Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HABLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HABLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

487-9.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HABLINGBO KYRKA (akt.), HABLINGBO KYRKA (akt.)

1170 - 1229

1330 - 1370

1350 - 1350

Gotland
Gotland
Gotland
Hablingbo
Havdhems församling
Visby stift
Hablingbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Hablingbo kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta del är tornet, vilket byggdes i början av 1200-talet som full-bordan av en romansk kyrkoanläggning. Den romanska kyrkans kor och långhus revs vid mitten av 1300-talet för att lämna plats åt deras nuvarande motsvarigheter, vilka anses vara uppförda av en byggnadshytta under ledning av den anonyme stenhuggaren och byggmästaren ”Egypticus”. Sakristian tillkom 1730.

Kyrkan har exteriört undergått få föränd¬ringar se¬dan byggnadstiden. Den enda åtgärden av betydelse förutom nybyggnaden av sakristian är att taken sänkts och belagts...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur; långhusets nordportal

Majestatis (Konstnär - Bildhuggare)

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot

Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1170 - 1229 Nybyggnad
En romansk kyrka byggdes på platsen, varav endast tornet och långhusportalen (numera nordportal) återstår Dopfunt av ”Byzantios”, varav endast foten återstår

Byzantios (Konstnär)

År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn, kvarstår efter en äldre, romansk, kyrka
År 1225 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Maria- och S:t Olofsskulpturer, nu i Gotlands fornsal. Triumfkrucifixet.
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Material från den gamla kyrkan återanvändes, bland annat en rundbågsfris

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1330 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Byggnadsskulptur; Långhusets och korets sydportaler

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1330 - 1370 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre romanskt kor.

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1350 - 1350 Nybyggnad
omkring 1350 Det nuvarande koret och långhuset byggdes, troligen av den anonyme stenhuggaren och byggmästaren ”Egypticus”.

Egypticus (Byggmästare)

År 1370 - 1399 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar, numera i museer i Visby, Stockholm och Uppsala.
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning (fragment i koret)
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar av ”Passionsmästaren” i koret.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1486 - 1486 Specifika inventarier - kyrkklocka
1486 (el. 1483) Kyrkklockan, numera omgjuten.
År 1600 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten.
År 1622 - 1622 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ombyggnad av yttertaken (långhustaket sänktes?).
År 1635 - 1635 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen av sandsten, utförd av Peter van Eghen och hans son Gert, målad av Lars Matsson Hamel(?).

Gert van Eghen (Konstnär - Bildhuggare)

Lars Matsson Hamel (Konstnär)

Peter van Eghen (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1643 - 1643 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i sandsten

Gert van Eghen (Konstnär - Bildhuggare)

Peter van Eghen (Konstnär - Bildhuggare)

År 1670 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstol (möjligen tillverkad av Visbysnickaren Jochim Sterling). Skänkt till kyrkan 1681.
År 1681 - 1681 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, möjligen tillverkad av snickarmästaren Jochim Sterling, Visby.

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare - Snickarmästare)

År 1694 - 1694 Ändring
Kyrkan vitlimmades invändigt.
År 1714 - 1714 Ändring
Tegeltak nämns på koret.
År 1730 - 1730 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1730 - 1730 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes.
År 1744 - 1744 Ändring - ombyggnad
Sockenmagasin i ringkammaren, avdelat med träskrank.
År 1752 - 1752 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilla klockan gjuten av Gerhard Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1755 - 1755 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglaset på predikstolen.
År 1782 - 1782 Ändring
Kyrkan ”rappad, klistrad och hvitlimmad” invändigt.
År 1801 - 1801 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten flyttades fram i koret.
År 1825 - 1825 Ändring
Stormskada på östra korfönstren.
År 1831 - 1831 Fast inredning - glasmålning
Nya bågar och glas i östra korfönstren och försäljning av glasmålningarna.
År 1837 - 1837 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskeppet.
År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
Orgel, tillverkad av P. L Åkerman, Stockholm.

P. L. Åkerman (Orgelbyggare)

År 1869 - 1869 Fast inredning - läktare
Västläktaren

August Waldemar Lundberg (Arkitekt)

År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad
Läktare, ritad av A. W. Lundberg, och vindfång innanför N(?) långhusportalen. Träskranket mot ringkammaren revs.

August Waldemar Lundberg (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av Gustaf Pettersson, bl.a. innebärande ny bänkinredning i nygotik  Predikstolen övermålades med brun färg.  Ny puts på väggar och valv i kyrkorummet.  Nya portar i de södra och västra portalerna.  Ny altarring och orgelfasad.  Cementgolv.  Gravstenar från kyrkans golv lades som markbeklädnad på kyrkans södra sida(?).

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
Orgel från Åkerman & Lund, Stockholm.

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av J A Beckman & Co, Stockholm och lillklockan nygjuten av samme klockgjutare.

J A Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1915 - 1915 Teknisk installation - värme
Varmluftuppvärmning installerades (enl. ATA 1916).
År 1920 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning
Bildsten uppsatt i tornrummet.
År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Södra långhusportalen konserverades, bl.a. impregnerad två gånger med Ofalin B.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Vattenburen värmeledning installerades.
År 1955 - 1955 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Sten Ramel och ingenjör Allan Johansson vid Lantbruksförbundets byggnadsförening:  Nytt faltak på tornhuven.  Omläggning av tegeltaken på övriga tak med nya lertegel på tät bördning, förstärkning av takstolarna över långhuset, avvattningsanordningar.  Reparation av fönster.  Putsreparation och kalkning av de putsade fasaderna, fogning av huggstensfasaderna.  Konservering av portalerna (konservator Arne Strömberg och ”preparator” R S Wibeck) bl.a. ”konservering” av norra långhusportalen genom luttvättning och behandling med preparaten Silicaseal och Snöland Everdry.

Allan Johansson (Ingenjör)

Arne Strömberg (Konservator)

R S Wibeck (Konservator)

Sten Ramel (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Ändring - restaurering, interiör
Mindre invändig restaurering, varvid väggar och valv i kyrkorummet rengjordes och kalkades (GF), ristningar och kalkmålningar i kyrkorummet togs fram (GK) eller avlägsnades (1800-talsmålning i korvalvet; GF). Utfördes efter förslag av byggnadsrådet Ragnar Hjorth samt arkitekt P. Lamby.

P Lamby (Arkitekt)

Ragnar Hjorth (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Rengöring, färgbehandling av bänkinredningen, konservator Erik Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1988 - 1988 Arkitekturbunden utsmyckning
Runstensfynd på kyrkogården, senare insatt i kyrkan. Votivskeppet uppställt i kyrkan efter att ha varit deponerat i GF.
År 1990 - 1990 Ändring
Förstärkning av korets takkonstruktion. Uppställning av nyfunnen runsten i tornet.
År 1990 - 1992 Konservatorsarbeten
Kyrkans tre portaler konserverades av stenkonservator Charlotta Bylund, RAÄ.

Charlotta Bylund (Konservator)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Gotlandsbyggen AB, Hemse:  Tegeltaken över kor, sakristia och långhus lades om. Nytt tegel lades på sakristian. Rötskadade delar av takstolarna på långhuset reparerades.  Tornhuvens brädklädsel reparerades.  Vattendäck byggdes i klockvåningen.  De putsade fasaderna på koret och sakristian putsades om och vitkalkades. Huggstensfasaderna fogkompletterades.  Fönsterglasen lagades.  Inspektionsbryggor och belysning anordnades på vindarna.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2005 - 2006 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland:  Rengöring av väggar och valv i kyrkorummet och sakristian, konservator Marianne Gustavsson-Belzacq m.fl.  Äldre gravstenar inlagda som golv på altaravsatsen.  Golv av kalkstensplattor inlagt på långhusets betonggolv.  Räckesförhöjning på läktarbarriären.  Konservering av altaruppsats, triumfkrucifix m.m.

Jan Utas (Arkitekt)

Marianne Gustafsson-Belzacq (Konservator)