Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, NÄRTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Närtuna kyrka altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄRTUNA KYRKA (akt.), NÄRTUNA KYRKA (akt.)

1170 - 1200

1280 - 1319

1300 - 1300

1931 - 1931

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Närtuna
Närtuna församling
Uppsala stift
Närtuna kyrkväg 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan är stor, reslig och har intressant och delvis ovanlig byggnadshistoria. Kyrkan är byggd i ett flertal etapper, de sista murarna kom till omkring år 1500, senare under 1500-talets slogs valv och därefter är murverken oförändrade. I huvudsak är murarna av gråsten, tegeldetaljer finns i tornets övre del och på vanliga ställen som gavelrösten, muravslutningar och fönster- och dörromfattningar. Exteriören är sedan år 1871 spritputsad och avfärgad i gult med vita slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar samt detaljer. Skiffertak lades på 1920-talet. Att kyrkan är putsad ger den ett mer sentida klassicistiskt uttryck än om ...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1170 - 1199 Nybyggnad - Sakristia
År 1170 - 1200 Nybyggnad
Sent 1100-tal - omkring år 1200. Tornets nedre del samt sakristian byggdes.
År 1280 - 1319 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1300 Nybyggnad
Omkring år 1300. Långhuset byggdes.
År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Kor
År 1450 - 1499 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1480 - 1519 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1500 Ändring - ombyggnad
Omkring år 1500. Vapenhuset byggdes och ett äldre smalare kor ersattes med nuvarande kor lika brett och högt som långhuset. Troligan slogs tegelvalv i kyrkan i samband med detta.
År 1530 - 1530 Ändring
Tornspiran blåste ned.
År 1570 - 1570 Brand
Kyrkan brann och torntaket rasade. Troligen slogs långhusets valv sönder av tornspiran och nya valv byggdes i långhus och kor efter detta. Över tornet byggdes ett sadeltak.
År 1675 - 1675 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristians fönster tillkom.
År 1720 - 1729 Fast inredning - orgel
Orgel och bänkar skänktes till kyrkan från Mörby slottskyrka.
År 1753 - 1754 Ändring
Reparation och förändring av murverk. Nya takstolar och tak byggdes och murarna höjdes i samband med detta med 4-6 tegelskift. Fönster förstorades något och eventuellt förändrades även sydportalens utseende vid detta tillfälle. Interiören vitlimmades. Tornet reparerades, bjälkar med ankarslutar sattes in. Sakristian täcktes med ett nytt lägre valv än tidigare. Vapenhusets valv slogs.
År 1762 - 1762 Fast inredning - läktare
Orgelläktare byggdes i långhusets bakre del.
År 1791 - 1792 Ändring - ombyggnad
Fönster i norra murens mellersta travé togs upp. Väggar vitlimmades interiört. Klockorna flyttades till tornet från en fristående klockstapel, ljudluckor togs upp och tornets huv fick sin nuvarande utformning.
År 1795 - 1797 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolv lades i sakristian och något år senare belades korets golv med sten. Nytt altare och altarprydnad samt predikstol skaffades, ritade av Thure Wennberg.

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1799 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning byggdes, delar av dessa bänkar finns ännu kvar återanvända som panel på väggar.
År 1818 - 1818 Fast inredning - orgel
Orgel byggdes av P Strandh, Stockholm. Läktaren modifierades för den nya orgeln.

Pehr Strand (Orgelbyggare)

År 1863 - 1864 Ändring - restaurering
Invändig restaurering. Golvet i vapenhuset lades om och väggar i kyrkorummet vitlimmades. Tornets huv fick koppartak.
År 1871 - 1871 Ändring
Kyrkan spritputsades utvändigt.
År 1896 - 1896 Ändring - restaurering
Större restaurering ledd av Johan Laurentz. Fönster av gjutjärn sattes in och fönster i norra långhusmurens västra travé togs upp. Trägolvet lades i långhuset och i sakristian ett betonggolv. Interiören dekorationsmålades. Altare, predikstol och öppna bänkar i nygotik sattes in. Orgeln flyttades till ett podium placerat i torntravén. Valvbågen mot tornet höjdes.

Johan Laurentz (Byggherre)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taken skiffertäcktes.
År 1931 - 1931 Nybyggnad
Tillbyggnad i trä för likbod, redskap mm gjordes kring trappa på tornets norra sida. Denna tillbyggnad ersatte en äldre liknande men större tillbyggnad.
År 1949 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Större renovering ledd av Ärland Noréen. Altaruppsats från 1797 återställdes. Antikglas sattes in i fönster och altarfönstret med glasmålningar flyttades till nuvarande plats i i korets södra vägg. Tegelgolv lades i sakristian. Kyrkorummets väggar vitlimmades åter, medeltida konsekrationskors samt mindre fragment av målningar togs dock fram. Nya slutna bänkar sattes in. Snickerier målades. Altaruppsats, predikstol samt panel i torntravéen konserverades. Ny dopfunt tillkom. Elektrisk uppvärmning installerades. Målning fr 1790-talet föreställande nattvarden återfördes till kyrkan och placerades i altaruppsatsen.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Underhåll
Exteriör renovering. Putsytor lagades och avfärgades, tornets portar reparerades, exteriör belysning anordnades och ett nytt skrudskåp i sakristian tillkom.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln byggd av Strand 1818 utfördes av Åkerman & Lund orgelbyggeri. Trumpet 8’ stämman rekonstruerades.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av långhusvinden gjordes.
År 1994 - 1994 Underhåll
Interiör och exteriör renovering av kyrkan. Interiört avfärgades putsytor, målades fönster, bänkar, orgel och bröstpanel. Golv oljades med alkydolja, Bänkskärmar, altarring, predikstol samt dörrar retuscherades. Exteriört lades skiffertak om, puts lagades och avfärgades, på tornet och socklar togs puts ned helt. Dränering gjordes. Trappanhuset/tillbyggnaden på norrsidan med panel ny panel.