Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HAGA 715:15 - husnr 5, HAGAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 1706

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGAKYRKAN (akt.)

1856 - 1859

1856 - 1859

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Haga församling
Göteborgs stift
Haga kyrkogata 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Hagakyrkan uppfördes åren 1856- 59 efter ritningar av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, för de som bodde i "Hagorna och Masthugget". Kyrkan var till stor del finansierad av privata donationer. En av de frikostigaste bidragsgivarna var grosshandlaren David Carnegie d y (1813-1890). Förutom pengar skänkte han också ritningar, vilka införskaffats från "Society for Promoting the Enlargement, Building and Repairing of Churches and Chapels in England and Wales". Typritningarna bearbetades sedan av Edelsvärd.

Hagakyrkan blev den engelskinspirerade nygotiska kyrkoarkitekturens genombrott i Sverige, och rönte på sin tid stor uppmärksamhet...

Läs mer i eget fönster

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1856 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, torn och två vapenhus

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Torn

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Vapenhus

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1856 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1860 - 1861 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel installeras. Kyrkans första tornur uppsattes 1860 och levererades från fabrikör A W Wictorin i Lidköping.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1880 - 1884 Ändring - ombyggnad
Ny ingångar i tvärskeppet och vid sidorna om huvudentrén. Tvärskeppets vapenhus breddas. Kyrkan förses med innanfönster. 1884 upptogs två mindre dörröppningar på ömse sidor om huvudentrén av brandskyddsskäl för att kyrkan lättare skulle kunna utrymmas. Dessutom gjordes de tidigare dörrarna utåtgående. För ritningarna svarade Adrian C Peterson.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1882 - 1882 Specifika inventarier - kyrkklocka
Slagklockorna ersattes 1882 a, gjutna vid Göteborgs Mek. Verkstad.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1884 - 1884 Arkitekturbunden utsmyckning
En glasmålning föreställande Kristi uppståndelsen sattes in i det mittersta korfönstret. Även dopfunten och altarets träkrucifux anskaffades detta år.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1901 - 1901 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installeras. Armaturen kompletteras.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1911 - 1912 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggs om efter pneumatiskt system.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1914 - 1916 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet dekoreras med schablonmålningar i arkadbågarna och korvalvet förses med en muralmålning efter förslag av konstnären Albert Eldh. 1916 installerades elektrisk klockringning. Strax därefter inträffade en olyckshändelse då storklockan föll ned från sin ställning mitt under en begravningsringning. Själva klockan klarade sig men klockstolen måste repareras.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1924 - 1925 Teknisk installation - värme
Glasmålningen i korets mittfönster från 1884 ersattes år 1924. Kristusbilden hade med tiden blivit "alldeles förvanskad" med nästan helt urblekta färger. Den nya glasmålningen utfördes av Stockholms glasmåleri efter en skiss av Albert Eldh. 1925 försågs Hagakyrkan med ett nytt uppvärmningssystem med varmvatten. I väggen under fönstren höggs nischer för radiatorer och en ny skorsten murades på korets takås. Samtidigt med värmeinstallationen lades nytt golv av ekparkett i kyrkans kor och brädgolv i gångarna. Golvgallren tillhörande den tidigare värmeanläggningen revs bort. Nya golv läggs i kyrkorummet, koret får ekparkett.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1934 - 1936 Arkitekturbunden utsmyckning
Kyrkorummet försågs också med ny belysningsarmatur. "Den gamla är nämligen anskrämlig" menade arkitekten R O Swensson (1882-1959) som ritade de nya ljuskronorna.1936 ändrades bänkinredningen, hatthyllorna under sitsarna togs bort och nya fotbräder sattes in.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1944 - 1945 Fast inredning - orgel
Under 1940-talet omkonstruerades orgeln för elektropneumatik. Den försågs med ytterliggare stämmor och ett nytt spelbord.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1956 - 1957 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1969 - 1971 Ändring - ombyggnad
Omfattande renovering under ledning av arkitekt Sven Brolid (1913-1980) genomfördes. Väggarna återfick sin ursprungliga vita färg och schablonmålningarna från 1915 målades över. Korpartiet byggdes om. De två främsta bänkraderna avlägsnades liksom sittplatserna på ömse sidor om koret. Dessutom togs bänkarna utmed långsidorna bort. Bänkinredningen gjordes bekvämare och ommålades. Hela golvet lades om. I södra sidoskeppet anordnades ett dopkapell och under den norra läktaren byggdes förvaringsut rymmen. I vindfånget till den norra sidoportalen inreddes en toalett. De färgade glaset i tvärskeppens gavelfönster (förmodligen de gamla korfönstren) ersattes med glas likt kyrkans övriga fönster. Kyrkan fick nya armaturer, specialritade av Brolid. Kyrkan åtgärdades även utvändigt. Murverksreparationerna blev särskilt omfattande på södra tornfasaden. Plåttaket lades delvis om och rötskador i takstolarnas upplag reparerades. Skorstenen borttogs. Takryttaren ersattes med det kors som tidigare suttit på kortaket. Vidare målades kyrkans portar och smide. Södra sidoentrén fick en ny granittrappa istället för den söndervittrade trappan av kalksten. Kyrkan försågs också med handikappramper. Korets mittfönster och fönsterbågarna på tornets södra fasad byttes mot nya, och tornluckorna kläddes med kopparplåt. Entreprenör för Hagakyrkans restaurering var Axel Engströms Byggnadsfirma i Göteborg. Som underentreprenör för målningarbeten anlitades Ivar Calander AB.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1991 - 1992 Fast inredning - orgel
Barockorgeln installeras på norra sidoläktaren. Förstärkning av läktaren. Grundför stärkning under norra korsarmen.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1994 - 1996 Konservatorsarbeten
Konservering av sandstensportalerna. Arbetena utfördes av stenkonservator Julio Amorim enligt åtgärdsprogram upprättat av Restaurator AB. Konserveringen omfattade rengöring, konsolidering samt lagning med stenlagningsbruk. 1996 repareras tornfasaden . Arbetet omfattade omfogning, tegelutbyte samt omförgyllning av tornuret.

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
År 2003 genomförs en större ombyggnad efter ritningar av Roni Wallin, DEFYRA Arkitekter AB. De främre bänkkvarteren tas bort liksom de två bakersta bänkarna och bänkarna i korsarmarna. Golvet höjs med ett steg där de främre bänkkvarteren tidigare stod. Koret utvidgas genom att golvet höjs ytterliggare två steg och dras ut till ett läge mellan de två främsta långhusfönstren. Handikappramper byggs. Predikstolen sänks och Kyrkorummet kompletteras med ett flyttbart altare. Sakristians dörr i koret flyttas någon meter väster ut. Södra korsarmen avskiljs som samlingsrum genom en glasad vägg. Norra korsarmen avskärmas för att dölja befintligt WC samt pentry och förråd. Väggarna mot kyrkorummet utgörs av glas indelat i stora rutor i en stålkonstruktion

Göteborgs stadsmuseum Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)