Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HEJDEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HEJDEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

495-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEJDEBY KYRKA (akt.), HEJDEBY KYRKA (akt.)

1225 - 1225

1230 - 1250

1281 - 1281

Gotland
Gotland
Gotland
Hejdeby
Hejdeby församling
Visby stift
Hejdeby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Hejdeby kyrka är i sin helhet byggd under en period av ca femtio år under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka anses vara uppförda i början av 1200-talet. Långhuset kom till ett kvarts sekel senare, och den yngsta byggnadsdelen  tornet  tillfogades vid mitten av århundradet.
Kyrkan har undergått få utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. 1839 ersattes kyrkans ursprungliga, pyramidformade tornhuv av en lanternin, vilken redan 1883 byttes mot en åttkantig huv av traditionell gotländsk modell. Koret hade sannolikt ursprungligen ett faltak, vilket på 1700-talet byttes mot tegel. Likaså har långhuset under ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll, återanvänd som trampsten utanför kordörren.
År 1170 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Mariabild, numera i Gotlands fornsal.
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Koret med absiden byggdes. Krucifixet i triumfbågen.
År 1200 - 1299 Ändring
Svarvad bänk (GK anger ”medeltid”).
År 1225 - 1225 Nybyggnad
omkring 1225 Långhuset byggdes.
År 1230 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1250 - 1260 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt med musselcuppa
År 1250 - 1250 Nybyggnad - Torn
omkring 1250 Tornet byggdes, varvid nordportalen hämtades från långhuset. Muralmålningarna i långhuset, koret och absiden. Dopfunten och dopfuntslocket.
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Väggskåp med målning i absidens norra vägg.
År 1281 - 1281 Nybyggnad
Byggnadsår enl. Strelow, vilket enligt SvK kan avse tornet.
År 1310 - 1310 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1310 Biskopsfigur av trä, numera i Gotlands fornsal.
År 1325 - 1325 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1325 Apostlafigur av trä, nu i Gotlands fornsal.
År 1400 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1400 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1400 Olofsfigur av trä, numera i Gotlands fornsal.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i långhuset av ”Passionsmästaren”.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1643 - 1643 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av Jacob Byrsow.

Jacob Byrsow (Klockgjutare)

År 1697 - 1697 Ändring - restaurering
Renoverades ”then främsta delen af kyrkian utan och innan”.
År 1734 - 1734 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1734 - 1734 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen inklusive korbänken och sakristiskranket (det senare urspr. placerat i koret; GK).
År 1745 - 1745 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats
År 1745 - 1745 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen. Draperimålning utfördes på väggen bakom predikstolen, båda av snickaren och målaren C. J. Hernell (SvK; altaruppsatsen numera i Gotlands fornsal).

Johan Hernell (Konstnär)

År 1760 - 1769 Underhåll
Taken iståndsattes.
År 1766 - 1766 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Skänkt till kyrkan 1766. Målad 1793
År 1766 - 1766 Fast inredning - predikstol
Predikstolen. Enkel dekormålning av valven.
År 1770 - 1770 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglas.
År 1770 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
sent 1700-tal ? Bänkluckorna dekorerades med blomstermålningar.
År 1781 - 1781 Fast inredning - skrank
Altarskranket målades.
År 1793 - 1793 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades.
År 1794 - 1794 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing med åtta pipor.
År 1803 - 1803 Fast inredning - bänkinredning
De västligaste bänkarnas luckor dekorerades av tingsnotarien Paul Heil.

Paul Heil (Övrig)

År 1808 - 1808 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskeppet, tillverkat av sjömannen Johannes Melander.
År 1839 - 1839 Ändring - ombyggnad
Den spetsiga tornhuven ersattes med en lanternin efter ritning av F. W. Scholander, Stockholm (enl. CGB var den äldre huven en fyrkantig spira, således en pyramid av samma slag som i Endre).
År 1842 - 1842 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av Fred. Seipel och J. G. Liljendahl, Stockholm.

Fred Seipel och J G Liljendahl (Klockgjutare)

År 1860 - 1860 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1883 - 1883 Fast inredning - läktare
1883 (troligen) Läktare i västra delen av kyrkan (GK utan datering). Under läktaren brädvägg med målning av bänkluckornas karaktär.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad
Tornhuvens lanternin ersattes med traditionell, åttkantig tornhuv efter ritningar av N. Pettersson, Visby (inskr. i flöjeln: ”1896”).
År 1900 - 1900 Ändring
o. 1900 Fotogenkaminer installerades. Långhusets faltak byttes mot spåntak.
År 1920 - 1920 Underhåll - grundförstärkning
Församlingen ålades mot vite att göra en grundförstärkning och reparation av koret och absiden.
År 1921 - 1921 Underhåll - stomme
Ankarjärn i absiden, byggmästare Carl Pettersson, Visby.

Carl Pettersson (Byggmästare)

År 1923 - 1923 Ändring
Vitesföreläggandet avskrevs av Kungl. Majt.
År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Kamin i långhusets sydöstra hörn.
År 1959 - 1959 Teknisk installation - värme
Elvärmeanläggning.
År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Konservering av triumfkrucifix och dopfuntslock. Konservator Erik Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1966 - 1971 Ändring - restaurering
Restaurering av interiören efter förslag av professor Erik Lundberg (-1969) och arkitekt Per-Erik Nilsson (1970-), av exteriören efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm:  Muralmålningarna togs fram och konserverades av Erik Olsson Sanda.  Läktaren och brädväggen mot tornet revs. Sakristiskranket i koret flyttades till tornrummet.  Ommurning av altaret. Flyttning av dopfunten och borttagande av främsta bänken i norra bänkkvarteret. Ändring av bänkar.  Kalkstensgolv i koret, trägolv i långhuset och tornet.  Draperimålningen vid predikstolen togs bort.  Korvalvets stödkonstruktion av trä togs bort och valvet förstärktes genom stålbalkar och pågjutning med betong (efter förslag av ing. G. Hammarlund, Göteborg).  Värmeisolering av valven.  Brandsektionering samt stegar och inspektionsbryggor på vindarna.  Reparation av tornhuv.  Omläggning av samtliga yttertak (spåntaket på långhuset byttes mot faltak) inklusive nytt, pappklätt klockdäck. Hängrännor och stuprör av zinkplåt.  Den utvändiga spritputsen ersatt med vitkalkad slätputs.  Nya kolonnetter med tillhörande kapitäl och baser i tornets ljudgluggar.  El-ringning.

Erik Lundberg (Professor)

Erik Olsson (Konservator)

Gunnar Hammarlund (Ingenjör)

Per-Erik Nilsson (Arkitekt)

Restaureringsteknik AB (Firma)

År 1990 - 1990 Fast inredning - orgel
Ny orgel, lånad från Ardre kyrka.
År 1997 - 1998 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Gotlands fornsal, med Byggnadshyttan på Gotland som entreprenör:  Rötskadade falar på absidtaket byttes ut.  Takluckan målades och vindskivor, takfotsinbrädningen, absidtaket, tornhuven och den inmurade gaveltakstolen tjärades.  Nya hängrännor och stuprör på alla byggnadsdelar.  Tätning mellan byggnadsdelarna av blyplåt i sågade spår i murverket.  Putsen från 1970- talet avlägsnades och samtliga fasadytor inklusive glugg- och fönstersmygar putslagades och vitkalkades.  Naturstensytorna tvättades med högtryckstvätt, socklarna foglagades och cementhaltiga fogar togs bort och ersattes med nytt fogbruk.  Fönstersnickerierna kittades om och målades.  Portbladen tätades med lammull.  Kalkstensflisen i koret foglagades, ett plangolv för förvaring byggdes på korvinden.  Stegar och inspektionsbryggor på vindarna och i tornet kompletterades med handledare och vilplan. Även belysningen kompletterades i tornhuven och på vindarna.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering av dopfuntslock av Lars Rosenberg och C. H. Eliason.

C H Eliason (Konservator)

Lars Rosenberg (Konservator)

År 2005 - 2005 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats konserverad av Maria Ihrsén (dep. i Gotlands fornsal).

Maria Ihrsén (Konservator)

År 2006 - 2006 Ändring - restaurering
Restaurering av ett par ljusstakar av Dahlströms Metallgjuteri HB.

Dahlströms Metallgjuteri HB (Firma)