Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA ROGSLÖSA 8:1 - husnr 1, ROGSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rogslösa kyrka, 204

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ROGSLÖSA KYRKA (akt.)

1000 - 1099

1100 - 1149

1100 - 1149

1230 - 1249

1248 - 1260

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Rogslösa
Dals församling
Linköpings stift
Rogslösa 205

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den första kända kyrkan på platsen var sannolikt en träkyrka, vilket den rika förekomsten av delar till tidigkristna gravmonument tyder på. Dessa tidiga kristna gravmonument består i sin mest utvecklade form av fem hällar - sidohällar, gavelhällar samt en lockhäll. De har framför allt förekommit i den västra delen av Östergötland, som faktiskt har den största koncentrationen i landet. Gravmonumenten med vikingatida ornamentik har satts i samband med kungs- och stormansgårdar. Sannolikt har de tidigmedeltida kungarna och deras närmaste män uppfört egna kyrkor och kyrkogå...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1099 Nybyggnad
Kyrka av trä.
År 1100 - 1213 Nybyggnad - Torn
Dendrokronologisk undersökning anger att tornet är uppfört före 1213.
År 1100 - 1149 Nybyggnad
Kyrka av kalksten, oklar planform.
År 1100 - 1149 Nybyggnad
Torn av kalksten i anslutning till långhuset.
År 1213 - 1213 Ändring - ombyggnad
Tornet höjdes, virket i de övre delarna är dendrokronologiskt daterat på 1990-talet.
År 1230 - 1249 Nybyggnad
Klockorna flyttades från en klockstapel till tornet.
År 1248 - 1260 Nybyggnad
Kor och korsarmar, timret till takstolarna över kor och korsarmar har genom dendrokronologisk provtagning daterats till; norra korsarmen efter 1248, koret till efter 1250 och södra korsarmen till efter 1257. Valvslagning.
År 1250 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1255 - 1264 Nybyggnad - Korparti
År 1255 - 1264 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1275 - 1299 Ändring - ombyggnad
Långhuset ombyggdes, breddades, valvslogs och försågs med nya takstolar. Timret till långhusets takstolar har fällts åren 1292-1293 enligt dendrokronologisk provtagning på 1990-talet.

Eriksson, Jan (Arkiv)

År 1275 - 1275 Arkitekturbunden utsmyckning
Den rikt järnbeslagna trädörren har genom dendrokronologiska prov 2003 daterats till 1275.
År 1300 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1350 - 1549 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp deponerades 1881 på Nordiska museet, åter till kyrkan 1945.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1632 - 1632 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka.
År 1660 - 1669 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten, sannolikt tillverkad av Johan Andersson Silfverling, Vadstena.

Andersson Silferling (Konstnär - Bildhuggare)

År 1700 - 1766 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktare i långhuset och norra korsarmen uppfördes.
År 1705 - 1705 Ändring - ombyggnad
Eventuellt igenmurades det mittersta fönstret i korets trefönstergrupp.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1705 - 1705 Fast inredning - altaruppsats
Ny altarprydnad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1706 - 1706 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna övermålades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1719 - 1719 Specifika inventarier - kyrkklocka

Östgöta Bladet 1959-11-20 (Arkiv)

År 1741 - 1766 Arkitekturbunden utsmyckning
Läktarbarriäerna i långhuset och norra korsarmen försågs med målningar av Sven Gustavsson Stoltz, Vadstena

Sven Gustavsson Stoltz (Hantverkare - Målare)

År 1782 - 1782 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts
År 1783 - 1784 Fast inredning - orgel
Orgel, tillverkad av orgelbyggare Lars Strömblad, nytt verk 1925.

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östgöta Bladet 1926-11-13 (Arkiv)

År 1797 - 1797 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målades och förgylldes av målaren Marckman, renoverad 1959.

Marckman (Hantverkare - Målare)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Järnkamin.
År 1878 - 1879 Rivning
Rivning - Vapenhus av trä på södra sidan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1878 - 1879 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasaderna spritputsades och nya upphuggna fönsteröppningar med gjutjärnsbågar med små diagonalställda rutor med omfattningar av tegel, de två kvarvarande fönstren i korets ursprungliga trefönstergrupp murades igen och ett nytt större fönster togs upp i mitten. Ny huvudingång togs upp på västra sidan och den medeltida sydportalen placerades mellan vapenhus och långhus. Sannolikt flyttades den södra korsarmens portal till sin nuvarande placering. Byggmästare August eller Johan Robert Nyström.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

Anteckningar, Rogslösa (Arkiv)

År 1878 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
En pelare placerad mitt i långhuset avlägsnades. Orgelläktaren ombyggdes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1878 - 1879 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning, ersattes av nya bänkar 1958.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, byggt av Olof Hammarberg, Göteborg, fasaden från 1783 års orgel flyttades något åt väster för att ge plats åt spelbord och kör, fasaden ommålades i bengult, renoverad 1959.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1934 - 1934 Underhåll - exteriör
Förslag att tjärstryka spåntaket och kalka fasaderna.
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristians golv bröts upp i samband med installation av värmekammare. Ett äldre kalkstensgolv påträffades 40 cm under det nuvarande.
År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Värmeledning med lågtrycksånga med värmekammare/pannrum under sakristian.
År 1937 - 1937 Underhåll - interiör
Kyrkorummet omkalkades och det medeltida krucifixet återficks från Nordiska museet.
År 1948 - 1948 Underhåll - exteriör
Förslag att laga och tjärstryka spåntaket.
År 1950 - 1959 Nybyggnad - Vapenhus

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadshistoriska undersökningar samt uppmätningar, grunden till ett medeltida altare påträffades mitt i koret, Antikvarie Iwar Anderson.
År 1958 - 1959 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putsen knackades ner, ett igenmurat fönster påträffades på korets södra vägg, vilket framtogs. Fönster på östra korväggen samt den på 1800-talet upptagna västportalen murades igen. Den igenmurade sydportalen rekonstruerades och den smidesbeslagna dörren, som sedan 1878 varit placerad mellan långhus och torn flyttades tillbaka. Nya kopparrännor och stuprör. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Ändring - ombyggnad, interiör
Utfyllnad under golv, det äldre kalkstensgolvet och bänkkvarterens trägolv nylades med kalksten, korets golv som tidigare låg två steg högre än långhuset lades i samma nivå, gravhällarna i sakristian m m placerades på annat ställe, putsen knackades ner på den södra korväggen, trappan till tornet återfick sin tidigare uppgång från långhusets västra mur. Orgelläktaren fick nytt bärverk och pelare. Predikstolen avlutades, ommålades i grått och flyttades från södra till norra väggen. Altaret flyttades fram. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1959 Fast inredning - altarring
Altarring (knäfall) och bänkinredning. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Fast inredning - bänkinredning
Altarring (knäfall) och bänkinredning. Arkitekt Erik Lundberg, Stockholm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1958 - 1959 Arkitekturbunden utsmyckning
Stoltz målningar på läktaren som övermålats togs fram. Konservator Bertil Bengtsson.

Bertil Bengtsson (Konservator)

Sven Gustavsson Stoltz (Hantverkare - Målare)

År 1958 - 1959 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med värmeslingor i golvet.
År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Nytt spåntak på tornet, spån från Trehörna. Byggmästare Arne Ekdahl.

Arne Ekdahl (Byggmästare)

År 1990 - 1999 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk analys av olika träkonstruktion. Antikvarie Jan Eriksson, Linköping. Thomas Bartholin, Lunds Universitet.
År 2003 - 2003 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk datering av den rikt järnbeslagna trädörren, som daterades till 1275.