Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BRO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bro kyrka 2007-11-27 128.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRO KYRKA (akt.), BRO KYRKA (akt.)

1196 - 1196

1200 - 1200

1250 - 1250

1280 - 1320

1300 - 1300

Gotland
Gotland
Gotland
Bro
Väskinde församling
Visby stift
Bro kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Kyrkans byggnadshistoria
Bro kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Den nuvarande byggnade¬ns äldsta del är tornet, vilket tillsammans med stora delar av fasadstenarna i långhusets och botgöringscellens södra fasader utgör kvarvarande partier av en romansk kyrko-byggnad från tiden omkring år 1200. Koret och sakristian byggdes vid mitten av 1200-talet medan långhuset och botgörings¬cellen uppfördes omkring år 1300.
Några större förändringar har därefter inte gjorts på kyrkans yttre, och invändigt är kyrkorummet oförändrat, förutom att det försetts med fast inredning (predikstol, bänkar etc.) under 1600- och 1700-talen. Torn...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning
Processionskrucifix (nu i Gotlands fornsal).
År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljusstavar av trä (nu på Gotlands fornsal).
År 1180 - 1220 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Sighrafr (Konstnär - Bildhuggare)

År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn. Kvarstår från den ursprungliga romanska absidkyrkan. Kammare med hagioskop tillbyggd på tornets södra fasad
År 1196 - 1196 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200 Den första kyrkan (absidkyrka) på platsen uppfördes, varav tornet samt återanvänd fasadsten m.m. återstår. Triumfkrucifixet (enligt SvK från 1100-talets mitt). Dopfunten av Sigraf.
År 1214 - 1215 Dendrokronologisk undersökning
Virket i tornkammarens golv daterades vid restaureringen 2001-02 m. h. a. dendrokronologi.
År 1230 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar från byggnadstiden, påbättrades 1686
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1230 - 1239 Arkitekturbunden utsmyckning
Kalvariegrupp av vilken Maria och Johannes samt ett huvud finns kvar.
År 1250 - 1250 Nybyggnad
omkring 1250 Nuvarande koret och sakristian uppfördes (SvK anger 1230-tal).
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, ersatte en äldre romansk absidkyrka. Huggen sten med reliefsmyckade bågfält från den ursprungliga kyrkan återanvändes i nuvarande långhusets sydvägg
År 1280 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valvmålningarna.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportal med rikt skulpterade figurscener
År 1300 - 1300 Nybyggnad
omkring 1300 Långhuset och botgöringscellen uppfördes. Muralmålningar på långhusets Ö vägg. Träskulptur föreställande S:t Olof samt ett huvud tillhörande ett manligt helgon.
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning
Träskulptur föreställande sittande påve, ett arbete av Bungemästarens verkstad samt ett huvud av ett manligt helgon av Fogdömästaren.
År 1302 - 1303 Dendrokronologisk undersökning
Virket i långhusgolvet daterades vid restaureringen 2001-02 m. h. a. dendrokronologi.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar av ”Passionsmästaren” i långhuset och koret (GK anger i mitten av 1400-talet) fragment finns kvar i koret. Träskulptur föreställande Madonna med barnet.
År 1440 - 1440 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av ”Die Apengeter” (GK anger ”1400-tal”).
År 1450 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1450 Träskulptur föreställande stående apostel.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona för 8 ljus. Altarringsdyna i flamsk vävnad, troligen inköpt 1614 (nu på Gotlands fornsal).
År 1671 - 1671 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i tidigare flöjel, nu i GF.
År 1686 - 1686 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Invändig målning (GKM anger ”1690-talet”) då bl.a. 1200-talsmålningarna i valven imålades.
År 1688 - 1688 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av sandsten, målad s å av Andreas Hamborger.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Akantus- och draperimålningar på murarnas nedre delar
År 1700 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, ersätter troligen en äldre bänkinredning från vilken man fann syllar till under restaureringen 2001-02.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskepp. 1700-tal (?)
År 1714 - 1714 Ändring
Tornhuven blåste ned.
År 1723 - 1723 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Jöns Wulff, vilken även målade dopfunten, skriftepallen (SvK att den troligen målades 1755 av E. Lodström) och korbänken samt akantusrankorna på långhusets och korets väggar samt på väggen i tornbågen (SvK anger att han även målade kyrkbänkarna).

Jöns Wulff (Konstnär - Dekormålare)

År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Levererades en nummertavla av Johan Hernell

Johan Hernell (Konstnär)

År 1755 - 1755 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepallen målades troligen av E. Lodström.

E Lodström (Konstnär - Dekormålare)

År 1764 - 1764 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglasets ställ.
År 1770 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning bakom predikstolen.
År 1779 - 1780 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1781 - 1781 Fast inredning - läktare
Läktaren målades av Thomas Malmberg (GKS som anger tiden till 1781-82).

Thomas Malmberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1791 - 1791 Arkitekturbunden utsmyckning
Skåp i sakristian vilket målades av Malmberg.

Thomas Malmberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel
Orgel.
År 1878 - 1878 Åsknedslag
Åsknedslag i tornet, tornhuven förstördes.
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad
Ny tornhuv (årtal i flöjel).
År 1905 - 1905 Arkitekturbunden utsmyckning
En ljuskrona för 16 ljus skänktes till kyrkan.
År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
Tegeltaken på långhus, kor och sakristia lades om på tät bördning, årtal på korportalens insida.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Centralvärmesystem (lågtrycksånga) med pannrum under sakristian installerades
År 1946 - 1946 Arkitekturbunden utsmyckning
Runhäll från kyrkogården uppsatt på sakristians vägg.
År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning
Nya kolonnetter (6 st.)i långhusets S portal.
År 1953 - 1953 Underhåll
Sakristian reparerades genom kalkning av väggar och valv. Orgeln restaurerad. Bänkinredningen ändrades efter ritning av arkitekt Erik Fant, Stockholm. Åskledare.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring - restaurering
Ut- och invändiga restaureringsarbeten (byggmästare Olof M. Pettersson, Rone): Ny tornpanel, ny fasadputs, el-belysning, rengöring av väggar och valv, framtagning av muralmålningar och konservering av inventarier, konservator Erik Olsson Sanda. (GKM anger ”1953-54”).

Olof M Pettersson (Byggmästare)

År 1961 - 1961 Teknisk installation - värme
Vattenburet värmesystem installerades.
År 1964 - 1964 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Leif Olsson, Stockholm, entreprenör Byggnadsfirma Herbert Forslund, Visby: Sanering av husbocksskador i tornet, omläggning av tegeltaken, nytt tegel på kyrkans N sida, garneringar av kopparplåt, blyplåt på fönsterbänkar och kapitälband, nytt golv samt bjälklag i botgöringscellen.

Herbert Forslund (Byggmästare)

Leif Olsson (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Teknisk installation - el
Ljuskronorna elektrifierades, el-belysning på vindarna och kyrkogården.
År 1978 - 1978 Ändring
Väggar och valv i sakristian kalkades, konservator Marianne Korsman-Ullman.

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1988 - 1988 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken konserverades av konservator C. H. Eliason, Visby.

Carl Henrik Eliason (Konservator)

År 1993 - 1994 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan på Gotland: Omfattande reparation av tornhuvens stomme, ny panel på hela huven, nytt klockdäck, stabilisering av klockbocken, omläggning av tegeltaken på kor, långhus, sakristia och botgöringscell, reparation av takstolskonstruktionerna, utbyte av avvattningsanordningar av koppar mot stålplåt, översyn av fönster, komplettering av åskskydd, trappor, stegar, inspektionsbryggor samt belysning på vindarna och i tornhuven, reparation av stigluckorna.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Ändring - restaurering, interiör
Inre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby:  Det äldre golvet och bjälklaget lagades samt tillverkning och iläggning av nya golv.  Väggar och valv rengjordes, muralmåleri konserverades. Ristningarna i tornrummet dokumenterades, de kalkades över med ett tunt kalkskikt. En isolerad vägg monterades mot läktaren. Pannrummets väggar putslagades och målades. Brädväggen vid dopfunten behandlades mot skadedjur och renoverades.  Trägolven i långhus och tornrum avlägsnades, det medeltida trägolvet i långhus och torn demonterades och bjälklaget reparerades med bilat virke. Det medeltida golvet återmonterades, och en kopia av golvet lades ovanpå. Mellan golven placerades rör till värmesystemet och elledningar. Ett äldre stengolv i koret frilades och kompletterades, nivån höjdes något. Altaravsatsens golv demonterades liksom altarskrank och knäfallet – rötskadat virke i bjälklaget byttes. Nytt trägolv lades.  Ny värmepanna installerades.  Kor- och långhusportalen tätades och slagregnsavlopp anordnades.  Bänkinredningen demonterades och justerades för att passa det nylagda golvet.  Läktaren justerades, räcket höjdes. Under trappan byggdes ett förråd.  Altarskranket justerades.  Triumfkrucifix, dopfuntslock, nummertavla, bekännelsepall, votivskepp, timglas, ljusstakar, katafalker, tavlor dopfunt och orgelfasad, duva till predikstol, ljusstakar, skåp i sakristian, bockbord bänkinredning, altaruppsats altarskrank, kor- biskops- och gossebänkarna, katafalk, väggskåp, predikstol, brädvägg samt dörr till torntrappan rengjordes och konserverades.  Värmen i koret kompletterades med radiatorer bakom altaret. Belysningen justerades och kompletterades Hissar till ljuskronorna monterades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Underhåll
Orgeln restaurerades enligt orgelbyggare T. Svenskes förslag. Sex medeltida träskulpturer, som deponerats i länsmuseet, konserverades av C. H. Eliason och placerades i kyrkan. Textilkonsulenterna inom företaget Lotine anordnade bättre förvaring för kyrkas textilier samt ombesörjde att textilierna rengjordes alt. konserverades.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)

År 2006 - 2006 Ändring
En utställningsmonter för föremål funna i kyrkan byggdes och placerades under läktaren.