Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ALA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ala 2007-01-08 066x.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALA KYRKA (akt.), ALA KYRKA (akt.)

1058 - 1058

1072 - 1072

1100 - 1199

1130 - 1170

1149 - 1149

1780 - 1780

Gotland
Gotland
Gotland
Ala
Östergarns församling
Visby stift
Ala kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kyrkans byggnadshistoria
Ala kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande kyrkans äldsta del är långhuset, vilket uppfördes redan vid slutet av 1100-talet. Till denna äldsta kyrka hörde ett romanskt kor. Tornet uppfördes under 1200-talets andra fjärdedel. Vid mitten av samma århundrade revs det romanska koret och det nuvarande koret och sakristian tillkom. Koret gavs ovanligt nog samma bredd och höjd som långhuset, och dess fönster i östra gaveln anses ha satts in först omkring 1350.
Sedan byggnadstiden har endast mindre förändringar gjorts på kyrkans exteriör. 1780 tillkom tornhuven i sin nuvarande utformning, o...

Läs mer i eget fönster

År 1058 - 1058 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1072 - 1072 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Hilfeling och Strelow. Hilfeling anger också att kyrkan kallades ”Jacobus”.
År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka med absidkor byggdes på platsen, varav det nuvarande långhuset återstår (SvK anger att koret byggdes ”vid 1100-talets mitt” och långhuset ”omkr. 1180 av mästaren Globus”).
År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, interiör
Ristningarna i koret är från mellan sent 1100-tal till 1400-talets början.
År 1130 - 1170 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1130 - 1550 Fast inredning - altare
Altare
År 1149 - 1149 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Torn
Det nuvarande tornet byggdes (SvK anger ”omkr. 1240”).
År 1230 - 1270 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Korparti
Det nuvarande koret med sakristian byggdes.
År 1250 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, interiör
Ristningar i ringkammarens puts
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar i ringkammaren (SvK anger ”omkr. 1240”).
År 1340 - 1359 Ändring - ombyggnad, fönster
Korets östfönster tillkom troligen. Retabel av ”Alamästaren”, nu i Gotlands fornsal
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar av ”Passionsmästaren” i långhuset och i ringkammaren.
År 1665 - 1665 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Johannes Bartsch (Konstnär)

År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålning i koret
År 1740 - 1759 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, målad 1750-51. Nummertavla troligen av Johan Hernell.
År 1757 - 1757 Fast inredning - predikstol
En predikstol från 1600-talets förra hälft inköptes från Burs kyrka
År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning
Ett stop salt(!) inköptes till ”Sprit-limning” av kyrkan. Draperimålningen i koret och akantusrankan i långhuset tillkom troligen detta år
År 1768 - 1768 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av trä.
År 1769 - 1770 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altaruppsatsen målades av ”Holmer”.
År 1780 - 1780 Nybyggnad
Ny tornhuv (”gurkliknande”) efter ritning 1779 av hovarkitekten Olof Tempelman(?), Stockholm. Byggmästare Hans Hesselby.
År 1824 - 1825 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusets två stora fönster tillkom.
År 1850 - 1851 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, fönster
Korets S fönster förstorades.
År 1859 - 1860 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning.
År 1866 - 1866 Fast inredning - läktare
Läktare byggdes i ringkammaren. En avbalkning för sädesmagasin därstädes togs bort.
År 1876 - 1876 Ändring
Kyrkan reparerades, bl.a. kalkades väggar och valv invändigt, varvid de muralmålningarna doldes.
År 1877 - 1877 Ändring - ombyggnad, fönster
Det medeltida fönstret i långhusets S vägg murades igen. Triumfkru¬cifixet, altaruppsatsen från 1768 och nummertavlan restaurerades av målaren O. Engfeldt.
År 1887 - 1887 Äldre kulturhistorisk inventering
Taken över långhus och kor var spåntäckta.
År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium, sedan 1955 i Ala hembygdsgård. Altarskrank i nygotik(?).
År 1900 - 1929 Teknisk installation
Fristående fotogenkaminer installerades.
År 1937 - 1938 Brand
Restaureringsförslag upprättades 1937 av arkitekt Erik Fant, Stockholm. Restaureringsarbetena påbörjades med en reparation av tornhuven. Byggmästare Reinhold Lydahl, Etelhem. I samband med reparationsarbetena eldhärjades kyrkan den 7 juni 1938, varvid samtliga yttertak samt kyrkans inredning med bl.a. triumfkrucifixet, altaruppsatsen (delvis) predikstolen, altarskranket och bänkinredningen inklusive en brudbänk i koret, samt kyrkklockan, nummertavlan och en 1800-talsljuskrona av trä förstördes. Kyrkklockan omgöts av K. G. M. Bergholtz, Stockholm.
År 1938 - 1940 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Erik Fant (Arkitekt)

År 1938 - 1940 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Erik Fant (Arkitekt)

År 1938 - 1949 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar

Oskar Brandtberg (Konstnär)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggdes efter branden och försågs med ny inredning, allt efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm: Nya faltak över långhus och kor samt spåntak på sakristian. Betongbjälklag över torn och långhus. Det medeltida fönstret i långhusets S vägg återupptogs och försågs med glasmålning av Oskar Brandtberg, nya glas i övriga fönster. Ny kyrkklocka. Den svårt brandskadade altaruppsatsen ersattes med en altaruppsats, målad 1665 av Johannes Bartsch och ursprungligen i Björke kyrka, som lånades till kyrkan från Gotlands fornsal (krön och sidovingar kvar i Fornsalen). Ny predikstol och ny bänkinredning (efter modell av de gamla), ny nummertavla och nytt altarskrank. Dopfunten flyttades från koret till tornbågen. Kalkstensgolv. Muralmålningarna, som blottats vid branden, togs fram och konserverades (konservator John Österlund, Uppsala). Tre nya ljuskronor av mässing. Orgelpodium i ringkammaren. Värmeledning med lågtrycksånga med pannrum under sakristian. Kyrkans återuppbyggnad skedde bl.a. i form av frivilliga dagsverken från villiga församlingsbor.

Erik Fant (Arkitekt)

Johannes Bartsch (Konstnär)

John Österlund (Konservator)

Oskar Brandtberg (Konstnär)

År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad
Ny tornhuv efter modell av den gamla. Fasaderna slätputsades. Nya kolonnetter i tornets gluggar. Byggmästare Adolf Laurin.

Anders Laurin (Byggmästare)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
Orgel

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
Orgeln, tillverkad av Åkerman och Lunds Nya Orgelfabriks AB i Solna. Elektrisk belysning.

Åkerman och Lunds Nya orgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1976 - 1976 Underhåll - interiör
Invändig rengöring av väggar och valv (konstnär Harald Norrby, Klintehamn).

Harald Norrby (Konstnär)

År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Gotlandsbyggen, Hemse:  Samtliga falar på lång- och kortaken byttes.  Tornpanelen byttes.  Rötskadat virke i konstruktionen byttes.  Åskskyddsanläggningen samt belysning i torn och på vindar kompletterades.  Klockdäcket renoverades.  Betongbjälklaget i tornet försågs med en ny brandlucka.  Fasaderna rengjordes och putsades.  Översta trappsteget på huvudportalen kompletterades med en 5 cm tjock kalkstenskiva.  Droppnäsa under korfönstret.  Samtliga fönsterbågar togs ut och renoverades,  glasmålningen rengjordes.  Östra fönstrets solbänk frilades från betong.  Portalerna tätades och slagregnsavlopp anordnades.  Nytt räcke till tornportalen.  Ny utvändig belysning vid tornportalen.  Hissar till ljuskronorna monterades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring
Lotine anordnade bättre förvaring för kyrkas textilier samt ombesörjde att de textilier som behövde rengjordes alt. konserverades.