Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, LOJSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

509-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOJSTA KYRKA (akt.), LOJSTA KYRKA (akt.)

1230 - 1270

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Lojsta
Lojsta församling
Visby stift
Lojsta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Lojsta kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är långhuset och koret, vilka anses ha uppförts i en byggnadsetapp vid mitten av 1200-talet. Långhuset hade i detta stadium sannolikt ett lågt torn eller en takryttare över den västra delen. Det nuvarande tornet byggdes under första hälften av 1300-talet, varvid de båda långhusportalerna flyttades till tornet.
Några andra förändringar än att fönstren i korets och långhusets södra fasader förstorades på 1860-talet har inte gjorts på kyrkans yttre sedan byggnadstiden.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga re¬staureringen utfördes år 2000 efter ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet, dopfunten(?; GK anger ”ca 1200). Möjlig stavkyrka (SvK).
År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten (cuppa) och kalksten (fot och bas).
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Korsprydda gravhällar i koret (GF).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och rakslutet kor. Koret eventuellt uppfört före långhuset
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Rundbågade portaler på tornets nord- och sydsidor. Ursprungligen från långhuset, flyttade i samband med uppförandet av tornet under första hälften av 1300-talet
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning, ornamentala målningar i koret
År 1230 - 1270 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstret
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1250. Nuvarande långhuset och koret byggdes. Torn över långhusets västra del (GK; SvK anger att detta tornbygge kanske inte kom till stånd). Muralmålningar i kor och långhus, glasmålningar i korets östfönster (GK; SvK anger byggnadstiden för koret och långhuset till ”1200-talets andra fjärdedel”).
År 1300 - 1350 Nybyggnad - Torn
Torn. Ersatte förmodligen ett äldre torn över långhusets västra del
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Madonnaskulptur, tillsammans med övrig, medeltida träskulptur från kyrkan sedan 1885 deponerad i SHM (SvK).
År 1300 - 1350 Ändring
Tornet byggdes, långhusportalen flyttades till tornet. Triumfbågen vidgades, nytt sydfönster i långhuset (GK; SvK anger ”omkr. 1300 eller något senare”). Retablet. Träskulptur (biskop), nu deponerad i SHM (SvK).
År 1330 - 1370 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar över triumfbågen
År 1330 - 1370 Fast inredning - altaruppsats
Retabel
År 1340 - 1359 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i långhuset (triumfbågsmuren). Altartavla (GK).
År 1342 - 1342 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över domaren Botlef Fride(?) och hans hustru Buthedis (SvK).
År 1400 - 1429 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Skulptur av S:t Olof, nu deponerad i SHM (SvK).
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning, fris

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar av ”Passionsmästaren” i långhuset (GK).

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1500 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning, fragment av scen

Mästaren från 1520 (Konstnär - Dekormålare)

År 1500 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1500. Triumfkrucifix, nu deponerat i SHM (SvK)
År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålning på långhusets S vägg av ”Mästaren från 1520” (GK).

Mästaren från 1520 (Konstnär)

År 1670 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målad 1749
År 1670 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk
År 1670 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstol (SvK). Korbänk (GF).
År 1697 - 1697 Fast inredning - skrank
Altarskrank (SvK).
År 1700 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Medeltidsmålningarna kalkades över och nya, numera försvunna muralmålningar utfördes i långhuset (GF).
År 1727 - 1727 Ändring
Ombyggnad eller reparation av tornhuven (SvK).
År 1740 - 1740 Fast inredning - skrank
Trävägg mellan långhus och torn. Sakristiskrank i korets NÖ hörn (SvK).
År 1749 - 1749 Fast inredning - skrank
Sakristiskranket och träväggen mot tornrummet målades (SvK).
År 1755 - 1755 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades av Nils Målare (SvK) från Väte (GF).

Nils Målare (Konstnär)

År 1760 - 1760 Specifika inventarier - kyrkklocka
omkring 1760. Kyrkklockan föll ned på tornvalvet (SvK).
År 1764 - 1766 Underhåll
Putsreparation av långhus och torn, putslagning och vitkalkning av väggar och valv i kyrkorummet (SvK).
År 1813 - 1813 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av kyrkklockan (SvK).
År 1861 - 1861 Underhåll - takomläggning
Omfattande reparation av tornhuven av byggmästare Lindqvist (enligt GF av byggmästare H Tellström, Fardhem). Årtal i vindflöjeln. Omläggning av yttertaken på kor och långhus, reparation av takstolarna (SvK).
År 1864 - 1864 Ändring
Putsning och kalkning av väggar och valv i kyrkorummet. Bänkinredningen målades. Fönstren i korets och långhusets S väggar gjordes om. Ny omgjutning av kyrkklockan av I P Forsberg, Kalmar (GKR).

I P Forsberg (Klockgjutare)

År 1866 - 1866 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla av C. P. Pettersson (GF).

C P Pettersson (Okänd)

År 1885 - 1885 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Deponerades medeltida skulpturer till SHM (GT).
År 1896 - 1896 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Retablet nymålades (GK) av C. W. Pettersson (SvK).

C W Pettersson (Konstnär)

År 1901 - 1901 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium (SvK).
År 1907 - 1907 Underhåll - takomläggning
Omläggning av spåntaket på långhuset (SvK).
År 1908 - 1908 Ändring
Träväggen mellan långhuset och tornrummet togs bort (SvK).
År 1912 - 1912 Underhåll - exteriör
Utvändig puts och kalkning, utbyte av skadade hörnkedjestenar, vattenrännor på tornhuven (ATA).
År 1923 - 1924 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av arkitekt Anders Roland, Stockholm: Framtagning av muralmålningar i koret och långhuset, framtagning av 1700-talsmålningen på bänkinredningen (konservator C W Pettersson, Stockholm). Nytt altarskrank. Ny orgel (SvK) av Olof Hammarberg, Göteborg, (GF) på nytt podium. Nya portblad i korportalen och S tornportalen, vindfång innanför den senare portalen. Borttagning av sakristiskranket i korets NÖ hörn och inrättande av en sakristia i en förlängning österut av predikstolstrappan. Den felande glasmålningsrutan i korets Ö fönster rekonstruerades. Kamin i långhusets nordöstra hörn (SvK).

Anders Roland (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1925 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning
Nya kolonnetter och kapitäl i ljudgluggarna, ersatte d:o av trä (SvK).
År 1936 - 1936 Arkitekturbunden utsmyckning
Utlånades, för sommarens kyrkliga utställning på Gotlands fornsal, ”1 st. sandstensrelief Petrus med nycklar” (GF).
År 1937 - 1937 Åsknedslag
Åsknedslag, reparation av tornhuven av Reinhold Lydahl (SvK).

Reinhold Lydahl (Okänd)

År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Konservering av glasmålningarna (ATA).
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nya faltak efter anvisningar av länsarkitekt Olle Karth, Visby, varvid spåntaket på långhuset byttes ut (SvK).

Olle Karth (Arkitekt)

År 1955 - 1956 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering: Reparation av tornhuven och takkonstruktionerna över kor och långhus, samt nya falar på dessa tak. Utvändig restaurering. Tornhuven och takkonstruktionerna över kor och långhus reparerades och nya faltak lades på. Fasaderna putsades och vitkalkades. (SvK). Åskledare (ATA). Ny fasadputs på hela kyrkan (GF; SvK anger 1955). Åskledare (GF).
År 1957 - 1957 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby: Kalkstensgolv i koret. Nya glas i fönstren. Altartrappan ändrades. Nytt altarskrank. Rengöring av muralmålningarna samt vitkalkning av väggar och valv (konstnär Erik Olsson, Sanda). El-värme. Sakristian i predikstolstrappan minskades (GK).

Erik Olsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Underhåll - takstol
Åtgärdsförslag av Bjerking Ingenjörsbyrå AB, Uppsala. Tak- och takstolar rötskadade och insekts- och maskangripna (GF).
År 1971 - 1971 Ändring
Yrkesinspektionen meddelar: el på vindarna och torntrappan saknas, godkända skyddsräcken, stegar och vilplan i torn och på klockdäck saknas, klockdäckets golv trasigt (GF).
År 1977 - 1977 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, interiör
Upptäcktes ristning på V väggen i tornrummet, 1300-tal, föreställande uppmätningsritning över altarskåpet (Gotl.).
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Reparation av tornhuven samt kalkavfärgning av tornets fasader (GF).
År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel
Ny orgel (i det gamla orgelhuset) av orgelbyggare Johannes Künkel, Färjestaden (GA, GF).

Johannes Künkel (Orgelbyggare)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
De medeltida glasmålningarna konserverade av glaskonservator Gustav van Treeck, München (GK).

Gustav van Treeck (Konservator)

År 1994 - 1994 Arkitekturbunden utsmyckning
Åtgärdsförslag av C H Eliason avseende retabel och krucifix (GF).
År 1997 - 1998 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Gotlands fornsal.  Väggar och valv rengjordes av konservator K-G Eliasson, Stenkultur i Sthlm AB.  Nya fågelnät monterades i torngluggarna och fönstersnickerierna renoverades,  Dörrarna tätades och slagregnsavlopp anordnades, ny dörr till torntrappan monterades.  Nytt el-värmesystem installerades, den fasta inredningen konserverades och orgelfasaden försågs med nya skärmväggar (GF).

Jan Utas (Arkitekt)

K-G Eliasson (Konservator)

År 1998 - 1998 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Länsstyrelsen gav förslag om uppställning i kyrkan av, till SHM 1885, deponerade statyer från 1300- och 1400-talen (GF).
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av Jan Utas, Gotlands fornsal.  Långhuset och gallerierna försågs med nya faltak på tät bördning och takstolarna på långhuset och koret förstärktes. Allt synligt trä och vissa plåtdetaljer tjärades.  Fasadernas puts lagades och naturstensytorna rengjordes och foglagades. Portbladen tjärades och fönstersnickerier på kor och långhus kittades och målades.  Konservering utförd av K-G Eliasson, Stenkultur i Sthlm AB, på två liljestenar, relief av S:t Petrus och en gravhäll samt ljudgluggar, gallerigångar och fyrpassfönstret på tornet.  Utökning av el- och åskskyddsanläggningen. Vindarna och tornet kompletterades med stegar, vilplan och skyddsräcken. Skorstensstocken på långhusvinden revs bort (GF).

Jan Utas (Arkitekt)

K-G Eliasson (Konservator)

År 2005 - 2005 Ändring
Förbättrad textilförvaring, utförd av Lotine (GF).
År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Länsstyrelsen beslutade om konservering av antependium. Ska utföras av Lena Hessel, Kalmar läns museum (GF).
År 2006 - 2006 Ändring
Antikvarisk förbesiktning för konservering av kor- och tornportalerna (GF).