Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, DALHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

462-44.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.), DALHEMS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1170 - 1199

1209 - 1209

1225 - 1250

1250 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Dalhem
Dalhems församling
Visby stift
Dalhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkans byggnadshistoria
Dalhem kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den har föregåtts av en romansk stenkyrka på platsen, varav vid sidan av grundmurarna under golvet endast obetydliga rester bevarats. Den nuvarande byggnadens äldsta delar är koret med sakristian och långhuset, vilka byggdes under 1200-talets andra fjärdedel. Omkring 1350 tillfogades det höga västtornet av den byggnadshytta som kallas ”Egypticus-verkstaden”.

Med undantag för en omfattande ut- och invändig restaurering kring sekelskiftet 1900 – ofta kallad ”den stora restaureringen” – har inte några större förändringar gjorts på kyrkan sedan byggnadst...

Läs mer i eget fönster

År 1052 - 1052 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Romansk stenkyrka med absidkor, långhus och torn, varav murar återstår under den nuvarande kyrkans golv. Övriga rester av den romanska stenkyrkan: Kapitälen i nuvarande korportalen (enl. SvK av ”Globus”), sakramentsskåpet i koret (enl. SvK av ”Byzantios”), gångjärnsbeslag på korportalen, krucifixpiedestal (nu på Fornsalen). Gravsten över prästen Nicolaus, inmurad i norra långhusportalen (SvK anger att stenen möjligen kan tillskrivas Sigraf).
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1209 - 1209 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1225 - 1250 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren
År 1225 - 1250 Nybyggnad
Nuvarande koret (med sakristian) och långhuset byggdes (enl. SvK var Botvid från Eskelhem och dennes son Lafrans mästare till långhuset). Glasmålningarna i korets fönster (Gotlands äldsta).
År 1230 - 1270 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1250 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
omkring 1250 Dopfunten.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på väggar och valv
År 1300 - 1399 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk (förändrad på 1600-talet och 1899-1904)
År 1300 - 1329 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan. Processionskrucifixet.
År 1300 - 1399 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken (SvK anger ”1300-talets förra hälft”).
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1340 - 1359 Nybyggnad - Torn
Nuvarande tornet byggdes av ”Egypticus”-verkstaden (SvK anger mästaren till västportalen vara ”Fabulator”). Kalkmålningar i långhusets sydöstra hörn (enl. SvK påbörjades tornbygget vid mitten av 1200-talet). Gravsten i korgolvet över Laurentius Widerkyrku och hans dotter Rodesis.
År 1430 - 1430 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll i korgolvet över kyrkoherden Johannes Krok.
År 1500 - 1599 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfat. Dopfunt.
År 1599 - 1599 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan, gjuten av Mattias Benning i Lübeck.

Mattias Benning (Klockgjutare)

År 1600 - 1600 Ändring
omkring 1600 Ornerade dopskålar av koppar (numera återanvända som kula på flöjelstången!).
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen i långhuset, korbänkens främre skärm, biskopsbänken i koret.
År 1622 - 1622 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll i korgolvet över Clas Christensen och hans båda hustrur Karin Jensdotter och Gunnil Matsdotter.
År 1627 - 1627 Arkitekturbunden utsmyckning
Vindflöjel av koppar (nu på Fornsalen).
År 1637 - 1637 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1660 - Okänt Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten, varvid 1300-talsretablet ställdes undan på kyrkvinden.
År 1670 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Oljemålning (allegori) i sakristian.
År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades.
År 1700 - 1799 Äldre kulturhistorisk inventering
Kortaket belagt med tegel.
År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Krona på predikstolens ljudtak.
År 1711 - 1711 Arkitekturbunden utsmyckning
Änglafigur upphängdes i predikstolen, nu på Fornsalen.
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla av Johan Hernell, nu på Fornsalen.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1778 - 1778 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bänkarna, altarbarriären och predikstolstrappan målades av Thomas Malmberg.
År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel
Läktare med orgel av Åkerman, Stockholm.

Åkerman (Orgelbyggare)

År 1892 - 1892 Ändring
Restaureringsförslag av arkitekt Axel Herman Hägg (Haig) fastställt av Kungl. Majts.
År 1899 - 1904 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på väggar och valv

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

År 1899 - 1904 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

År 1899 - 1914 Ändring - restaurering
Restaurering efter ovannämnda förslag, kallas ”den stora restaureringen omkring år 1900” och innebar sammantaget – i med undantag för 1800-talsombyggnaderna av Fårö och Eksta kyrkor – den mest om fattande förändringsprocess som någon gotländsk kyrka utsatts för sedan medeltiden: I interiören, som restaurerades åren 1899-1900, glasmålningarna dock 1900-1904, togs de medeltida kalkmålningarna fram och restaurerades, i övrigt nymålades interiören av konservator Wilh. Pettersson, merparten efter Häggs förlagor, några av egen komposition och någon efter förebild i Fröjel kyrka, komplettering av glasmålningarna i fönstren, ombyggnad, komplettering och målning av korbänken, ombyggnad av sakramentsskåpet i korets norra vägg, ny altarring (den gamla barriären återanvändes som ryggskärm i norra bänkkvarteret), iståndsättning (bildhuggare Gardell) och nymålning (Wilh. Pettersson) av altartavlan från 1300-talet, sandstensuppsatsen från 1600-talet flyttades från högaltaret till nygjort ”altare” i tornrummet (kalkstensskivan tidigare i altaravsatsens golv), kassaskåp i det ena av korets östra väggskåp, ny ekdörr i det andra, flyttning av 1300-talsgravstenen i korgolvet från golvets mitt till altaravsatsen, processionskrucifixet från 1300-talet återfanns på vinden, nymålades och sattes upp i koret, nya dörrar till de två väggskåpen i långhusets östra vägg, nya golv av kalksten och cement (trägolv i bänkkvarteren; korets golvnivå höjdes 15 cm och trappan till högaltaret ändrades; märk det ca 6,25 m. långa trappsteget av kalksten!; tornrummet hade tidigare trägolv), dopkapell i östra delen av tornrummet, nytt dopfuntslock, nytt skrank innanför västportalen, smidda ljuskronor och lampetter, varav några för fotogenbelysning, rivning av den gamla läktaren (barriären återanvändes som väggbröstning i sakristian), nytt väggskåp i bef. öppning i sakristian, 2 st. kaminer för uppvärmning i långhuset, 1 st. d: o i sakristian, ändring och komplettering samt nymålning av bänkinredningen i långhuset samt biskopsbänken i koret, läktarorgeln flyttades till långhusets nordöstra hörn. Restaureringsarbetet leddes 1899-1900 av byggmästare Lindgren, Visby, därefter av byggmästare Nils Pettersson, d: o, under kontroll av arkitekt Ludvig Pettersson, Stockholm. (JO; merparten av de inre arbetena utfördes 1899-1900, men den senare källan anger tidpunkten för restaureringen till 1899-1909, samt att skiffertaken färdigställdes först 1917). Utvändigt utfördes arbetena (med undantag av skiffertäckningen av alla tak förutom galleritaken) år 1904, varvid kyrkans galleritak (som ännu hade några munktegel kvarliggande) reparerades med nya takstolar och belades med skiffer, den utvändiga fasadputsen (spritrappning) avlägsnades, fasadytorna fogades med cementbruk, nya vattenkappor av kalksten under korfönstren, ny vimpergavtäckning och d: o prydnad på södra långhusportalen, nya kalkstenstrappor framför samtliga portaler, nya takstolar till samtliga tak samt ny panel och papp, yttertaken belades med skifferplattor (utfördes sannolikt 1916-17). OBS! att Häggs förslag var bräder på kor, långhus och torn samt munktegel på galleritaken), nya fialer med 3 st. nya vattenutkastare på tornet, nyhuggna kalkstensfigurer föreställande Petrus (S), Paulus (N) och en ängel (V) i de med tegel reparerade nischerna i tornets gavelrösten, reparation av masverken och nya kalkstenskolonnetter i ljudgluggarna, ny skorstenstopp, nytt dörrblad i västportalen, borttagning av tillmurningen av tornets västra fönster samt restaurering av masverket, m.m.

Ludvig Pettersson (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Teknisk installation - värme
Installation av centralvärme (vattenburen) med pannrum under sakristian.
År 1942 - 1994 Underhåll
1942 Sakristifönstren reparerades, ny värmepanna. 1949 Tornfasaderna restaurerades. 1954 Fönsterreparationer. 1969 Invändig rengöring av väggar och valv. 1984 Konservering av västportalen. 1994 Nicolaistenen i långhusets N portal konserverades.
År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jon Jonsson, Visby Arkitektgrupp, entreprenör NärBygg AB:  Omläggning av skiffertaken på tornhuv, gallerier, långhus, kor och sakristia.  Komplettering av åskskydd.  Rengöring och fogstrykning av fasaderna.  Inspektionsbryggor samt belysning på vindarna.  Handikappramp framför västra portalen.  Stenkonserveringsarbeten på portaler

Jon Jonsson (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan på Gotland:  Rengöring och konservering av väggar, golv, fast inredning och lösa inventarier.  Översyn av fönster, reparation av glasmålningar  Orgeln reparerades och rengjordes invändigt.   Äldre belysningsredskap renoverades och återinfördes i kyrkorummet, belysningen kompletterades. Värmesystemet kompletterades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Ändring
Förbättrad förvaring för kyrkas textilier samt rengöring och konservering av dessa (textilkonsultfirman Lotine).

Lotine (Konservator)

År 2006 - 2006 Ändring - restaurering
Restaurering av ljuskronor och lampetter (Dahlströms metallgjuteri, Visby).