Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG LORENSBERG 61:1 - husnr 1, VASA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 29 13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VASA KYRKA (akt.)

1905 - 1909

1905 - 1909

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Vasa församling
Göteborgs stift
Vasa kyrkoplan 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Vasakyrkan invigdes den 4 april år 1909 - på Palmsöndagen - med plats för omkring 1.500 besökare. Vasa församling hade bildats året innan genom att Domkyrkoförsamlingen delats upp i två församlingar. Den nybyggda Vasakyrkan beskrevs som en av Göteborgs vackraste offentliga byggnader och de välavvägda proportionerna liksom de enkla rena linjerna i ansågs mycket tilltalande. Arkitekt var Yngve Rasmussens.

Kyrkan började byggas år 1905, anslagsbudgeten på 450.000:- skulle täcka byggnadskostnaderna och entreprenaden var satt till ett fast pris men nästan omedelbart visade det sig att kostnaden skulle uppgå till betydligt mer än beräkna...

Läs mer i eget fönster

År 1905 - 1909 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1905 - 1909 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, två vapenhus, torn och kapell

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1905 - 1909 Nybyggnad - Torn

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1905 - 1909 Nybyggnad - Sakristia

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1905 - 1909 Nybyggnad - Vapenhus

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1905 - 1909 Nybyggnad - Korparti

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1905 - 1909 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Specifika inventarier - tornur
Ett nytillverkat tornur med hel- och halvtimmesslag av urmakare G.W. Linderoth i Stockholm monteras i Vasakyrkan.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna i Vasakyrkan tillverkades med ovanligt höga gavlar och ryggstöd, vilket vållade problem. Enligt ett förslag från arkitekt Yngve Rasmussen och kyrkorådet byggdes bänkarna om så att ryggstödet blev lägre och bänkarna bekvämare att sitta i.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1916 - 1918 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
1916 byggs skorstenenpå till drygt sex meter. En del plåtarbeten på Vasakyrkans koppartak utförs, bland annat nytäcktes det södra takfallet på tornet och kyrktaket omtäcktes samt förseddes med takpapp Konstnären Albert Eldh förfärdigar en stor absidmålning i kyrkan 1918.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - interiör
Kyrkan renoveras invändigt. Färgsättningen ändras från gult till gråvit och absidmålningen av Albert Eldh utökas till att omfatta hela koret. Problemen med fuktgenomslag åtgärdades under överseende av byggmästare Axel Engström. Bland annat placerades kondenseringsrännor av koppar under fönstren.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1941 - 1945 Underhåll
Koret omfogades och taktäckningen renoverades. Året därpå åtgärdades de invändiga puts- och tegelpartierna som var svårt skadade av fukt. All puts och tegel ner till 16 cm djup togs bort över hela absiden till en höjd över golvet av 5,35 meter. Murverket fick torka ut, varefter muren återuppfördes med ½-stens tegel i kalkcement och putsades med kalkbruk. I samarbete med konstnären Albert Eldh återskapades därefter de delar av den stora kormålningen som skadats i samband med restaureringen. Altaret breddades även och belysningen i koret förbättrades. Orgeln elektrifierades och i samband med detta byggdes orgelläktarfasaden om. Fönstren renoveras.Renoveringsarbetet leddes av arkitekt Axel Forssén. 1945 Sakristian utökas genom en tillbyggnad av arkitekt Axel Forssén.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1948 - 1949 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av bland annat trappor, fogar och takplåt under ledning av kyrkobyggmästare Algot Hansson. Kyrkans västra fasad fogades om liksom delar av den södra fasaden samt tornets södra och västra sidor. Dessutom lades trappan vid kyrkans västra entré om och stora delar av kopparplåten på kyrkans torn reparerades. Kyrkans fönster renoverades och vid samma tillfälle utfördes några mindre reparationsarbeten på kyrkans koppartak

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoverades under ledning av arkitekt Axel Forssén. Kyrkans väggar och tak kalkades. Bänkarna byggdes om så att de blev bekvämare och det tillverkades en baldakin som placerades över predikstolen. Orgelläktaren byggdes om och på läktarfasaden placerades det också ett så kallat ryggpositiv. Kyrkans trägolvet slipades och fönsterglaset i fönstren på den norra, västra samt södra sidan ersattes med antikglas. Den elektriska belysningen utökades och ny armatur köptes in. Vid samma tillfälle byggdes bisättningsrummet under absiden om och det togs bland annat upp en ny ingång till utrymmet.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning
En mosaikutsmyckning av konstnären Gunnar Erik Ström (1892-1982 )tillkommer ovanför kyrkans huvudentré.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Västfasaden omfogas. Det var sannolikt vid detta tillfälle som det ursprungliga KC-bruket byttes ut mot elastisk fogmassa.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1981 - 1982 Underhåll
Golvbeläggningen kring altaret och på orgelläktaren ersätts och omfattande fuktskador, såväl interiört som exteriört, åtgärdas.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll
Koppartaket repareras och invändiga fuktskador åtgärdas.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Delar av naturstensfasaderna fogas om.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Konservering avAlbert Eldhs kormålning i kyrkan. Konservatorsarbetet skedde under ledning av Thomas Petéus, Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé i Göteborg. Huvudsakligen bestod åtgärderna av att rengöra och fixera originalfärgskikten. Därutöver var det även nödvändigt med viss retuschering, vilket utfördes med kalkäkta pigment och med bindemedel som utgjordes av kalk, kasein och dextrin.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1999 - 2000 Underhåll - exteriör
En större renovering genomfördes. Räckena i staketet vid terrassen mot Engelbrektsgatan lagades och trapporna till Vasakyrkan omfogades. Naturstensfasaderna på tornet, huvudsakligen den västra, fogades om. Mindre putsskador i bildnischerna lagades. Fönstren målades om utvändigt och rostskadade fönsterdetaljer reparerades. Blyet i flera av fönstren med blyinfattat glas byttes ut. Källarfönstren sattes igen med en plåtbeklädd plywoodskiva. Delar av plåttaket lades om eftersom det bland annat förekom läckage mellan långhuset och tornet samt mellan långhuset och koret. Skorstenen kapades från en total höjd på drygt 7 meter till knappt 3 meter, vilket var möjligt då den enbart användes som frånluftskanal. Tornluckorna byttes ut mot nya luckor av plåtklädd plywood. Generalentreprenör för renoveringsarbetena var Veidekke Construction i Göteborg och byggledare var Inge Eklund, C. A. Consultadministration AB.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Under andra hälften av år 2000 genomgick Vasakyrkan en interiör ytskiktsrenovering. Skadad vägg- och takputs avlägsnades och ytorna återställdes med kalkbruk. Väggarna målades om med silikatfärg i en vit nyans. Originalgolvet återställdes i större delen av kyrkan. Skador på dörrar och fönster lagades. Vid samma tillfälle byggdes även ett barnrum, ett kyrkoförråd samt en toalettgrupp i den södra respektive västra delen av kyrkan. Den sydöstra entrén handikappanpassades och en ramp till koret iordningställdes. Brand och inbrottslarm installeras. Orgelrestaurering Generalentreprenör för den invändiga renoveringen var Swedoc AB och arkitekt var Thomas Carlin, DEFYRA Arkitekter AB.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)