - 1697 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1697 - 1697 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Plafondmålning i långhuset ("Yttersta domen")
År 1697 - 1697 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning i långhuset (SvK och GKM anger att de är utförda av Abraham Beck). Predikstolen, förmodligen målade Abraham Beck apostlafigurerna. Dopfunten målades. Det rektangulära fönstret vid predikstolen togs upp.

Abraham Beck (Konstnär)

År 1699 - 1702 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tegel på långhustaket.
År 1703 - 1703 Underhåll - takomläggning
Takreparation (tegeltak?)
År 1733 - 1735 Ändring - ombyggnad
1733, 1735 Stengolv lades i kyrkan. Tegeltak på sakristian?
År 1737 - 1737 Underhåll - takstol
Reparation av långhustaket, bl.a. byttes det norra remstycket. Årtal på långhusets N fasad skrivet med rödkrita på putsen (utvändigt).
År 1747 - 1747 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolens baldakin moderniserades av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1753 - 1753 Underhåll
Tornreperation av Johan Suderbys.

Johan Suderby (Byggmästare)

År 1783 - 1783 Ändring
Sakristidörren plåtbeslagen.
År 1800 - 1899 Ändring
1800-tal ? Kortaket spånklätt. Altarring.
År 1830 - 1830 Ändring
”Hela öfverbyggnaden med Spärr, Band, rior och Golf är hel och hållen ruten och fodrar skyndsamt reparation” (inventarium).
År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad
Södra långhusfönstret vidgat (arkitekt Pehr Ulrik Stenhammar godkänd 1862). Uppgångshålet i tornets valv togs upp.

Pehr Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten.
År 1864 - 1864 Nybyggnad
Tornhuven till större delen nybyggd. Enl. en teckning av P.A. Säve detta år var långhus- och kortaken täckta med tegel. Årtal på ett av tornhuvens högben.
År 1875 - 1875 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning (SvK anger 1876) och läktare uppfördes efter ritningar av arkitekten Ludwig Hawenman (ATA anger 1876). Det N sidoaltaret revs bort.

Ludwig Hawenman (Arkitekt)

År 1876 - 1876 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1876 - 1876 Ändring
Brädgolv i koret.
År 1906 - 1906 Teknisk installation - värme
Vedkamin i långhusets NÖ hörn (arkitekt Isak Gustaf Clason).

Isak Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad
Tornhuven reparerad/nybyggd, plant trägolv under klockorna i tornet ersatt med vattendäck av bräder, och tegeltaken på långhuset, koret och sakristian omlagda på tät bördning.
År 1965 - 1965 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby: Tornets fasader gjordes rena från puts, omputsning av fasaderna i övrigt. Smärre takreparationer. Plåtbeslagning av fönsterbänkar, trädtäckning av gluggar i tornet. Träkolonnetter (2 st.) i tornöppningarna bytta mo d:o av kalksten. Nya kolonetter i korportalen, komplettering av masverk i korfönstret. Hängränna och stuprör på långhusets och korets S takfall. Förstärkning av V korgaveln (ingenjör Gunnar Hammarlund, Göteborg). Rivning av skorsten, borttagning av kamin samt, ny fodrad skorsten. Vattenburet värmesystem med pannrum under sakristian. Belysningsinstallation. Rivning och uppsättning av ny vägg mot tornrum, rivning av läktare. Värmeisolering av innertak i långhuset. Flyttning av dopfunten från korets NÖ hörn till N korväggen, återinläggning av dopfuntsfundamentet. Upphängning av triumfkrucifixet i triumfbågen. Ändring av räcket till predikstolen. Höjning av altarskranket. Nytt textilskåp i sakristian. Borttagning av korbänken. Komplettering av bänkinredningen samt av stengolv i sakristian. Framtagning av muralmålningar samt konservering av målningar på innertak och inventarier (Erik Olsson).

Erik Olsson (Konservator)

Gunnar Hammarlund (Ingenjör)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny, andra kyrkklocka.
År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Ny orgel av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken, tidigare harmonium.

Anders Perssons Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Ändring
Omläggning av tegeltaken på koret samt inspektionsbryggor på kor- och långhusvindarna.
År 1994 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Tornhuvens panel, spirstock och kors byttes, liksom rötskadat virke, vindflöjeln reparerades och justerades, takgesimsen nygjordes. Långhusets och sakristians tegeltak lades om, befintligt tegel användes och kompletterades med Vittingetegel (hela långhusets N takfall), rötskadade delar byttes. Nya vindskivor och vattbräder samt avvattningsanordningar. På långhuset byttes taktassarna och gjordes länge, tätningar mot torn- och kormurarna byttes. Kortakets vindskivor av koppar byttes mot d:o av trä, takluckan byttes. På korets och sakristians fasader sparades rester av medeltida bruk (N och S fasaderna), på långhuset höggs all puts ned och rengjordes. Naturstensytor (bl.a. tornets fasader) rengjordes och foglagades. Ljudgluggarna belades med tjärade falar, tätningar mot kolonnetterna av blyplåt, nätramar. Tornets ljusgluggar försågs med ny avtäckning av blyplåt, nya ramar med nät. Fönsterbänkar (blyplåt) i långhusets fönster justerades. Bågarna renoverades, trasigt glas byttes. Bärjärnen i korets fönster målades. Tornets portblad tjärsmordes och korets målades med linoljefärg, båda försågs med invändiga slagregnavlopp. Stegar av trä i tornhuven.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Kor- och långhusportalerna konserverades av Jacobsen & Bresler.

Jacobsen & Bresler (Konservator)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Sex gravhällar, en gravvård samt en funt/piscina konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)