Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA STAVBY 12:1 - husnr 1, STAVBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stavby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STAVBY KYRKA (akt.), STAVBY KYRKA (akt.)

1240 - 1259

1250 - 1349

Uppsala
Uppsala
Uppland
Stavby
Stavby församling
Uppsala stift
Stavby 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007


Stavby kyrka är till storlek, form och historia representativ för många små socknar i Upplands landsbygd. Den är en liten salkyrka i gråsten som påbörjades vid mitten av 1200-talet. Efter kanske hundra år gjordes en förlängning av långhuset, antagligen för att bygga ett västtorn som emellertid aldrig fullbordades. Under 1400-talet slogs höga ribbvalv i tegel över hela kyrkan, som senare dekorerades med kalkmålningar. Därtill byggdes vapenhus och stigluckor med tidstypisk blinderingsdekor i tegel. Under 1700-tal eller tidigt 1800-tal förstorades alla fönster och nya togs upp. 1929 återupptäcktes och frilades en stor inmurad runsten...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas på en mellansvensk verkstad.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Troligen byggs de tre östra travéerna samt sakristian vid denna tid.
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus kor och sakristia
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1300 Brand
omkr 1300 , Efter en brand slås ett tunnvalv i trä över kyrkan.
År 1350 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset
År 1350 - 1450 Ändring - tillbyggnad
1350-1450 , En tillbyggnad med en travé görs i väster, troligen för ett torn som aldrig fullföljs.
År 1440 - 1459 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Trätunnvalvet ersätts med kryssvalv i tegel med plana ribbor. Sakristian har tunnvalv.
År 1475 - 1524 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1490 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Troligen tillkommer kalkmålningarna vid denna tid, utförda av Albert Målares verkstad.
År 1500 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
omkr 1500, Vapenhuset byggs i slutet på 1400-talet eller början på 1500-talet
År 1594 - 1594 Äldre kulturhistorisk inventering
Riksantikvarien Johannes Bureus dokumenterar runstenen. (saknas källa i händelselistan, se pdf)
År 1710 - 1730 Fast inredning - orgel
En orgel skänks till kyrkan.
År 1740 - 1740 Fast inredning - altaruppsats
En altaruppsats tillkommer.
År 1748 - 1748 Fast inredning - predikstol
Predikstolen i sen barock skänks till kyrkan.
År 1781 - 1781 Ändring
Altarprydnaden renoveras och förgylls, troligen skapas korfönstrets kolonninramning.
År 1803 - 1803 Arkitekturbunden utsmyckning
En timsten skänks till kyrkan, den monteras på vapenhusets gavelspets.
År 1838 - 1838 Fast inredning - orgel
En ny orgel och orgelfasad tillkommer.
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
En kamin står i en nisch i triumfbågen södra sida, mot koret.
År 1872 - 1872 Fast inredning - altare
Altare och altarring nygörs.
År 1917 - 1917 Äldre kulturhistorisk inventering
Konsthistorikern professor Gerda Boëthius undersöker kyrkan.
År 1928 - 1929 Ändring - restaurering, interiör
Det målade korfönstret tillkommer. Predikstolens ursprungliga färg återskapas. Bänkarna görs bekvämare och målas om. En ny orgel byggs, den gamla fasaden återanvänds. En medeltida korbänk restaureras. Elektrisk uppvärmning installeras. Sakristian får innanfönster, vapenhusdörren renoveras. Runstenen återupptäcks.
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering, exteriör
Runstenen friläggs helt genom RAÄ:s försorg.
År 1954 - 1954 Äldre kulturhistorisk inventering
Landsantikvarien besiktigar kyrkogården p g a planer på utbyggnad. Loftboden bedöms vara landskapets enda bevarade tiondebod i timmer.
År 1955 - 1955 Ändring
Ny elvärmeanläggning installeras. Kalkmålningarna rengörs.
År 1960 - 1989 Ändring
En skåpinrednings byggs i sakristian.
År 1964 - 1965 Fast inredning - läktare
En mindre ändring av läktaren godkänns.
År 1969 - 1969 Ändring - restaurering, exteriör
En omfattande fasadrenovering äger rum. Befintlig puts knackas bort, för att ersättas med KC-puts samt KC-färg Aktivan. Nya fönsterbleck görs i kopparplåt. Färgsättning sker i samråd med landsantikvarien.
År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoveras.
År 1984 - 1984 Ändring
Sanering görs mot strimmig trägnagare (oklart var i kyrkan).
År 1988 - 1999 Konservatorsarbeten
Sprickor i sköldbågarna undersöks och åtgärdas. Kalkmålningarna rengörs och konserveras, predikstol, altaruppsats och medeltida skulpturer rengörs, inredningen målas med linoljefärg.
År 1990 - 2009 Ändring - ombyggnad, interiör
De främsta bänkfronterna tas bort. I vapenhuset sätts ett väggparti upp mot väster.