Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND AKEBÄCK KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, AKEBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

446-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AKEBÄCKS KYRKA (akt.), AKEBÄCKS KYRKA (akt.)

1149 - 1149

1150 - 1199

1170 - 1199

Gotland
Gotland
Gotland
Akebäck
Akebäcks församling
Visby stift
Akebäck kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Kyrkans byggnadshistoria
Akebäck kyrka är med undantag för sakristian, som byggdes 1931-32, uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta delar är koret med absiden och långhuset vilka kom till under senare delen av 1100-talet. Tornet byggdes vid 1200-talets mitt.
Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian undergått ett fåtal utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden, varav upptagningen av nya fönster i långhuset på 1800-talet är den mest omfattande. Under efterreformatorisk tid har kyrkorummet inretts med bänkar, predikstol, altaruppsats m.m.
Senaste utvändiga restaureringar
Större utvändiga restaurerings- och underhållsarbeten...

Läs mer i eget fönster

År 1149 - 1149 Nybyggnad
1149 Byggnadsår enligt Strelow (SvK).
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Koret med absiden samt långhuset byggdes (GK; SvK anger ”1100-talet”). Stenrelief föreställande en stenhuggare(?) i korportalen (SvK: ”1100-talet”).
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten (GK).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes (GK, SvK)). Sannolikt flyttades långhusportalen till tornets nordmur (SvK). Kvadermålningar över portalerna (dateras till ”omkr. 1240” i GKM).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifix, numera inkomponerat i altaruppsatsen från 1600-talet (GK, SvK). Altarskåp varav endast fragment i kyrkan återstår (SvK).
År 1650 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1670 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Målad 1743
År 1670 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen och predikstolen (GK, SvK).
År 1680 - 1720 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Akantusmålningar i långhusets tak och på bänkinredning
År 1700 - 1730 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1700 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillkom (GK, SvK) Korbänk med avdelad ”sakristia” invid korets norra vägg (SvK).
År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad
Tornhuven byggdes sannolikt om (SvK).
År 1786 - 1786 Fast inredning - läktare
Läktare byggdes i ringkammaren, varav möjligen återstår rester på tornvinden. (SvK).
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad
Triumfbågen vidgades (GK). Nummertavla (SvK).
År 1830 - 1830 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten (GF).
År 1840 - 1841 Underhåll - interiör
Kyrkan reparerades invändigt (SvK, Inskr.). Sannolikt vitkalkades interiören vid detta tillfälle.
År 1870 - 1899 Fast inredning - läktare
Läktare i tornrummet med orgelharmonium (SvK). Spåntak på långhus, kor och absid (GF).
År 1931 - 1932 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1931 - 1932 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Sven Brandel, Stockholm (SvK, GF; Brandel avled innan arbetet var färdigt), byggmästare Carl Nilsson, Visby (GF):  Tornhuven reparerades (GF).  Nya faltak lades på långhus och kor, absidtaket täcktes med kopparplåt (GF).  Fasaderna putsades och avfärgades (GF).  Sakristian byggdes (GK). Vindstrappa i sakristian, pannrum under densamma (SvK).  Kvadermålningarna över de norra och södra portalerna togs fram (SvK) och akantusmålningen i långhustaket samt äldre målning på bänkar och predikstol togs fram (konservator C W Pettersson, Stocksund), väggarna i kyrkorummet avfärgades, (GF).  Korbänken togs bort SvK).  Läktaren och skranket i tornet togs bort (SvK).  Kaminen i långhusets NÖ hörn togs bort (GF), installation av centralvärmeanläggning (SvK).  Bildsten, påträffad i långhusets yttermur, ställdes upp på kyrkogården (SvK).

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Ändring
Ändring av värmesystemet från lågtrycksånga till vattenburet, korbänken togs bort och nya radiatorer i koret (GF).
År 1958 - 1958 Teknisk installation
El-installation för belysning och klockringning. Orgel av orgelbyggare Andreas Thulesius, Sanda (GF).

A Thulesius (Orgelbyggare)

År 1971 - 1973 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm, entreprenör AMS’ arbetsplats i Visby (GF):  Reparation av tornhuven med nya högben och ny panel samt invändig avvattning(GF).  Reparation av takstolarna på långhuset, nya takstolar på koret, förstärkning av östra korgaveln med stålbalkar och betong (GF).  Nytt pappklätt klockdäck med utkastare mot öster.  Omläggning av faltaken på kor, sakristia och långhus på täta undertak, nytt klockdäck, åskledare, nockräcke, hängrännor och stuprör med dränering (GF).  Omputsning av tornet och putslagning av övriga fasader (GF).  Ljudgluggsbänkarna klädda med blyplåt, fågelnät (GF).  Nya kolonnetter i ljudgluggarna i Ö (GF).  Målning av fönster, droppbleck under fönsterbänkar (GF).  Invändig rengöring samt kalkavfärgning av väggar och valv, rengöring av trätak och inredning. Konservator Erik Olsson, Sanda (GF).  Branddörrar på vindarna (GF).  Inspektionsbryggor och belysning på vindarna (GF).  Värmeisolering av långhustaket samt kor-, absid- och tornvalven (GF).  Reparation av triumfbågen (GF).
År 1993 - 1993 Specifika inventarier - kyrkklocka
En andra kyrkklocka (GF).
År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändiga reparationsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör: Byggnadshyttan på Gotland.  Ny puts och kalkavfärgning av tornets fasader. Putsreparation och kalkavfärgning av övriga fasader (GF).  Foglagning av socklar (GF).  Komplettering av landgångar och belysning på vindarna (GF).  Stenkonserveringsarbeten på portalerna.

Jan Utas (Arkitekt)