Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FIDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

470-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FIDE KYRKA (akt.), FIDE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Fide
Hoburgs församling
Visby stift
Fide kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Fide kyrka är i sin helhet uppförd på 1200-talet: koret och långhuset uppfördes i en första etapp under den förra hälften av århundradet, tornet i en andra etapp i slutet av detsamma.
Av förändringar sedan medeltiden är den mest anmärkningsvärda att tornets gavelrösten och tornhuven revs 1826 och i stället uppfördes den tornhuv (lanternin) som kröner tornet idag. Mer omfattande reparationsarbeten har även utförts 1745 och 1845.
1950-52 restaurerades kyrkan ingående efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm, då bland annat taken lades om, fasaderna fogströks och ljudgluggarna och fönstren reparerades Invändigt togs muralmålnin...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1200 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, exteriör
Skeppsristning, långhusets norra sida, i putsen
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhusets och koret byggdes. Muralmålning kring triumfbågen. Triumfkrucifixet.
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, exteriör
Ristad bild av medeltida kogg på långhusets N fasad.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn, bredare än långhuset
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes.
År 1338 - 1338 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över herr Butulf.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp
År 1400 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
omkring 1400 Muralmålning i triumfbågen.
År 1400 - 1429 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret och långhuset.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar av ”Passionsmästaren” i koret och långhuset.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1500 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, exteriör
Ristad bild av karack på korets N fasad.
År 1587 - 1587 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1587 - 1587 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, tidigare i Grötlingbo kyrka.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar som sannolikt ramat in epitafier eller kungörelsetavlor.
År 1698 - 1698 Ändring
Muralmålningarna i koret och långhuset kalkades över.
År 1738 - 1738 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1738 - 1738 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av sandsten.
År 1745 - 1745 Underhåll
Reparationsarbeten på kyrkan (inskrift på triumfbågsmuren, numera försvunnen).
År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad
Tornets övre del stympades (gavelröstena revs ned) och den nuvarande tonrnhuven/lanterninen byggdes.
År 1845 - 1845 Underhåll
Reparationsarbeten på kyrkan (inskrift på triumfbågsmuren, numera försvunnen).
År 1851 - 1851 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockan göts av Joh. G. Liljendahls änka, Stockholm.

Joh. G. Liljendahls änka (Klockgjutare)

År 1870 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning i nygotisk stil (foto i GF).
År 1909 - 1909 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet deponerades i Gotlands fornsal.
År 1950 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm: Taken lades om på tät bördning, fasaderna fogströks, nya kolonnetter i ljudgluggarna, fönstren reparerades, muralmålningar togs fram av konservator Gösta Lindström (GKM anger Bertil Bengtsson), triumfkrucifixet hängdes upp i triumfbågen (tidigare på N långhusväggen), stengolv – delar av golvnivån sänktes i koret, Mariaaltaret rekonstruerades, högaltaret ommurades, predikstolen konserverades, sakristia och orgelläktare i tornkammarens V del, belysning och elvärmeinstallation, ny, sluten bänkinredning.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet konserverades och återbördades till kyrkan.
År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken.

Anders Perssons Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1986 - 1987 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Per Anders Johansson, Stockholm: Tornhuven/lanterninen renoverades, solbänkarna i ljudgluggarna beslogs med blyplåt, fasaderna rengjordes och kalkslammades, fönstren målades. Fönstersnickerier levererades av Arne Norrby, ny vindflöjel levererades av Kurt Wessman. Ny el-anläg¬gning och elvärme, åskskyddet kompletterades, på vindarna anordnades stegar, landgångar samt belysning.

Per Anders Johansson (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Rengörning och konservering av muralmåleri (konstnär Harald Norrby) – putsristningar hittades i tornet, tornrummet putslagades och avfärgades. Ny värmeledning, belysningen kompletterades, ljuskronorna gjordes höj- och sänkbara och två elektrifierades (Dahlströms metallgjuteri HB), landgångar på vindarna, el-centralen i sakristian byggdes om. Predikstolen, bänkinredningen, altarskåpet och triumfkrucifixet konserverades (C. H. Eliason) och orgelfasaden målades.

Jan Utas (Arkitekt)