Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERHAMN MO PRÄSTBOL 2:1 - husnr 2, MO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4018-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MO KYRKA (akt.), MO KYRKA (akt.)

1818 - 1822

1818 - 1822

Gävleborg
Söderhamn
Hälsingland
Mo
Mo-Bergviks församling
Uppsala stift
Hälsingmo 364

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkan uppfördes 1818-22 efter ritningar av Axel Almfeldt och ersatte då en medeltidskyrka som fanns 5 kilometer öster om den nuvarande kyrkan. Medeltidskyrkan är numera en ruin. Orsaken till att man flyttade kyrkan till sin nya plats i början av 1800-talet var Flors linnemanufaktur. Platsen för fabriken var nedanför den nuvarande kyrkan och det blev det nya hjärtat i byn. Ett nytt samhälle växte så småningom fram runt kyrkan där fanns det post, bank, affär, och skola. Det enda av det som finns kvar i dag är skolan.

År 1818 - 1822 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Öster om koret två avdelade smårum, varav det ena sakristia.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1818 - 1822 Nybyggnad - Torn

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1818 - 1822 Nybyggnad - Korparti

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1818 - 1822 Nybyggnad
Mo kyrka uppfördes efter ritningar av Axel Almfelt (1816). Kyrkan murades av tegel och gråsten, hämtad från den medeltida kyrkan i Kyrkbyn, fem km öster om föreliggande kyrkobyggnad. Den medeltida församlingskyrkan är nu en ruin skyddad som fornlämning, belägen på kyrkogård – där ingen begravning skett sedan oktober 1821 – omgärdad av kallmurad bogårdsmur utan täckning. Kyrkan uppfördes som en salskyrka med torn i väster och sakristia i öster, inom samma byggnadskropp som långhus och kor. Tornet avslutades med en anmärkningsvärt låg pyramidformad huv krönt av ett kors. Kyrkorummet utformades i stort efter Almfelts ritning, i en nisch i korväggen placerades ett kors med törnekrans. Predikstolen (utförd 1663 och 1746) från medeltidskyrkan återanvändes men målades i ljusare färg. Altarring och altare utfördes med speglar som marmorerades. En korbänk byggdes i korets nordöstra hörn. Troligtvis inreddes även korets södra vägg med korbänkar, men inga bilder eller ritningar finns av dessa. Bänkinredningen i långhuset gjordes sluten med marmoreringar på dörrspeglarna liknande altarringens.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1836 - 1836 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan avbildas på ett litografi. På bilden ses den ursprungliga låga tornhuven krönt av ett litet kors.
År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel, orgelverk
Läktare och orgelfasad byggdes (ritning av J F Åbom, 1842). Skrapningar på kolonner och orgelfasad har visat att dessa troligtvis varit avfärgade i mörkt brunt med ljusare prickar, d v s porfyrimitation. Orgelverk byggdes av Lars Niklas Nordqvist.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Lars Niclas Nordqvist (Orgelbyggare)

År 1900 - 1902 Ändring - ombyggnad
Invändig renovering av kyrkan (arkitekt E A Hedin/Stenberg). Igenmurning av öppning mellan vapenhus och kyrkorum. Nya portar. Omdisponering av utrymmen öster om långhuset, mindre sakristia, förstuga, brandsäkert valv och pannrum. Äldre murstock i östra ytterväggen togs bort. Ny värmeanläggning med varmluft. Sannolikt nya golv. Takets kläddes med pärlspont. Återanvändande av äldre kyrkvärdsbänk, altare och altarring, i övrigt ny öppen bänkinredning. Korskrank i form av balustrad. Ommålning av väggar och bänkar i något mer brunaktig ton än tidigare, övriga snickerier i vitt och guld. Ny altartavla i jugendstil, i altarväggens nisch ställdes en gipskopia av Thorvaldsens Kristus. Nya fönster utan blyspröjsar. Långhustaket täcktes av svartmålad plåt. Tornspiran höjdes och fick en anmärkningsvärt hög resning, närmast nygotisk till sin karaktär, och urtavlor nedtill. Hela tornhuven med spira kläddes i kopparplåt och försågs med förgyllda detaljer på urtavlor och korset högst upp.

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1963 - 1965 Ändring
Renovering av kyrkan (arkitekt Thomé). Befintliga golv i långhuset slipades. I vapenhus och kor lades kalksten. Nytt altare i kalksten, ny altarring, borttagande av bänkar i koret och korskrank. Nya bänkar i långhuset. Konservering av predikstolen, framtagande av äldre färgsättning och ny trapp. Ommålning av orgel och orgelfasad i blått och guld. Ommålning av valv och väggar i vitt. Översyn av orgeln. Omdisponering av rummen öster om koret, borttagande av brandsäkert arkiv, ny toalett, inredande av ”kyrkvaktmästarrum” där pannrum tidigare varit, utgrävning för pannrum under södra delen, inredande av nytt trapphus och två nya rum på övervåningen. Exteriört avlägsnades all puts och ny, där stenarnas form framgår, lades på.

Johan Thomé (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ny orgel bakom 1846 års fasad (Orgelbyggare Valer Thür, 21 stämmor, 2 manualer). Invigning 14/10 1973.

Valter Thür (Orgelbyggare)

År 1980 - 1980 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av valv.
År 1982 - 1982 Ändring - restaurering
Renovering av tornspirans spets och delar av taket samt nytt förgyllt kors, efter att det gamla korset blåst ned 1981.
År 1994 - 1995 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av långhusets plåttak.
År 2005 - 2005 Underhåll
Renovering av långhusets plåttak.
År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Orgeln från det avvecklade Vallviks kapell ställdes upp i södra delen av koret i form av kororgel.
År 2005 - 2006 Ändring
Renovering av tornspiran. Kopparplåten byttes ut förutom högst upp.