Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KALMAR DÖRBY KYRKA 1:1 - husnr 4, DÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dörby16.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DÖRBY KYRKA (akt.)

1180 - 1249

1200 - 1229

Kalmar
Kalmar
Småland
Dörby
Dörby församling
Växjö stift
Ljungbyvägen 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den äldsta delen av kyrkan uppfördes under första hälften av 1200-talet. Under Kalmarkriget 1611 brändes kyrkan och vapenhus, sakristia och klockstapel brann ned. År 1625 reparerades koret och vapenhuset och försågs med nya valv. Under andra hälften av 1700-talet breddades hela kyrkan, förlängdes åt öster och försågs med ett fullbrett kor. Därmed hade kyrkan i det närmaste fått dagens utseende.


Bakgrund

Dörby kyrka uppfördes troligen under första hälften av 1200-talet och omnämns första gången år 1242. Den uppfördes som en ersättning för en tidigare träkyrka. Stenkyrkan hade ett rektangulärt långhus och ett smalare och lägre...

Läs mer i eget fönster

År 1180 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1180 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1200 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Den äldsta delen av kyrkan uppfördes. Den bestod då av ett mindre långhus med ett smalare kor med en inre korabsid och yttre raksluten östmur.
År 1600 - 1999 Ändring
1600-talet Möjligen tillkom de målningar av apostlar som idag sitter på läktarbröstningen under detta århundrade. En ny klockstapel ersatte den gamla i mitten av århundradet. I samband med detta flyttades även stapeln till en plats framför östgaveln inne på kyrkogården. 1605-07 En ny prästgård byggdes istället för en äldre. 1611 Kyrkan brändes och vapenhuset och sakristian förstördes. Även den nybyggda prästgården brändes ned. 1625 Sakristian och vapenhuset försågs med tak i valvkonstruktion. 1656 Måns Smed fick betalt för ”förfärdigandet av kyrkobågen” sannolikt rör det sig om triumfbågen. 1657 En läktare nybyggdes längs den norra väggen. 1698 De båda lampetterna vid predikstolen skänktes till kyrkan. 1715 Storklockan göts om 1734 Takets spån lades om. 1747 En bod uppfördes nordost om kyrkan. 1753 Altaruppsatsen restaurerades. 1768-78 Det medeltida koret revs och kyrkan förlängdes åt öster och försågs med ett fullbrett rakslutet kor. Därmed hade kyrkan fått dagens planform. Sannolikt tillkom kyrkans stora stickbågiga fönster (utom de på den norra sidan) vid denna ombyggnad. Troligen murades också portalen och rosettfönstret i kyrkans västra gavel igen i samband med detta. Predikstolen som tidigare stått intill triumfbågen på den södra sidan flyttades till den norra väggen och den buktiga utbyggnaden för trappan till predikstolen tillkom med största sannolikhet i samband med detta. Det nuvarande altarbordet i sten placerades i koret och en ny bänkinredning tillverkades. 1787-89 Fönstren på kyrkans norra vägg togs upp liksom dörren i korets södra mur. 1791 Dagens prästgård ersatte den föregående prästgården. Slutet av 1700-talet Läktaren i väster tillkom. 1837 Dagens trätak i långhuset tillkom. 1840 Lillklockan göts om i Stockholm 1894 En ny orgel inköptes av E A Setterqvist och Son, Örebro. Fasaden ritades av Helgo Zettervall. 1895 Läktaren byggdes om. 1921 Klockstapeln reparerades. 1922 Kyrkans innerdörrar och bänkar var ekådrade. Väggarna var vitkalkade och hade en bröstning i ljusbrunt. Taket var oljemålat och på läktarbröstningen var målningar av tio profeter placerade. Predikstolen var målad i vitt med förgyllningar, ljudtaket i blått med en försilvrad duva. Altaruppsatsen hade marmorerade pelare. 1922-24 Kyrkogården utvidgades och klockstapeln flyttades i samband med detta till den nya delen av kyrkogården. 1923 Storklockan göts om för andra gången. 1924 Kyrkan renoverades interiört: Nytt golv lades in. Bänkarna ombyggdes för större bekvämlighet. Tak, väggar, fönster, dörrar och bänkar målades om. Bänkarna gavs samma gråblå kulör som de haft tidigare. Altarringen och predikstolens bemålning rengjordes. Altarringen kläddes om. 1940-talet Kyrkans båda östra fönster försågs med glasmålningar 1944 Taket lades om med ekspån kokta i trätjära. Exteriörens puts togs bort och muren ströks istället med en tunn slamputs som lät murens konturer synas igenom. Då putsen togs bort på kyrkans norra sida upptäcktes en tidigare entré, sannolikt en av kyrkans ursprungliga. 1953 Kyrkan renoverades interiört: Det gamla trägolvet togs bort. En betongplatta göts i hela kyrkorummet. Denna isolerades med masugnsslagg och ovanpå detta lades sedan ett kalkstensgolv i kor och gångar och ett trägolv i bänkkvarteren. Bänkarna byggdes om för större bekvämlighet och målades om i ljusa färger som överensstämde med de på predikstolen och altarringen. Korbänkarna togs bort. Altarringens och predikstolens originalbemålning togs fram av konservator (under fem lager färg). Den gamla altartavlan som tidigare varit deponerad på Kalmar läns museum konserverades och återinsattes i kyrkorummet. Sannolikt insattes även innanfönster vilket fanns med i programmet. Dock ej i sakristian som hade innanfönster redan år 1951. Boden nordost om kyrkan tillbyggdes med en bårhusdel i nordost. I samband med renoveringen gjordes en utgrävning av kyrkans golv varvid man fann grundrester efter en äldre kyrka. I kyrkans östra del hittade man en äldre koravslutning som visade en inre absid och en triumfbåge. I absiden fann man även en grund till ett altare. Även vid triumfbågen fann man grunden till ett något mindre altare. Under triumfbågen fann man även en äldre grav och i väster fann man ett fundament som sannolikt hört till en pelare som man tror burit upp ett valvslaget tak. 1963 Kyrkans orgel byggdes om av Olof Hammarberg. Orgelfasaden bibehölls dock. 1987 En undersökning gjordes av färgskikten på flera fasta inventarier. Undersökningen utfördes av Jönköpings läns museum. 1993 Kyrkan renoverades både in- och utvändigt. Takets spåntäckning och vindskivor tjärades med dalbränd trätjära. Fasaderna våtblästrades till ren stenyta. Löst fogbruk och cementlagningar togs bort. Sprickor och fogar lagades med hydrauliskt kalkbruk som gavs en slevdragen yta och avfärgades med kalkfärg i en bruten vit kulör. I samband med att murverket stod bart gjordes en murverksdokumentation. Takavvattningssystemet sågs över. Dörrar och fönster målades med linoljefärg i en grön kulör. Huvudentrén mot söder försågs med en ny trappa i grå kalksten med handledare i svart smide samt ny handikappramp belagd med grå kalksten. Sidoslänterna belades med kullersten. I vapenhuset byggdes ett vindfång i trä med dubbla glasade dörrar. Kalkstensgolvet i vapenhuset lades om och golvvärme installerades. i vapenhuset. Den befintliga trätröskeln togs bort i dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet togs bort och karmsidostyckena, dörrbladet och anslagslisterna skarvades. Dörren målades i en gråblå kulör. I kyrkorummet inreddes två nya förrådsutrymmen under läktartrapporna varvid delar av de gamla väggarna under trapporna revs. De nya väggarna utfördes i stående slätpanel. Nya förvaringsskåp monterades mot de båda bakersta bänkskärmarna. Tak, väggar och snickerier målades om. Bänkinredningen byggdes om för större bekvämlighet och fick nya rygg- och sittbräden. Bänkgavlarna påbyggdes medan de gamla bänkdörrarna behölls som de var. De två bänkraderna närmast koret togs bort liksom en bänkrad längst bak i det norra kvarteret. Ytterväggarnas träpanel byttes mot en ny. Trägolvet i bänkkvarteren behölls. Där bänkar tagits bort kompletterades golvet med kalksten.Konserveringsåtgärder utfördes på orgeln, läktarbröstningen och den gamla och den nya altaruppsatsen. Koret utvidgades och den nya kororgeln byggd av Sune Fondell, Ålems orgelverkstad, kunde därmed placeras i koret. På läktaren placerades ett nytt textilförvaringsskåp. I sakristian byggdes inredningen i det befintliga skrudskåpet om och ett skåp med diskbänk installerades. Brand- och inbrottslarm installerades. Ny värmeanläggning med direktverkande el installerades. Radiatorer monterades längs ytterväggarna och bänkvärmare under bänkarna. 1999 Klockstapeln sågs över. Dåliga spån byttes och hela klockstapeln tjärades med trätjära.
År 1768 - 1778 Nybyggnad - Korparti

Anders Törnberg (Byggmästare)