Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA INNERSTADEN 1:332 - husnr 1, MOTALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Motala kyrka, 103

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MOTALA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

1200 - 1249

1689 - 1689

1770 - 1774

Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Motala församling
Linköpings stift
Bispmotalagatan 6A

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Kyrkobyggnaden
Den äldsta kända kyrkan på platsen uppfördes av sten sannolikt under 1200-talets första hälft. Dess ursprungliga utformning är inte helt känd. Vid de byggnadsarkeologiska undersökningar som utfördes i samband med en omfattande renovering av kyrkan 1952-53 framkom intressanta uppgifter om kyrkans tidigare utformning. Kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med smalare korabsid. Fynd av formtegel indikerar även att kyrkan varit välvd. Kyrkans utseende under 1600-talet är känt tack vare en teckning, utförd 1669 av tecknaren och fornforskaren Elias Brenner. Avbildningen v...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1100 - 1249 Nybyggnad
Dopfunt av sten, Teckningslärare Carin Wenström, Tappers stenhuggeri, Motala.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Nyström (Arkitekt)

År 1200 - 1249 Nybyggnad
Kyrka av kalksten med rektangulärt långhus, smalare absidförsett kor. Kvarstår murar på södra sidan i den nuvarande kyrkan.
År 1200 - 1669 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia på korets norra sida.
År 1400 - 1400 Valvslagning
Valvslagning.
År 1670 - 1674 Ändring - ombyggnad
Absiden revs och långhuset förlängdes åt öster till dubbel längd samt försågs med ett nytt kor med polygonal avslutning. Invigning av det nya koret, kallad "chorkyrkan", som överste Claes Kugelhielm på Karshult lät bygga och bekosta. Korets södra och sydöstra murar ingår i den nuvarande kyrkan.

Lindqvist, Gunnar, Motala kyrka, 1997 (Arkiv)

År 1670 - 1679 Nybyggnad - Korparti
År 1670 - 1679 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1681 - 1681 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor, den s k Lindenäskyrkan med sittplatser i övre planet, uppfördes på södra sidan, uppfört av överste Hieronymus Lindeberg på Lindenäs.
År 1681 - 1681 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av Mårten Hemmingson på Lindenäs.
År 1684 - 1684 Ändring - ombyggnad
Taket höjdes på det medeltida koret så att hela kyrkan fick samma takhöjd.
År 1689 - 1689 Nybyggnad
Klockstapel.
År 1690 - 1690 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan, omgjuten 1882.
År 1697 - 1697 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Johan Åhrman, ersattes av en ny 1800.

Johan Åhrman (Orgelbyggare)

År 1724 - 1724 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats skänkt av överste Claes Gustaf von Delwig, Bergsätter, målades 1778, ersattes av en ny altartavla 1856, återuppsattes 1952-53.
År 1740 - 1740 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad eller nybyggnad, en befintlig sakristia utvidgades och välvdes eller eventuellt helt nybyggdes.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1747 - 1747 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts.
År 1770 - 1774 Nybyggnad
Kyrka av sten med återbruk av de äldre murarna på södra och sydöstra sidan, byggmästare Peter Östberg, Skänninge. Koret bekostades av släkten Gyllenram, vars gravvalv finns under koret. Godkända ritningar av arkitekt Jean Eric Rehn 1774.

Jean Eric Rehn (Arkitekt)

Peter Östberg (Byggmästare)

År 1772 - 1774 Ändring - tillbyggnad
Långhus och kor breddade åt norr
År 1775 - 1775 Nybyggnad - Torn
Grunden lades till ett torn, färdigställdes 1846.
År 1777 - 1778 Arkitekturbunden utsmyckning
Draperimålningar på korets östra vägg runt altaruppsatsen av directeur Falk i Motala, övermålades 1856, framtogs 1952.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1777 - 1778 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen från 1724 målades av directeur Falk i Motala.
År 1798 - 1800 Fast inredning - orgel
Orgeln från slutet av 1600-talet ersattes av en ny orgel, byggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping, nytt verk 1906 och 1999.

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1832 - 1832 Ändring - ombyggnad
Takstolen lagades och taken omlades med nya spån.
År 1834 - 1834 Underhåll
Vitstrykning av väggarna ut- och invändigt. Målning av taket. Stenfoten putsades och spåntaket tjärades med tjära och blyslam.
År 1840 - 1840 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning av interiören, sannolikt i vitt. Lagning av bänkinredningen. Lösa bänkar inställdes på båda sidor i mittgången för folket på Motala verkstad.
År 1842 - 1846 Ändring - ombyggnad, port
Nya kyrkoportar. Sannolikt byggmästare Abraham Nyström, Kristberg. Förvaras nu i tornet.

Abraham Nyström (Byggmästare)

År 1844 - 1846 Nybyggnad - Torn
Torn av tegel från Odensberg, uppfördes intill långhusets västra gavel, järnspiran bekostades och tillverkades av Motala verkstad, järnspiran ersatt av en ny spira 1952. Byggmästare Anders Carlsson, Habo, ritningar av dir. Nyström, lokalt modifierade av kapten O E Carlsund vid Motala mekaniska verkstad och länsbyggmästare P J Pettersson samt justeringar av arkitekt Carl Gustav Blom Carlsson, Överintendentsämbetet.

Anders Carlsson (Byggmästare)

År 1846 - 1846 Nybyggnad - Torn

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1846 - 1846 Ändring - ombyggnad
Eventuellt omändrades fönsteröppningarna samt sydsidans portaler till spetsbågiga och fasaderna försågs eventuellt med slätputsade lisener och hörnmarkeringar.
År 1848 - 1851 Fast inredning - predikstol
Predikstol, tillverkad av byggmästarna August och Johan Robert Nyström efter ritningar av fadern Abraham Nyström, Hållingstorp, Kristberg.

Abraham Nyström (Byggmästare)

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1851 - 1851 Ändring - ombyggnad, interiör
Sannolikt igensattes nu västra dörren på sydsidan på insidan.
År 1856 - 1857 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla oljemålning "Jesu uppståndelse ur graven" av Johan Zacharias Blackstadius, omramning i form av kolonner, skänkt av änkefru Didrika Duberg f. Bromander, sannolikt ritad av byggmästarna Nyström. Hänger sedan 1952 på norra väggen.

John Zacharias Blackstadius (Konstnär)

Nyström (Byggmästare)

Manuskript till Sveriges Kyrkor 1760-1860. Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1856 - 1857 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av koret och dess bänkinredning, fyra rader bänkar insatta på varje sida. Korväggen målades vit, nytt altare och ny altarring, den senare dekormålad av "herr Ohlin", Vadstena och artisten Molander, Vadstena. Sannolikt igenmurades samtidigt två fönster på korets östra vägg. Ommålning av interiören, bänkinredningen i zinkvitt eller ekfärg. Övrig inredning i vitt och guld. Nytt golv i sakristian. Troligen arkitekt Tor Medelplan, byggmästare A Carlsson, Habo.

Anders Carlsson (Byggmästare)

Thor Medelplan (Arkitekt)

Motala kyrka, Skrift 1959 (Arkiv)

År 1858 - 1858 Underhåll - exteriör
Taken tjärstrukna och murarna skrapade och vitmenande.
År 1860 - 1860 Ändring - ombyggnad
Tegelstensvalvet i sakristian rasade in och ersattes av ett brädvalv.
År 1860 - 1860 Underhåll - exteriör
Tornspiran målades.
År 1860 - 1885 Arkitekturbunden utsmyckning
Tidstypisk nyströmsinfluerad dekor samt ommålning av inredningen i vitt och guld och valvet i blått.
År 1882 - 1882 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts.
År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, interiör
Troligen tillkom nu ett brett dekorativt sättsteg runt altarringen. Nya öppna bänkar med sannolikt breddad mittgång, bröstningspanel utmed väggarna, läktartrapporna och inbyggnader ombyggdes, eventuellt ny glasad dörr till vapenhuset.

Kyrkan (Arkiv)

År 1890 - 1909 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålningar i koret av Neuman & Vogel, Stockholm, flyttades till vapenhuset 1952-53.

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

År 1892 - 1898 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sannolikt ersattes takens spånbeläggning med rödmålad plåt. Fasaderna omputsades med spritputs med släta omfattningar, lister och hörn. Nytt räcke runt lanterninen. Den västra dörren på södra sidan murades igen och ersattes av ett fönster.
År 1892 - 1898 Ändring - ombyggnad, interiör
Öppen spiraltrappa av järn från vapenhuset till tornet, tillverkad vid Motala verkstad.
År 1892 - 1898 Teknisk installation - värme
Ny värmeledning med varmluft. Pannrum under sakristian, utvidgades 1952-53.
År 1901 - 1906 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny spräckpanel i långhusets valv med kassettindelning och dekorationsmålning. Förändring av orgelläktaren med utskjutande mittparti samt förändring av orgelfasadens övre del. Ommålning av väggarna med kvadermålning samt övrigt dekormåleri, ommålning av inredningen i vitt och guld. En helvägg framför läktartrapporna och vindfång med inramning mot vapenhuset tillkom. Den östra väggen som var olika på ömse sidor av altartavlan gjordes symmetrisk genom murning med tegel i bruk. Flera gravstenar infogades i kyrkans väggar. Sakristian ombyggdes med nytt pärlsponttak och oljemålade väggar. Arkitekt Agi Lindegren, dekorationsmålare Edv Berg, Stockholm.

Agi Lindegren (Arkitekt)

Edvard August Bergh (Konstnär - Dekormålare)

År 1904 - 1904 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålning över sydportalen, målad och skänkt av den tyske glaskonstnären Fritz Geiges, Freiburg.

Fritz Geiges (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1800 ersattes av ett nytt byggt av E A Setterquist & Son, Örebro, reparerades 1953, ersattes av ett nytt 1999-2000. Fasaden minskades något.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1917 - 1917 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus.
År 1923 - 1923 Specifika inventarier - dopfunt

Tappers stenhuggeri (Firma)

År 1933 - 1933 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning, målning av snickerierna i samma färg som tidigare. Lagning och målning av taken.
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian försågs med ett cement- och trävalv. Det befintliga trägolvet ersattes av kalkstensplattor på cementgrund. Ny skåpsinredning, den gamla altaruppsatsen placerades i en f d skåpnisch. Ommålning. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås, byggmästare Sixten Rehnström, Motala.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Sixten Rehnström (Byggmästare)

År 1952 - 1953 Nybyggnad - Sakristia

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, exteriör
Grundförstärkning, den yttre putsen nedknackades och ersattes av en tunn terrasitputs och avfärgades i en brunbeige färgton. De slätputsade lisenerna och hörnmarkeringarna avlägsnades. De nygotiska gjutjärnsbågarna ersattes av nya dubbla stålfönster från Eskilstuna Fabriks AB med antikglas. Eventuellt tillkom även metallgallret framför det målade fönstret i sydportalen. Taken täcktes med kopparplåt. Sakristian tillbyggdes med nya väggar av tegel i öster och norr under nytt tak och de nya utrymmena inreddes till andaktsrum, skrudrum och toalett. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Byggnads AB Carl Sandberg.

Byggnads AB Carl Sandberg (Firma)

Eskilstuna Fabriks AB (Firma)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Lindqvist, Gunnar, Motala kyrka, 1997 Motala kyrka, Skrift 1959 (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Tilläggen från 1901-06 års renovering avlägsnades. Det kassetterade taket avlägsnades och trävalvet återfick sin tidigare blåa färg, ornamenten i läktarbarriärens fält borttagna. Omläggning av stengolvet på betongsula. Nytt trägolv i bänkkvarteren. Koret försågs med en murbåge med dörrar på sidorna. Koret utvidgades och dess golv lades med kalksten. Altaruppsatsen från 1724 återfick sin plats på altaret, konserverades och försågs med ny färgrik färgsättning, nytt stenaltare och ny altarring. Predikstolen framflyttades mot koret och förändrades med direktingång från den tillbyggda sakristian. Orgelfasaden återfick sin ursprungliga färgsättning. Nya slutna bänkar. Ny utökad läktarunderbyggnad. Spiraltrappan i vapenhuset borttagen. Över vapenhuset inreddes en tornkammare avsedd som övningsrum för kyrkokören. Vidfång vid sydportalen. Ommålning av interiören med bänkinredning marmorerad i ljusblått. Isolering av valven, förstärkning av takstolen. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Bertil Bengtsson (Konservator)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1952 - 1953 Arkitekturbunden utsmyckning
Draperimålningarna på korets östvägg togs fram.
År 1952 - 1953 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med olja och varmvatten och element utmed väggarna. Utvidgning av pannrummet åt söder.
År 1952 - 1953 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålningarna i koret flyttades till vapenhusets södra och norra fönster.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering
Gyllenram- Kugelhielms gravkor uppmättes och restaurerades.
År 1953 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1906 reparerades och utbyggdes av firma A Magnusson i Göteborg. Orgelfasaden återfick sitt ursprungliga utseende.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad
Tornet höjdes 17 meter dels genom förhöjda murar och dels genom en hög spira som ersatte lanterninen. Järnspiran bekostades och tillverkades av Motala verkstad. Nya kopparklädda portar samt nya tornluckor. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elektriskt tornur från L M Ericson, Stockholm.

L M Ericson (Firma)

År 1964 - 1964 Ändring
Kyrkparken omgjordes med bla nya gångar, stenstolpar med kättingar, granitmur m m. Trädgårdsarkitekt Sven A Hermelin, Stockholm, Stadsarkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sven A. Hermelin (Trädgårdsarkitekt)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kolmårdsmarmor, arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålning över västportalen av Rob. Rabolt, München.

Robert Rabolt (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1971 - 1972 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålning framställande Jesu dop i fönster på sydsidans östra del vid dopplatsen. Komponerat av arkitekt Kurt von Schmalensee och Robert Rabolt, Franz Mayersche Hofkunstanstalt.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Robert Rabolt (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1981 - 1982 Underhåll - exteriör
Lagning av putsfasaderna och målning med vit silikatfärg p g a den underliggande terrasitputsen. Ommålning av snickerier. Byggnadsingenjör SBR Gunnar Tengdelius, Motala.
År 1981 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgade läktarunderbyggnader innehållande förråd, vaktmästarrum, handikapps-WC m m. Putslagningar och kalkning av väggarna, ommålning av snickerier. De tre bakre bänkraderna borttogs och de tre främre avkortades. Tre bänkrader borttogs på läktaren för att ge plats för kapprum. Skyddsräcke uppsatt på läktaren. Konservering av altaruppställningen m m. Ommålning av bänkar och inredning. Ny textilförvaring i sakristian. Byggnadsingenjör SBR Gunnar Tengdelius, Motala, konservator Sten Peterson, målare Filip Jonsson.

Filip Jonsson (Hantverkare - Målare)

Sten Peterson (Konservator)

År 1981 - 1982 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem.
År 1985 - 1986 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Kororgel, byggd av Åkerman & Lund, fasad av arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Fast inredning - orgel
Kororgel, byggd av Åkerman & Lund, fasad av arkitekt Kurt von Schmalensee.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1993 Ändring - restaurering
Predikstolen som vandaliserats 1990 iordningställdes. Bildhuggare Poul Christiansen, Vadstena.

Poul Christiansen (Konstnär - Bildhuggare)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - värme
Fjärrvärme.
År 1999 - 2000 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk byggt av Kaliff & Löthmans orgelbyggeri.

Kaliff & Löthman Instrumentbyggare (Orgelbyggeri)