Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖSTERGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

553-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTERGARN KYRKA (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)

1169 - 1169

1230 - 1270

1240 - 1259

1685 - 1685

Gotland
Gotland
Gotland
Östergarn
Östergarns församling
Visby stift
Östergarn kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Östergarn kyrka är med undantag för sakristian, som tillkom 1786, i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Östergarn församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kor och långhus uppfördes vid mitten av 1200-talet, ett planerat torn i väster kom av allt att döma aldrig till utförande, utan kyrkklockan hängdes upp i en takryttare på långhusets västra del.

Kyrkan har efter medeltiden vid flera tillfällen varit utsatt för krigshandlingar. Så t.ex. brändes den ned av svenskarna 1565 under Nordiska sjuårskriget. Två gånger på 1710-talet plundrades kyrkan av ryska sjöstyrkor, varefter den...

Läs mer i eget fönster

År 1169 - 1169 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Kyrkan med kor och långhus byggdes. Långhuset var ursprungligen täckt av fyra kryssvalv burna av en mittkolonn.
År 1565 - 1565 Brand - delvis förstörd
Brand, långhusvalven, sydportalen och all medeltida inredning förstördes
År 1565 - 1565 Brand
Kyrkan eldhärjades under Nordiska sjuårskriget, och långhusets valv, de södra portalerna och all medeltida inredning förstördes.
År 1600 - 1800 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1600 - 1650 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1600 - 1629 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten.
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, varav delar ingår i den nuvarande.
År 1622 - 1622 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av svarta furubräder med katekesen på danska, målad med vita bokstäver.
År 1629 - 1629 Ändring
Enkelt brädtak på tvärgående bjälkar inlagt över långhuset.
År 1685 - 1685 Nybyggnad
En ny takryttare byggdes.
År 1686 - 1686 Fast inredning - skrank
Altarskrank av trä med kontursågade dockor, målat.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1700 - 1799 Ändring
Korportalens portblad tillkom. Inskrift på långhusets V mur (psalmvers). Fattigstocken.
År 1715 - 1715 Ändring
Kyrkan plundrades första gången av ryska trupper.
År 1717 - 1717 Ändring
Kyrkan plundrades ånyo av ryska trupper, varefter den förföll.
År 1724 - 1724 Underhåll - fönster
Nytt glasfönster, ovisst var, insattes av glasmästare Wickman.
År 1725 - 1758 Ändring - tillbyggnad
Takryttare
År 1725 - 1758 Ändring - restaurering
Kyrkan reparerades efter den ryska plundringarna 1715 och 1717
År 1725 - 1725 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan hade utvändiga brädtak. Takryttaren stöttades inne i kyrkan av en furubjälke, det Ut- och invändiga trätaket ovanifrån av ”krokota jernstenger” . Brädgolv, omålade bänkar, enkel predikstol, ingen kyrkklocka, enkel stege till vindarna. Träplank runt kyrkogården, allt förfallet.
År 1725 - 1758 Ändring - restaurering
Kyrkan återställdes under prosten Lars Nilsson Neogards ledning. Minnestavla över restaureringen på korets norra vägg.
År 1728 - 1728 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nya takstolar byggdes över kyrkan och långhustaket täcktes med tegel.
År 1735 - 1735 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt blåmålat ”Trähwalf” över långhuset (”sielfwa Kyrkian”).
År 1737 - 1739 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1737 - 1737 Ändring
Predikstolen,skänkt av Mathias Lythberg ohh Johanna Gardell, Visby (SvK anger att predikstolen tillverkades åren 1737-39 och skänktes det senare året). Kyrkklockan gjuten av Gerhard Meyer d.y., Stockholm. Klockan hängdes i en klockstapel som bekostades av rådmannen Mathias Lythberg, Visby, på”then när intil Kyrkian liggiande Bergzkullen”. Tegeltak på kor och långhus (tidigare brädtak).

Gerhard Meyer d.y (Klockgjutare)

År 1738 - 1738 Ändring
Koret ”vitlimmades” (vitkalkades) invändigt.
År 1739 - 1739 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen målades. Dopfunten målades. En läktare byggdes på N sidan (riven före 1850).
År 1744 - 1744 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1744 - 1744 Fast inredning - bänkinredning
Läktaren och större delen av bänkinredningen. Nya bänkar (dock ej hela inredningen), bl.a. för sjöfarande samt båtsmän och bruksfolk. En läktare byggdes i V, bekostad av handlanden Claes Schlau.
År 1755 - 1755 Ändring
Takryttaren förstärktes och byggdes delvis om, och troligen hängdes kyrkklockan nu upp i denna. Reparationen utfördes av byggmästare Nils Persson från Garde. Ett väggskåp tillverkades och insattes i korets Ö mur. Ett timglas skänktes till predikstolen av skeppare Pehr Gothlander. Nummertavla tillverkad av kyrksnickaren Johan Hernell och skänkt av Olof Larsson Vassmunds.

Johan Hernell (Konstnär)

Nils Persson (Byggmästare)

År 1756 - 1756 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av trä, målad 1760 av Dreutz

Johan Friedrich Caddaeus (Konstnär - Bildhuggare)

Matthias Gram (Konstnär - Bildhuggare)

År 1756 - 1756 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillkom. Den tillverkades av Mäster Johan Friedrich Caddaeus och hans gesäll Matthias Gram. Samtidigt revs det medeltida altarbordet av sten (förstört av brand) och ett nytt av trä byggdes. Årtal i en av vindflöjlarna på takryttaren.

Johan Friedrich Caddaeus (Övrig)

Matthias Gram (Övrig)

År 1757 - 1757 Underhåll - fönster
Nytt glasfönster, ovisst var, insattes av glasmästare Wickman.
År 1760 - 1760 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades av hovkvartermästare (Johan Hindrich) Dreutz, Visby.

Johan Hindrik Dreutz (Konstnär)

År 1766 - 1766 Underhåll - fönster
Nytt glasfönster, ovisst var, insattes av glasmästare Wickman.
År 1768 - 1768 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Ett krucifix, ursprungligen sannolikt från ett medeltida altarskåp, inköptes från okänd ort, försågs med nytt kors och insattes i altaruppsatsen.
År 1783 - 1783 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvets bräder byttes mot kalksten från Öland.
År 1785 - 1785 Underhåll - fönster
Nytt glasfönster, ovisst var, insattes av glasmästare Wickman
År 1786 - 1786 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad
Sakristian tillkom. varvid ett förrådshus som låg på samma plats revs bort. Även ett sakristiskrank i koret revs bort i samband med nybyggnaden. Av skranket tillverkades en (präst)bänk till koret. Dopfunten flyttades fram i koret från en (sannolik) plats i V delen av kyrkan. Korets Ö gavelröste murades upp (tidigare bräder).
År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusets N fönster togs upp.
År 1800 - 1829 Arkitekturbunden utsmyckning
Psalmboksskåp till ”Katthamrabänken” i koret, numera uppsatt på främsta bänken på N sidan.
År 1827 - 1827 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavlan övermålades med vit och gråvit marmorering samt gula och förgyllda lister och ornament. Predikstolen målades i vitt, blått och guld. Årtal målat på S långhusportalens vimpergfält.
År 1850 - 1850 Fast inredning - orgel
Orgel med fasad efter ritning av F. W. Scolander. Orgeln byggdes av orgelbyggare Sven Peter Pettersson. Utvidgning av läktaren.

F W Scolander (Okänd)

Sven Peter Pettersson (Orgelbyggare)

År 1851 - 1851 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i en av vindflöjlarna på takryttaren.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, fönster
Det ursprungliga fönstret i långhusets S vägg förstorades.
År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett mellersta bänkkvarter borttogs och bänkkvarteren på sidorna breddades. Inredningen brunmålades.
År 1868 - 1868 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning lades på takryttaren.
År 1871 - 1871 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskepp, tillverkat enligt trad. av en fransk sjöman internerad i Östergarn.
År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket, byggt vid Åkerman & Lund, Sundbyberg.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm, byggmästare Rudolf Pettersson, Stånga:  Tegeltaken omlagda med bibehållande av teglen. Taken lagda på nya faltak.  Ny spånbeklädnad och ny spirstock på takryttaren, uppriktning av densamma  Värmeledning med lågtrycksånga installerades med pannrum under sakristian.  Den planerade, medeltida tornbågens kontur markerades i putsen på V gaveln  Korgolvet höjdes ett steg och belades med kalkstensplattor och gamla gravstenar, de senare inflyttade från kyrkogården  Bänkarna vidgades och gjordes bekvämare  Nytt trägolv i långhuset  Nytt, brutet och målat innertak av trä i långhuset  Dopfunten flyttades från en plats i S innanför altarskranket till N korväggen och placerades på en nytillverkad sockelsten  Prästbänken samt ”Katthamrabänken” i koret togs bort  Äldre färg på inventarier och inredning återställdes och kompletterades, bl.a. på altartavlan, predikstolen och på väggskåpet i koret samt på bänkinredningen (konservator Wilhelm Pettersson, Stocksund)  Vindfång innanför västportalen.  Antikglas i fönstren (ej det N)  Ny ljuskrona av mässing  Årtal i en av vindflöjlarna på takryttaren, inskrift på altaruppsatsens baksida.

Erik Fant (Arkitekt)

Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1941 - 1941 Åsknedslag
Åsknedslag varvid spirstocken splittrades.
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgeln omdisponerad av Johan Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet.

Johan Grönvall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering:  Rengöring och omkalkning av väggar och valv i kyrkorummet, konservator Erik Olsson, Sanda.  Framtagning av baldakinmålningen runt predikstolen.  Trätaket i långhuset ommålat.  Den fasta inredningen rengjord översedd av konservator.  Ångvärmesystemet ändrades till vattenburet.  Bef. skorsten till nock på koret revs och ny skorsten på sakristitaket murades upp.  Ny värmeisolering på trävalvet i långhuset (mineralull).  Elektrisk belysning installerades.  Nytt murat altarbord ersatte det äldre av trä (arkitekt Olle Karth)

Erik Olsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Ändring
Trappa i takryttaren.
År 1978 - 1978 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre reparations- och renoveringsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, med entreprenör Jacobssons, Fardhem:  Reparation av utvändig puts (kalkbruk på kor och långhus, på sakristian KC-bruk) samt vitkalkning av fasaderna  Reparation (påsalning utvändigt) av den i fasad synliga gaveltakstolen på koret.  Foglagning av socklar och hörnkedjor.  Reparation av tegeltak (ej omläggning), nya vindskivor.  Uppsättning av hängrännor och stuprör på samtliga takfall, infiltration från stuprören.  Tjärstrykning av takryttaren.  Nyhuggning (delvis rekonstruktion) av kapitälbanden i S långhusportalen av Slite stenhuggeri. Konstnär Bertil Nyström, Slite.  Korportalens omfattning putslagades och kalkavfärgades, och vimpergavtäckningen kompletterades.  Fönstersnickerierna målades.

Bertil Nyström (Konstnär)

Jan Utas (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Teknisk installation
Belysning i triumfbågen.
År 2001 - 2001 Teknisk installation
Belysning i koret (spotlights).
År 2002 - 2002 Arkitekturbunden utsmyckning
Byggnadsfragment från Sandvikens kapell uppsatt i koret. Bänkljusstakar.