Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UMEÅ HÖRNEÅ 8:4 - husnr 2, HÖRNEFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hörnefors kyrka detalj.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖRNEFORS KYRKA (akt.), HÖRNEFORS KYRKA (akt.)

1907 - 1908

1907 - 1908

Västerbotten
Umeå
Västerbotten
Hörnefors
Hörnefors församling
Luleå stift
Rosornas gränd 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2011

Kyrkan är uppförd 1907–08 av Mo och Domsjö AB på initiativ av dess vd och styrelse-ordförande Frans Kempe, som drev frågan om att Hörnefors skulle bryta sig ur Umeå landsförsamling och Nordmalings församling och bilda egen socken. Företaget hade åren innan investerat stort i Hörnefors och byggt en sulfitfabrik som stod klar på Hamn-skär 1906. Sedan tidigare hade familjen Kempe också byggt upp ett helt samhälle kring sågverket på närliggande Norrbyskär. Kyrkan överlämnades till Hörnefors församling 1913. Ritningarna utarbetades av arkitekt Bror Almquist vid Överintendentsämbetet i Stockholm.

Inventeringsår 1999

Kyrkan är uppförd 1907–08 av Mo och Domsjö AB på initiativ av dess vd och styrelse-ordförande Frans Kempe, som drev frågan om att Hörnefors skulle bryta sig ur Umeå landsförsamling och Nordmalings församling och bilda egen socken. Företaget hade åren innan investerat stort i Hörnefors och byggt en sulfitfabrik som stod klar på Hamn-skär 1906. Sedan tidigare hade familjen Kempe också byggt upp ett helt samhälle kring sågverket på närliggande Norrbyskär. Kyrkan överlämnades till Hörnefors församling 1913. Ritningarna utarbetades av arkitekt Bror Almquist vid Överintendentsämbetet i Stockholm.

År 1907 - 1908 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Bror Almquist (Arkitekt)

Erik Eriksson (Byggmästare)

Fredrik Hagberg (Byggmästare)

Mo och Domsjö AB (Byggherre)

År 1907 - 1908 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes efter ritningar av ark. Bror Almqvist, Stockholm. Byggmästare var Fredrik Hagberg och Erik Eriksson, från Örnsköldsvik. Ursprungligen var kyrkan tänkt att placeras i Norrbyn för doktor Frans Kempe, men uppfördes istället inne i Hörnefors samhälle. Plan: Brett mittskepp med smalare sidoskepp i norr. Indraget korparti i öster, sakristia i sydöst med ingång i väster. Ett torn med vapenhus i botten, placerat i nordväst. Brudkammare med ingång i sydväst. Kyrkans exteriör är välbevarad från byggnadstiden. Interiörmåleri av Victor Andrén, Stockholm. K. G. Wetterstrand och Thure Lundgren medverkade i målningsarbetena.

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1931 - 1932 Ändring - restaurering
Restaurering av ark. Bror Almqvist. *Fotrännor och stuprör för att förhindra vittring av teglet. *Takens oljemålade järnplåtar utbytta mot koppartak. *Ändrad färgsättning i interiören. Väggarna, även de i koret, ommålades i höjd med fönstren i en ljusgrå nyans. *Bänkarna ommålades i grått med marmorerade ryggar och mörkare marmorerade gavlar. *Nya innerfönster av badrumsglas. *Delar av korfönstret och västra fönstret målat med svartlod (tillkom ej på Almqvist initiativ, senare borttaget). *Fuktfläckar uppmärksammade i sidoskeppets norra och västra väggar. Ansågs ej bero på markfukt, utan på läckage i taket. Nytt bruk och tätning med ”Sikanol”, föreslogs.

Bror Almqvist (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Fast inredning - orgel
Den 12 stämmiga orgeln, ersattes med en ny 24 stämmig från Grönlunds, vilken placeras på västra läktaren. Den gamla orgelfasaden fick stå kvar på läktaren närmast koret.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1959 - 1961 Ändring - restaurering
Restaurering av interiören, efter ritningar av ark. Jaan Allpere. Vapenhus. *Befintliga kalkstensgolv riktade. *Dubbla slagdörrar insatta i vindfånget. *Tak, väggar och snickerier ommålade. *Förslag, att toalett och städutrymme skulle inredas under trappan till orgelläktaren (ej utfört). Istället placerades toaletten i brudkammaren. Kyrkorummet. *Befintligt kalkstensgolv rivet, tillvarataget och återanvänt i mittskeppet. I mittgång och sidoskepp utlades nya Sammanställt av Mattias Burman, Vbm kalkstensskivor av samma sort som befintliga. *Flyttning av kortrappa, framåt kyrkorummet för utvidgat kor och katafalkplats. *Rivning av mittskeppets bänkkvarter. *Befintligt trägolv under bänkkvarteren rivet och till viss del återanvänt under nya bänkkvarter. *Träpaneler med skulpterade trägaller uppsatta runt väggarna (ritade av Allpere).. *Sidoskeppets bänkkvarter rivna och ersatta av stolar. Ett sidoaltare installerat här, för konfirmationsundervisning och ungdomsgudstjänster. *Befintlig predikstol borttagen. Genomgång från sakristian till predikstol igenmurad. Ny predikstol av trä och marmor uppsatt i kortrappan. *Befintlig dopfunt flyttad. Nisch i den avfasade koromfattningen igenmurad. *Altarskranket vidgat. Nummertavlorna flyttade. *Det gamla uppvärmningssystemet (varmluftsblåsning) i koret utrivet. Därigenom uppnåddes ett breddat kor. *Korets valv som stödde på inblåsningskamrarna, ersatta med fyrkantiga träkonsoler. *Trägaller uppsatta vid västra gavelfönstret, över orgelläktaren. *Konservering av måleri och altaruppsats. *Valv i sidoskepp och kor samt väggar lagade och ommålade. *Taket ommålat i kassetterna. *Befintlig armatur omhängd och kompletterad. I väggpanelerna uppsattes ny armatur. Läktarens armatur kompletterad. *Uppvärmning anordnat med nya panelradiatorer. *Befintliga fönsterbågar försedda med badrumsglas, skulle omglasas med antikglas (oklart om detta genomfördes). *Elektriska installationer utbytta och kompletterade. Sakristia. *Befintlig skåpinredning och trappa till predikstol rivet. *Installerande av andaktsrum i sakristians norra del. Skärmvägg med glasad överdel. Rummet försett med murat altare och takljus. *Skrudskåp installerat. Nivåskillnaden mellan kyrkorummet och sakristian avhjälpt med trappsteg mitt i sakristian, varigenom andaktsrummet och skåppartiet hamnade på samma nivå som kyrkorummet. *Innertaket i sakristian försett med panelbeklädnad. *Ytterdörren i kapprummet dubblerad (försedd med dubbeldörr). *Ett brandfritt utrymme för nattvardssilvret förespråkades. Sammanställt av Mattias Burman, Vbm Brudkammare. *Befintligt kalkstensgolv riktat. *Väggar, tak och inredning ommålat. Exteriör. *Yttre träpartier; södra ingångens gavelfält, sakristians gavelfält samt södra- och västra portarna konserverade med xylamon behandling. *Spricka lagad i portalens tympanonfält. *Sönderfrusna tegelstenar ersatta.

Jaan Allpere (Arkitekt)

År 1977 - 1977 Underhåll - interiör
Förslag till invändiga underhållsarbeten av målerikonsult Stig Hedvall. *Vattenläckor skulle åtgärdas. *Vapenhuset blev ommålat på 1960-talet (den gråa färgen), varvid frångicks ursprunglig färgsättning i mörkblått och ljusgrönt. Ett återställande planerades. Föreskrifter. *Färg till målning av befintligt oljebehandlat tak och väggar i vindfång och vapenhus skulle vara av typ akrylat. Snickerier skulle behandlas med ren linoljefärg. *Puts. Skadad på några ställen p g a utifrån inträngande fukt, som åstadkommit saltsprängningar. Detta skulle åtgärdas genom att utfällningar bortskrapades. Putslagning skulle utföras med minsta möjliga avvikelse från befintlig puts. Lagning skulle utföras med kalkbruk (100/500 kalk/sand). *Målningsförbättringar skulle utföras av typ webetonex (Beckers), eller på platsen tillverkad emulsionsfärg av typ äggtempera (en del vatten, en del ägg, en del linolja samt pigment).

Stig Hedvall (Konsult)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad
Invändig ombyggnad av sakristia (återgång till ett mera ursprungligt skick). *En del av golvytan, försedd med en 48 cm hög plattform, med tre trappsteg och en skärmvägg som tillsammans bildade ett andaktsrum. Ändringar inbegrep att plattformen tillsammans med skärmvägg och tillhörande skrudskåp avlägsnades. *Ett nytt textilskåp och skåp för tvättställ och piscia installerades. *En mindre plattform, försedd med tre steg byggs upp för ingångsdörren till kyrkorummet. Plattformen förses med ledstång.
År 1989 - 1990 Ändring
Invändiga ändringsarbeten. Rolf Sixtensson, VAB i Umeå. Koret. *Ursprungliga predikstolen återinstallerad. Den gamla öppningen från sakristian till predikstolen togs upp. En ny predikstolstrappa tillkom. Predikstolens fot kom därefter att stå i framkanten på koret. *De kubformade konsolerna (täckta av teakfaner) under korvalvet, uppfattades främmande. De kompletterades med profilerade avslutningar in mot väggen och täckmålades ljust i likhet med valv- och väggytan. Den infällda belysningen som fanns i arrangemanget, ersattes av lampetter på väggen. Sidoskeppet. *Nytt arrangemang för kören. Orgeln flyttad från norra väggen i nordöstra travén till östra väggen i samma travé. Sidoaltaret som tillkom 1959, flyttas från nordöstra travén till mittravén (inrett till kapell). Orgeln i furufaner ommålad. Trägaller och panel i detta utrymme borttaget. *I nordvästra- samt mitttravén anordnades ett kapell för mindre sammankomster, möblerat med lösa stolar (befintliga som var i bra skick) samt ett fristående altarbord. Mittskeppet. *Lösa dynor i de 10 främsta bänkraderna. *Befintlig toalett (i brudkammaren) ansågs trång och otillräcklig. Istället anordnande av ny toalett under läktaren i sydväst. *Kapprum i anslutning till toalett, bokbord i mitten av västra väggen med sittplatser installerade. *Borttagande av ljusgaller för fönster i väster för mera ljus. *Skärmar vid läktarpelarna för mindre insyn mot toalett. Skärmarna nyttjade för klädkrokar och anslagsyta. *Städrum installerat i brudkammaren där gamla toaletten fanns. *Komplettering av målning i koret, vid körplatsen, i för platsen i väster och i sakristian. Brandskyddsåtgärder. *Automatiskt brandlarm med anslutning till brandcentral planerat. Ett system med tomrör och sprinklermunstycken planerades, till vilket brandkåren kunde koppla in slangar i marknivån. Detta för att skydda tornets övre delar. Beslut om telelarm i valvens mönster.

Rolf Sixtensson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1999 - 1999 Underhåll
Fönsterrenovering och mindre exteriörarbeten. Utfört sommaren 1999. *Återgång till ursprunglig mörkare färgsättning på fönsterbågarna i gråblågrön ton. *Turellen i västra hörnet rengjort. Södra ingångens gavelkrön överstruken med svartpigmenterad tjära. *Foglagningar i putsen.