Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORSJÖ NORSJÖ 8:88 - husnr 1, NORSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norsjökyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORSJÖ KYRKA (akt.), NORSJÖ KYRKA (akt.)

1916 - 1917

1917 - 1917

Västerbotten
Norsjö
Västerbotten
Norsjö
Norsjö församling
Luleå stift
Storgatan 79

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkan är uppförd 1916-17 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg, Stockholm, i en nationalromantisk stil. Byggmästare var K. Markgren och R. Hedström, Skellefteå. Arkitektens ritningar från 1913 följdes i stort, men en ny ritning till klockbärande takspira upprättades 1916 (fristående klockstapel slopades) samt till målade glasfönster 1917.

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Byggnadsfirma Markgren & Nordström (Firma)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Byggnadsfirma Markgren & Nordström (Firma)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Korparti
Kor

Byggnadsfirma Markgren & Nordström (Firma)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1916 - 1917 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus

Byggnadsfirma Markgren & Nordström (Firma)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1917 - 1917 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av trä, i nationalromantisk stil med förebilder i 1700-talets träarkitektur, efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. Byggmästare K. Markgren och R. Hedström, Skellefteå. Kyrkan uppfördes i stort sätt enligt 1913 års ritningar, men en ny ritning till klockbärande takspira upprättades 1916 (fristående klockstapel kunde undvikas) samt till målade glasfönster 1917. Kyrkan orienterades i syd sydost-nord nordvästlig riktning med altaret i nord nordväst, enligt arkitektens förslag (på en lägre plats än den år 1909, flyttade kyrkan). Invigd den 22 juli. Mindre avvikelser från ritningen genomfördes. De två sidofönsterna mot respektive trapputrymme på ingångsfasaden, ersattes av ett enda tredelat fönster. Fönsterbågarna något förändrade på ”tvärskeppens” (frontespisernas) fönster. Skorstenen något vackrare gestaltad än vad ritningen utvisade. Ljusinsläpp till värmekammaren flyttad något samt byggdes ljusöppningar till vindsutrymmet. Kyrkan gestaltades invändigt med treklöverformat valv med falska sidoskepp. Översta takbågen sammanhållen med dekorerade tvärbjälkar. Taket på kyrkan täckt av tegel och takryttaren/spiran av spån. Fasaderna målade med Falu rödfärg, men meningen tycks ha varit att oljefärg skulle användas. Altarskåp, orgelfasad, predikstol och nummertavlor ritat av Falkenberg, snidade av snickaren Axel Finnberg och byggmästare Hedström. Krucifixet samt ”Moses” och ”Paulus” snidade av Otto Strandman, Stockholm. Orgelverk från Oscar och Elis Alm, Norsjö. Kyrkklockor från K. G. Bergholtz 1916. Uppvärmning via varmluftssystem. Den gamla ljuskronan uppsatt i sakristian. *Restaurering av röd mässhake från 1600-talets början (”fröken” Branting, Licium).

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1920 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurmåleri av Yngve Lundström, Stockholm (limfärg).

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1921 - 1921 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten invigdes. Silverskålen skänkt av skidåkarlegenden Henning Isaksson, som vunnit den på 60 km skidor. Dopfunten utförd till densamma ritad av Falkenberg och målades av Yngve Lundström.
År 1923 - 1923 Teknisk installation - el
*Elektrisk belysning. *Ljuskronorna och annan armatur installerade (ritade av Falkenberg 1922).
År 1936 - 1937 Ändring - restaurering
*Omläggning av taket. Ny läkt spikad, ny underhållsfri papp. En fjärdedel av takpannorna byttes mot nya. *Skador på ytterpanelen åtgärdade. *Omkittning av fönsterna. *Utvändig ommålning. Kulören bestämdes till rödbrun. Linoljefärg skulle användas istället för den gamla Falu rödfärgen (hälften rå linolja och hälften kokt linolja). Färgsatt med engelskt rött, guldockra och svart sammanblandat i lämpliga proportioner. Grundning samt två strykningar. Arbetsbeskrivning av arkitekt Edward Strömqvist, Lycksele. Entreprenad av Bengt Lidström, Norsjö. *Fönster, dörrar och listverk målade på samma sätt i samma kulör som tidigare.

Edward Strömqvist (Arkitekt)

År 1939 - 1940 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerad (Grönlunds orgelfabrik).
År 1962 - 1963 Ändring - restaurering
Restaurering efter Åke Lundberg och Bengt Lidströms förslag från 1961 (VAB, Teg). Arbetsledare Manne Björk, Norsjö. *Utvändig ommålning av kyrkan. *Takryttaren/spiran av spån, behandlad med asfaltstjära. *Kyrktuppen förgylld. *Vapenhusdelen utvidgad med kapprum till vänster och brudkammare till höger på samma yta som tidigare upptogs av trapporna. Borttagande av två kortare bänkrader på vardera sida gången för att rymma läktarunderbyggnaderna. Troligen ny vägg mot kyrkorummet. Plant tak inlagt i vapenhuset. "Text partier” under läktaren mot kyrkorummet skulle tillvaratas och uppsättas på ny ”lämplig plats”(?). (Ej utfört) *Trapporna till orgelläktaren flyttade till sidoväggarna med uppgång från kyrkorummet. *Utrymmet till höger om koret (den s k Brännströms kammaren), tidigare inrymt med bänkar, ombyggt till korkammare och pentry. Öppningarna mot kyrkorummet förbyggdes därmed. Ny utvändig entré anordnad. Förvaringsutrymmen för kyrksilver och textilier inrättat i korkammaren. (*Planerad rivning av öppna spisen i sakristian samt anordnade av altare?). *Kyrkan värmeisolerades i golv, väggar och tak. *En förhöjning av golvet planerades p g a isoleringen. Till följd av detta skulle vissa ändringsarbeten företagas i kyrkans tre vapenhus (restaurerings beskrivningen kan ha frångåtts). *Altaret och altarskåp framflyttades och sänktes ett steg. Detta för att skapa en passage mellan sakristian och korkammaren. Dopfunten flyttad till kyrkans högra del (en planerad flyttning av nummertavlorna till korpelarna genomfördes ej). *Toaletter i anslutning till kapprum, respektive brudkammare samt i källaren under sakristian. *Oljepanna installerad. Oljepannan skulle e v utrustas med luckor för vedeldning. Uppvärmning med varmvattensystem med konvektorer, radiatorer och rörslingor planerades. Ledningarna drogs så att de möjliggjorde installerande av elström. *Ny pannskorsten uppförd på samma plats som befintlig (den gamla blev utdömd vid brandsyn). *Ändringar i källaren. Invändig trappförbindelse till passage vid sakristian. Utrymmen för toalett, städ, förråd samt arkiv iordningställt. Befintlig källarnedgång breddad, ny dörr insattes och trappan ombyggdes. *Elektrisk klockringningsanläggning. *Hörapparater och telefon. *Ventilationsanläggning. *Ljuskronorna försedda med fördunklingstransformator som möjliggjorde olika ljusstyrkor. *Planerad ommålning av de nedre gråmålade partierna i kyrkorummet i ljusare ton. *Konservering av måleriet i kyrkan (Albert Eriksson, Sigtuna). Valvmålningarna rengjorda med ”absorene”. Nedtagande och återuppsättande av korväggarnas bräder p g a isolering. Kyrkorummets tak och väggar isolerades och bekläddes med nya bräder (!). Befintlig dekorativ bård kopierades och utfördes analogt med den tidigare. Retuschering av kormålningens skador (Retuschering i kor och kyrkorummets tak och väggar med limfärg och ”normalfärgsstoffer”). Flagad färg på altarskåpet, predikstol, dopfunt och nummertavlor fäst med vaxharts (bivax-damarhartspreparat) och retuscherades med temperafärg (MUZII, Lefranc). Vaxfernissa lades på som skydd. Orgelfasad och läktarbarriär rengjordes, retuscherades och mattfernissades. Altarringens marmorering retuscherad och kompletterad. Insidan laserad samt fernissad matt. Bänkarna ommålades i ny ljus färgton. Bänkgavlarna kompletterade med en djupröd färgton. Mattfernissning använd. Använda fernissor: Mastix och Damar. Matt och blank tavelfernissa (Becker) och till bänkar hårdmattlack-helmatt (Nordström & Sjögren). *Ljusstake från 1700-talet restaurerad och återbördad. Den hade nedfallit från predikstolen i början av seklet och skadats. *Kalk och patén skänkt till kyrkan.

Bengt Lidström (Arkitekt)

Åke Lundberg (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Kororgel anskaffad.
År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt spelbord och orgelverk (Grönlunds). Den gamla fasaden skulle behållas. RAÄ förespråkade fristående spelbord som det befintliga. Om detta skulle möta alvarligt hinder motsatte sig inte RAÄ ett inbyggt spelbord i fasaden. Denna lösning önskades av församlingen och tycks ha kommit till verkställighet.