Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HANGVAR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HANGVAR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hangvar 2006-11-03 074.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HANGVAR KYRKA (akt.), HANGVARS KYRKA (akt.)

1218 - 1218

1225 - 1250

1240 - 1259

1744 - 1777

Gotland
Gotland
Gotland
Hangvar
Forsa församling
Visby stift
Hangvar kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Hela byggnaden är romansk och uppfördes i mitten av 1200-talet, möjligen ersätter den en äldre kyrka från vilken både triumfkrucifixet och ett fundament till dopfunten skulle kunna tillhöra. Både taxuslistan och Strelow anger årtalet 1218. Den första byggnadsdel som stod klar var koret kort därefter var långhuset klart. Den sista del som byggdes var tornet i väster.

Mycket lite har förändrats på kyrkans exteriör under århundradenas gång, på 1700-talet uppfördes sakristian denna ersätter dock en äldre, om denna vet vi endast att den reparerades 1679. I mitten av 1700-talet reparerades taket på koret.

På 1800-talet byggdes troli...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning
Runsten med bildstensform (nu deponerad i Gotlands fornsal Dep 183). ”Leiknar reste stenen och gjorde bro efter Leika(?), sin fader, och efter Lingorm, sin broder, och efter Bot-… sin…”
År 1100 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifix, nu GF, SvK anger o. 1150. Bottenhäll till dopfunt (o. 1150).
År 1218 - 1218 Nybyggnad
Årtal som Strelow nämner, även taxuslistan anger detta år.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1225 - 1275 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i kalksten
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Hela kyrkan uppfördes, koret är något äldre än långhuset och tornet. SvK beskriver byggnadsförloppet, redan på 1100-talet fanns en kyrka på platsen. Denna ersattes 1218 av nuvarande kor och långhus. Koret täcktes av valv medan långhuset hade plant tak. Omkr. 1235-40 slogs långhustes valv, och omkring 1250 byggdes tornet, gamla långhusportalen återanvändes i tornet som dess västportal. Dopfunt.
År 1250 - 1275 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur; långhusportal
År 1250 - 1275 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1300 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1300 Träskulpturer; Madonna (SvK anger o. 1270); tronande S:t Olof; ynglingahuvud samtliga ingår i Gotlands fornsals samlingar.
År 1400 - 1400 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring år 1400. Träskulpturer; tronade Biskop; sittande Biskop; S:t Birgitta, samtliga ingår i Gotlands fornsals samlingar.
År 1419 - 1419 Arkitekturbunden utsmyckning
Ganvid och Botvid, Kassla lät hugga en sten över sin fader salig Botair.
År 1445 - 1445 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll lagd över Jakob av Sigraiv.
År 1600 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1633 - 1633 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Årtalet gäller korgen; trappa och ljudtak tillkom senare under 1600-talet.
År 1633 - 1633 Fast inredning - predikstol
Inskrift på predikstolens korg, GK anger 1600-tal.
År 1652 - 1652 Fast inredning - bänkinredning
Inskrift på kyrkbänk under tornbågen.
År 1679 - 1679 Ändring
Sakristan lagades. Kyrkklockan göts av Arendt Kleiman. Lübeck.

Arendt Kleiman (Klockgjutare)

År 1682 - 1682 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Altarprydnad i form av krucifix, signerat G. L. B. Spegel omnämner ett par tennljusstakar på altaret och en tvåarmad kandelaber av malm även den på altaret.
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av trä
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, målad av Johan Bartsch d.y.

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1686 - 1686 Fast inredning - predikstol
Inskrift på predikstolens trappa (GK anger ”1600-tal”).
År 1700 - 1800 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1744 - 1777 Nybyggnad
Den nya sakristian byggdes (GK anger ”1700-tal”).
År 1786 - 1786 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskrift på korets takstol.
År 1835 - 1835 Ändring - påbyggnad
Bestämdes att ett nytt magasin skulle uppföras, troligen byggdes sakristan på med en våning.
År 1862 - 1862 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkarna målades.
År 1870 - 1899 Fast inredning - läktare
Orgelläktare, stadfästes 1882.
År 1882 - 1882 Fast inredning - altare
Det fristående altaret flyttades in till väggen och marmorerades.
År 1900 - 1929 Ändring - ombyggnad
Nytt golv i hela kyrkan. Uppvärmning i form av kamin. Ett fönster togs upp.
År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel
Orgel

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel
Orgel byggdes av E. A. Setterquist & Son, Örebro. En runsten deponerades i Gotlands fornsal, låg fram till flytten söder om kyrkan.

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

År 1915 - 1915 Specifika inventarier - dopfunt
omkring 1915 Då dopfuntens fundament gick sönder, ersattes det med en trumma som tidigare låg i trappan upp till kyrkvinden.
År 1923 - 1923 Arkitekturbunden utsmyckning
Fragment av en bildsten som legat under dopfunten togs in till Gotlands fornsal (inv. nr. C10293). Beslutet att stenen skulle få stanna i Fornsalen togs 1941.
År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant. Troligen var det nu gravhällarna i koret lades in. Konservator B. Bengtsson, Linköping, utförde konserveringen på fasta och lösa inredningen: altarprydnad, predikstol, kyrkbänkar och nummertavla. El-värme installerades

Bengt Bengtsson (Konservator)

Erik Fant (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Orgeln ändrades av Andreas Thulesius, Klintehamn.

Andreas Thulesius (Orgelbyggare)

År 1980 - 1980 Ändring
Tre gravhällar rengjorda och uppmålade av Slite stenhuggeri (varav en häll från 1445). Kyrkan vitkalkades invändigt.
År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel
Orgeln ändrades av J. Künkels Orgelverkstad AB, Lund.

J. Künkels Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Replik av Madonnaskulptur tillverkades av Fred Flemming. Åtgärdsförslag från C. H. Eliason för konservering av altarkrucifix, altartavla och predikstol, okänt om de konserverades.

C H Eliason (Konservator)

År 1986 - 1986 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Rekonstruktion av krucifix tillverkades av Fred Flemming.

Fred Flemming (Konstnär)

År 1990 - 1999 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
1990-tal(?) Votivskeppet konserverades.
År 1991 - 1992 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgick en restaurering efter förslag av arkitekt J. Grenberger, Riksantikvarieämbetet, entreprenör Gotlandsbyggen, Hemse:  Tornhuven renoverades, ny panel lades. Tegeltaken lades om. Klockdäcket nygjordes.  Sakristians vindsbjälklag isolerades.  Kyrkan försågs med åskskydd.  Fasaderna putslagades, man fann ett ristat skepp, övermålat med rödkrita. Den ristade skeppstypen är från 1400-talet, den ritade från 1600-talet. Samtliga fasader kalkavfärgades.  Vindarna försågs med landgångar, tornhuven med stegar och vilplan.  Gluggarna fogades. Nät i gluggarna.  Tornets yttertrappa omlades.  El-centralerna byttes.  Singelbädd lades vid långhusets N sida.  Markarbeten för dränering och trädfällning.  När tornvindarna städades fann man hand fragment av tre träskulpturer (Maria, Olav samt en oidentifierad), ett öra från krucifix. Man fann också ett stort antal takspån av ek och ett intakt av furu. Åtta delar av förmodat medeltida retabel och ett foster.

J Grenberger (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring - restaurering
Två ljuskronor samt lampetter restaurerades av Dahlströms metallgjuteri.
År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Textilkonsultfirma Lotine förbättrade förvaringen av kyrkans textilier samt ombesörjde rengöring alt. konservering.