Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BOTTNARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_061:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOTTNARYDS KYRKA (akt.)

1666 - 1666

Jönköping
Jönköping
Småland
Bottnaryd
Norra Mo församling
Skara stift
Kyrkvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1997

På sockenstämma år 1664 väcktes fråga om kyrkans nybyggnad. Allmogen ville hellre reparera kyrkan, medan adeln ville bygga nytt. Det blev som adeln ville, men de fick bistå med medlen medan allmogen skulle bistå med arbetskraften. 1666 revs den gamla kyrkan ned och den nya upptimrades. Kvar blev den murade sakristian från medeltiden. 1677 skänktes en altaruppsats av överste Peter Örnklo. 1693-96 försågs väggar och tak med målningar av konstnären Anders Falck från Ulricehamn. Denne ommålade 1703 altaruppsats och predikstol, på bekostnad av "kyrckiones medell" respektive landshövding Bernt Mörner. 1712 omspånades hälften av kyrktaket ...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1589 - 1589 Fast inredning - predikstol
Skänks av Gustaf Ribbing.
År 1666 - 1666 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och korsarmar

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1666 - 1666 Nybyggnad - Korparti
År 1666 - 1666 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1667 - 1667 Nybyggnad - Gravkor
Uppfört som gravkor för familjen Ribbing, Inköpt av församlingen 1772, användes som sakristia, sedan 1968 museum.

Familjen Ribbing (Byggherre)

År 1677 - 1677 Fast inredning - altaruppsats
Skänks av Peter Örnklo.
År 1693 - 1696 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tak- och väggmålningar utförs.

Anders Pederson Falck, Ulricehamn (Konstnär)

År 1703 - 1703 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av predikstol och altaruppsats.
År 1712 - 1712 Underhåll - takomläggning
Nya spån på hälften av taket. Kopparrännor uppsättes.
År 1715 - 1718 Underhåll - takomläggning
Resten av taket omspånas.
År 1717 - 1717 Fast inredning - altare
Nytt, rundat altare.
År 1722 - 1722 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader rödfärgas, tak tjäras.
År 1750 - 1750 Fast inredning - orgel

Johan Everhardt d ä (Orgelbyggare)

År 1772 - 1772 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Altaruppsats övermålas i vitt och guld.
År 1800 - 1810 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster.
År 1824 - 1824 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av väggarnas pelare och draperingar i vit marmorering.
År 1886 - 1890 Ändring - ombyggnad
Ny spånklädsel på väggar och tak. Nya vindfång i norr och söder. Förstukvist med trappor vid västgavel nygörs likaså. Fönstren förstoras nedåt och får gjutjärnsbågar. Portar förstoras uppåt. Gravkoret omdanas till sakristia och får ett fönster mot koret samt tapetseras. Nytt golv i kyrkorum. Altaret ombygges. Läktaren sänks och får två nya trappor.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1886 - 1890 Underhåll - målningsarbete
Fasaderna målas med gulbrun oljefärg. Interiörens tak- och väggmålningar fernissas. Målade pelare och draperingar restaureras. Altaruppsats och orgel ommålas i befintlig färgsättning med vitt och guld. Predikstolen avlutas. Allt nytt trä ekådras.
År 1886 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Ny, öppen bänkinredning.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1886 - 1890 Fast inredning - altarring

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1886 - 1890 Konservatorsarbeten
Begravningsvapen tags fram och restaureras nödigt.
År 1886 - 1890 Rivning
Medeltida sakristia från gamla kyrkan rives.
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Läktaren förses med utkragning.

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1925 - 1925 Underhåll - takomläggning
Omspåning av södra takfallet.
År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna återfår sin röda färg.
År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
Tapeterna i det f.d. gravkoret tags ned. Innanfönster insättes.
År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster med pannrum i bottenvåning. Ersätter förstukvist från 1890.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, trappa
Nya läktartrappor.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, golv
Utbyte av svampskadat golv i kyrkorummet.
År 1947 - 1948 Konservatorsarbeten
Tak- och väggmålningar åtgärdas. Borttagning av 1888 års fernissa och sentida övermålningar, viss retuschering.

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1948 - 1948 Underhåll - interiör
Nedgång till gravkammare iordningställs.
År 1949 - 1949 Underhåll - takomläggning
Omspåning av norra takfallet.
År 1968 - 1968 Nybyggnad - Sakristia

Gunnar Hoving (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - restaurering
Vindfång i norr och söder rivs och ersätts av nya trappor, den södra med förstukvist. Nya portar i norr och söder. Fönstrens återfår ursprunglig storlek. Norra läktartrappan ersätts av ett kapprum. Sentida upphöjning av taket ovan orgeln tags bort. Fönster mellan kor och gravkor nytillverkas med annan utformning. Altaret ombyggs. Ursprunglig altarring återbördas.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning.

Rejlers ingenjörsbyrå AB (Konstruktör)

År 1968 - 1968 Konservatorsarbeten
Tak- och väggmålningar rengörs. Ilagade partier vid fönster och portar målas i anslutning till omgivning. Altaruppsats rengörs och flagnande färg fästs. Dopfunt konserveras.

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1968 - 1968 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning efter äldre förebild.

Gunnar Hoving (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Läktarens utkragning tags bort och orgeln flyttas fram.

A Magnusson, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Altaruppsats rengörs och flagnande färg fästs.

Horst Sagner (Konservator)