Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GULDRUPE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 2, GULDRUPE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_3249.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GULDRUPE KYRKA (akt.), GULDRUPE KYRKA (akt.)

1150 - 1200

1170 - 1199

1280 - 1280

Gotland
Gotland
Gotland
Guldrupe
Vänge församling
Visby stift
Guldrupe kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Guldrupe kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Redan på 1100-talet fanns troligen en träkyrka på platsen, varav två ornerade ekplankor bevarats. De finns numera i Gotlands fornsal. Träkyrkan avlöstes i slutet av samma århundrade eller i början av 1200-talet av en tornlös, romansk stenkyrka med absid i öster, varav långhuset återstår. Under första hälften av 1200-talet byggdes det nuvarande tornet, och i slutet av århundradet revs det romanska absidkoret och det nuvarande koret och sakristian uppfördes i gotisk stil.

I den pyramidformade tornhuven är den medeltida trästommen bevarad, vilket är unikt bland de gotländska...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus.
År 1150 - 1200 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportal
År 1150 - 1200 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Sakristieportal, troligen återanvänd från det äldre koret
År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Kärnkyrkans långhus samt dess romanska absidkor, numera försvunnet, byggdes. (SvK anger långhusets byggnadstid till ”omkr. 1210” och korets till ”omkr. 1150”). Kärnkyrkans korportal återanvänd i den nuvarande kyrkan som sakristiportal. Dopfunten av ”Byzantios” (SvK anger ”mitten av 1100-talet”).
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes. Tornhuvens stomme med passmärken i form av runor är sannolikt till stor del bevarad sedan byggnadstiden (SvK anger ”omkring 1210”). Kvadermålning i tornbågen, troligen av ”Halvard”.

Halvard (Konstnär)

År 1250 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakt, bredare än långhuset. Ersatte ett äldre kor.
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Det romanska absidkoret revs och det nuvarande koret och sakristian byggdes ( SvK anger ”omkr.1250”). Sakramentsskåp.
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
S:t Olofsskulptur.
År 1280 - 1280 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan. Koret välvdes.
År 1650 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Ursprungligen i Vänge kyrka, inköpt 1776 och samtidigt ommålad.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen (SvK anger anskaffningsår 1761, 1763 och 1798).
År 1743 - 1743 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavla av trä(?), målad av Trotte Furstedt. En predikstol (ej den nuvarande) och en skriftstol målades.

Trotte Furstedt (Konstnär)

År 1763 - 1763 Arkitekturbunden utsmyckning
En nummertavla köptes från Buttle kyrka.
År 1773 - 1773 Ändring
Kyrkdörrarna förfärdigades av Thomas Suderbys i Vänge.

Thomas Suderbys (Hantverkare)

År 1776 - 1776 Fast inredning - predikstol
Den nuvarande predikstolen (s. 1600-tal) inköptes från Vänge kyrka.
År 1780 - 1780 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
omkring 1780. Predikstolen och draperimålningen på Ö korväggen målades av Carl Anders Nor(d)berg (SvK anger året för målningarna till 1779 och kallar målaren Nohrborg)). 16 bänkar och korbänkar målades av ”Nohrborg”.

Carl Anders Norberg (Konstnär)

År 1793 - 1793 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolens ljudtak
År 1800 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen och ljudtaket målades mörkbrun. Bänkinredningen gulmålades. Faltak på kor och långhus 1864 (teckning av P. A. Säve) och 1872 (teckning av J. Åberg).
År 1818 - 1818 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka gjuten av Gerhard Horner, Stockholm.

Gerhard Horner (Klockgjutare)

År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad, fönster
De stora fönstren i långhusets S vägg togs upp och det S korfönstret vidgades nedåt efter förslag av J. E. Hawerman. Väggarna vattrivna.
År 1875 - 1875 Ändring
Altarprydnad (lamm med kors). Brädgolvet i långhuset restaurerades. Fasadputsen avlägsnades. Läktare.
År 1876 - 1876 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan hade spåntak.
År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd av O(lof) N(iklas) Lindqvist, Visby (SvK anger att orgeln inköptes 1875 från kyrkoherde Stengård i Fårö).
År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel
Orgeln såldes (numera återskänkt – 1973 – och deponerad i Visby Domkyrka).
År 1919 - 1919 Ändring
omkring 1919 Kor-, långhus- och sakristitaken kläddes med spån (tidigare faltak).OBS! Uppgiften är antingen felaktig eller avser en omläggning av ett äldre spåntak (se 1876 ovan!).
År 1924 - 1924 Ändring
Uppvärmning efter förslag av arkitekt Anders Roland, Stockholm: Kamin i långhusets NÖ hörn med skorsten på Ö korgavelröstet. Dörrparti av trä uppsatt i tornbågen. Innertaket i långhuset värmeisolerat och målat. Ny kyrkklocka, gjuten av K. G. Bergholtz & Co, Stockholm, ersatte den gamla klockan.

Bergholtz & Co (Klockgjuteri)

År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning
Nya kolonetter i ljudgluggarna.
År 1955 - 1955 Underhåll - takomläggning
Spåntaket lades om med impregnerade spån.
År 1964 - 1965 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby. Byggnadsfirma Bröderna Petterson, Rone. Konservator Erik Olsson, Sanda.  Ny brädklädsel på tornhuven.  Fogning av fasaderna.  Nya kolonnetter i portalerna.  Glasad spegeldörr i tornportalen byttes ut mot nytt isolerat portblad med träkarm i tornportalen.  Ny yttertrappa utanför V portalen.  Långhustaket höjt och nylagt, påmurning med lättbetong.  Nya kalkstensgolv i kor, sakristia, långhus och torn, nya trägolv i bänkkvarteren.  Altarprydnaden avlägsnades.  Predikstolen försågs med nytt underrede och ny trappa samt flyttades till långhusets NV hörn.  Framtagning av kvadermålning på triumfbågen..  Altarbordets, predikstolens och dopfuntens övermålningar avlägsnades.  Dopfunten flyttades från korets S del till tornrummet.  Bänkinredningen målades.  Bänkinredningen ombyggd. Nytt altarskrank.  Korbänkarna togs bort  Nytt vattenburet värmesystem med oljeeldad panna i en särskild, ny pannrumsbyggnad i kyrkogårdens NV hörn.  Förstärkning av tornbågen.  Elektrisk belysning.

Erik Olsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel
Ny orgel, tillverkad av Andreas Thulesius, Klintehamn. Orgeln placerad i långhusets NV hörn.

Andreas Thulesius (Orgelbyggare)

År 1992 - 1992 Ändring
Orgeln restaurerad av Tomas Svenske. Nytt textilskåp i sakristian.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)