Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE RIALA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, RIALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Riala kyrka interiör mot öst.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RIALA KYRKA (akt.), RIALA KYRKA (akt.)

1270 - 1299

1270 - 1299

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Riala
Riala församling
Uppsala stift
Bergshamravägen 332

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Innan den nuvarande stenkyrkan uppfördes vid 1200-talets slut fanns det sannolikt en träkyrka på samma plats. Eventuellt har sakristian tillhört den äldre träkyrkan.

1200-talets långhus synes ha haft ett trätunnvalv. Under 1460-70-talen välvdes kyrkan och försågs med kalkmålningar. Tegelvalven är tre, två stjärnvalv och längst i väster ett ribbvalv.

Vapenhuset byggdes till i början av 1400-talet i anslutning till kyrkans huvudentré på södra långväggen. Under 1400-talets senare hälft utvidgades vapenhuset åt väster och skjuter ut ett stycke utanför långhusets västgavel. Efter denna utvidgning välvdes vapenhuset. Vid vapenhuset...

Läs mer i eget fönster

År 1270 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Långhuset uppförs. Oklart om sakristian är äldre, yngre eller samtida med långhuset. Långhuset har sannolikt trätunnvalv och rundbågiga fönster.
År 1280 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Det trekopplade fönstret på korets östgavel förses med en glasmålning på det mellersta av fönstren.
År 1400 - 1429 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1429 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggs.
År 1460 - 1479 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Vapenhusets valv tillkommer samtidigt som det vidgas åt väst. Långhusets trätunnvalv ersätts med ribbvalv av tegel.
År 1460 - 1479 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkans stjärnvalv slås.
År 1460 - 1489 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figur- och ornamentikmålningar tillkommer.
År 1500 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningarna på kortravéns östvägg tillkommer.
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan får en sluten bänkinredning.
År 1700 - 1750 Ändring - ombyggnad, fönster
1700-talets förra hälft, Vapenhusets och sakristians ursprungliga fönster ändras.
År 1722 - 1722 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt fönster tas upp på kyrkans norra sida i mitt-travén.
År 1723 - 1723 Underhåll - golv
Tegelgolvet i kyrkgången repareras.
År 1725 - 1725 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt fönster tas upp på sydsidan i kortravén.
År 1734 - 1736 Fast inredning - predikstol
Predikstolen färdigställs och målas.
År 1749 - 1749 Ändring - ombyggnad, fönster
Läktarfönstret tas upp. Det trekopplade korfönstret muras igen och ett nytt, runt fönster tas upp ovanför det igenmurade. Samtliga kyrkans fönster breddas och görs stickbågiga med skrånande smygar i murens inre och yttre liv.
År 1749 - 1749 Ändring
Målningarna överkalkas.
År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad, golv
Sandsten huggs till kyrkgolvet.
År 1796 - 1797 Fast inredning - altarring
Altarbord och ring tillkommer.
År 1801 - 1801 Fast inredning - altarring
Altarbord och ring förgylls.
År 1822 - 1824 Ändring
En järnbeslagen dörr sätts in i sakristians medeltida dörröppning.
År 1842 - 1842 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggs.
År 1892 - 1893 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren ändras under restaurering till ett medeltidsimiterande utseende.
År 1893 - 1893 Arkitekturbunden utsmyckning
Korfönstret får en enkel glasmålning, övriga fönster får rutor av s.k. katedralglas.
År 1893 - 1893 Ändring
Vapenhuset får dubbeldörrar med glasfönster.
År 1893 - 1893 Underhåll - golv
Nya golvplank läggs.
År 1893 - 1893 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans målningar tas fram och restaureras.
År 1893 - 1893 Ändring
Bänkarna ändras från slutna till öppna och målas bruna. Även orgelläktaren brunmålades i likhet med bänkarna, men musiktroféerna och listverket fick behålla sin förgyllning.
År 1893 - 1893 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren får nya träpelare samt förgyllt listverk.
År 1894 - 1894 Underhåll - exteriör
Väggarna spritputsas utvändigt med slätputsade omfattningar kring fönster och dörr.
År 1900 - 1900 Underhåll
Foten tjärstryks.
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, fönster
Södra väggens fönster vidgas något och förses med svartlodsbehandlade glas med inskriptioner.
År 1939 - 1939 Underhåll - golv
Nya golvplank läggs.
År 1939 - 1939 Ändring
Sakristians valv friläggs i och med att innertaket tas bort.
År 1939 - 1939 Ändring
En äldre dörr sätts in i vapenhuset.
År 1939 - 1939 Ändring
Nya innerfönster tillkommer. Kalkmålningarna rengörs och konserveras. Kyrkan förses med centralvärme.
År 1939 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning
Predikstolen målas om i skärt med marmorering i svart, vitt och rött. Samtliga medeltida träskulpturer konserveras.
År 1944 - 1944 Arkitekturbunden utsmyckning
En relief i keramik av Gunnar Palmgren sätts upp ovanför dörren till vapenhuset.

Gunnar Palmgren (Konstnär)

År 1953 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
De öppna bänkarna målas om.
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, interiör
Invändig upprustning: rengöring och lagning av puts i långhus och vapenhus; rengöring, lagning och restaurering av altartavla, predikstol, skulpturer m.m.