Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING SANKT ILIAN 10:73 - husnr 1, VÅRFRUKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Vårfrukyrkan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÅRFRUKYRKAN (akt.), VÅRFRUKYRKAN (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Uppsala
Enköping
Uppland
Enköping
Enköpings församling
Uppsala stift
Skolgatan 23

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

1100-talet Vårfrukyrkan anläggs som en ovanligt stor romansk kyrka med brett långhus, smalare absidförsett kor och två absidförsedda korsarmar. Sannolikt har den haft ett centraltorn över korsmitten. Vårfrukyrkan är den enda av de fem kända medeltidskyrkorna i Enköping som bevarats. De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1100-talet. Kyrkan har en korsformig plan med ett centralt torn över korsmitten. Murarna som är frilagda från puts efter den senaste restaureringen på 1950-talet består av gråsten och tegel. Långhuset och korsarmarna är äldst och härrör från den romanska kyrka som byggdes på 1100-talet. Det tresidigt avslutade ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, korsarmar
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1100 - 1199 Nybyggnad
1100-talet Vårfrukyrkan anläggs som en ovanligt stor romansk kyrka med brett långhus, smalare absidförsett kor och två absidförsedda korsarmar. Sannolikt har den haft ett centraltorn över korsmitten.
År 1400 - 1450 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan förses med stjärnvalv av tegel.
År 1470 - 1499 Nybyggnad - Korparti

Anders murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1475 - 1500 Ändring - tillbyggnad
Ett nytt tresidigt avslutat kor i gotisk stil med tegelmurar byggs. Koret och korsmitten förses med sturevalv med gubbar och ansiktsmasker. Ett vapenhus byggdes framför sydportalen.
År 1500 - 1524 Nybyggnad - Sakristia
År 1500 - 1500 Ändring - ombyggnad
Ca 1500 Sakristian byggs över om norra korsarmen.
År 1727 - 1727 Ändring
Kyrkan vitlimmades invändigt.
År 1746 - 1746 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggs
År 1784 - 1784 Fast inredning - läktare
Läktare byggs i korsarmarna för att få mer sittplatser.
År 1786 - 1786 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Ny orgelfasad tillverkas efter ritningar av Matthias Svalberg. Ryggpositivets fasad härrör från kyrkans 1600-talsorgel.
År 1792 - 1792 Fast inredning - altaruppsats
Nytt altarbord av trä. Ny altaruppsats med arkitektonisk uppbyggnad i klassicistisk stil tillverkas av konstnären Per Ljung.

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär - Bildhuggare)

År 1794 - 1794 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol tillverkas av Ernst Philip Thomann efter ritningar av Per Ljung.

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär - Bildhuggare)

År 1836 - 1836 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning. Ny läktare i södra korsarmen, den sk bondläktaren.
År 1839 - 1841 Nybyggnad - Vapenhus

Samuel Fredrik Bohm (Arkitekt)

År 1839 - 1840 Nybyggnad - Torn

Samuel Fredrik Bohm (Arkitekt)

År 1839 - 1841 Ändring - ombyggnad
Ritningar till ombyggnad upprättas av byggmästaren Carl Robert Palmér. Han ville förvandla medeltidskyrkan till en klassicistisk centralkyrka. Ritningarna innebar nytt tak, rivande av vapenhuset i söder, nytt vapenhus i väster samt ett stort och högt torn över korsmitten. Ombyggnaden kom sedan att utföras enligt detta förslag, men efter ritningar som bearbetats av Samuel Fredrik Bohm. Stenmaterialet från gamla vapenhuset återanvändes i tornbygget. Klockstapeln revs och klockorna placerades i det nya tornet. Tre nya fönster togs upp i västra delen av långhuset.

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

Samuel Fredrik Bohm (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Ändring
Ny port till kyrkogården i den södra muren efter ritningar av Fredrik Falkenberg.
År 1903 - 1904 Ändring - restaurering
En omfattande invändig restaurering genomfördes enligt Fredrik Falkenbergs intentioner. Han avsade sig dock uppdraget efter samarbetsproblem. Konstnären Agi Lindegren var rådgivare rörande färgsättning och lämnade ett program för väggmålningarna. Bondläktaren i södra korsarmen revs. En helt ny bänkinredning ritad av Falkenberg tillkom samtidigt som vägg- och valvmålningarna. Målningarna utfördes av CW Pettersson. En tillbyggnad på sakristian gjordes för förrådsutrymmen och trappa upp till tornet varvid en gammal ”förstuga” revs. Södra korsarmen fick en ny portal och portalen väster om långhuset breddades. Rundfönstret i södra korsarmen tillkom. Korfönstren minskades i höjd samt försågs med glasmålningar. Centralvärme med varmluft installerades och ersatte de gamla kaminerna. Värmekammaren placerades under koret. Delar av kyrkgolvet försågs med ny kalksten. CW Pettersson kompletterade en gamla altaruppsatsen med en ny altartavla. Altarbord och altarring ändrades. Gasbelysning installerades. Ny orgel tillverkades men gamla fasaden bibehölls.

Agi Lindegren (Konstnär)

C W Pettersson (Arkitekt)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1958 - 1960 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering genomförs efter arkitekten Erik Lundbergs förslag. Fasadputsen knackas ned och murarna blottläggs. Ett romanskt fönster och gotisk fönster återställs i långhuset. Korfönstren rekonstruerades. Petterssons glasmålningar avlägsnades och ersattes av antikglas. Lundberg gjorde även förslag till invändig restaurering som ej genomfördes.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkofullmäktige beslöt att bevara och konservera 1904 års målningar.
År 1974 - 1975 Ändring - ombyggnad
Invändig restaurering genomförs efter många års diskussion. Vapenhuset fick en handikappanpassad entré och ny inredning med vindfång, wc och kapprum. En läktarunderbyggnad gjordes som inrymmer rullstols-wc och väntrum mm. Ny värmeanläggning installerades. I samband med det gjordes arkeologisk undersökning under golvet av Upplandsmuseet. Bänkarna i korsmitten vändes mot altaret. Bänkinredningen i korsarmarna avlägsnades. Södra korsarmen förvandlades till dopkapell, norra till utställningslokal för äldre inventarier. Målningarna rengjordes och konserverades av konservator Lars Göthberg. Petterssons glasmålningar sattes åter in i korfönstren. Golven i bänkkvarteren sänktes till mittgångens nivå. Den fasta inredningen målades om, ursprunglig färg på orgelfasaden togs fram och konserverades. Nya belysningsarmaturer sattes upp ovan bänkkvarteren. Yttertaket renoverades. Valven isolerades med mineralull. Nytt orgelverk tillverkades av A Magnussons orgelbyggeri i Göteborg.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
En ny kororgel placeras mot södra korväggen.