Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BJÖRLANDA 15:1 - husnr 2, BJÖRLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

624-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRLANDA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1738 - 1738

Västra Götaland
Göteborg
Bohuslän
Björlanda
Torslanda-Björlanda församling
Göteborgs stift
Björlanda kyrkväg 30

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Björlanda kyrka är en romansk sockenkyrka som troligen är uppförd under 1100-talet. I biskop Eysteins jordebok från 1388 anges att kyrkan var helgad åt Maria. Ursprungligen hade kyrkan sannolikt ett långhus med slätputsade väggar och en öppen takstol samt ett smalt kor med rakt avslut. Väggmålningarna på långhusets norra vägg dateras till 1200-talet. Kyrkans dopfunt har tillskrivits mästaren Thorkillus. Han verkade omkring 1250 och framhålls även som mästaren bakom dopfuntarna i Torslanda och Säve kyrkor.

Under 1620-talet byts taktäckning från spån till tegel och två (eller möjligtvis fyra) fönster tas upp i fasaden. Predikstolen ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1250 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i täljsten av mästaren Thorkillus.
År 1623 - 1626 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket belades med tegel i stället för spån.
År 1625 - 1628 Ändring - ombyggnad, exteriör
Två eller möjligtvis fyra fönster togs upp i fasaden. Mauritz Glasmästare i Göteborg betalades för två fönster 1625-1626, möjligtvis sattes ytterligare två in år 1628.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1669 - 1669 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen inköptes. Möjligtvis var predikstolskorgen äldre (tidigt 1600-tal) och utökades med bl.a. ljudtak.
År 1671 - 1671 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av korets tak, predikstolen och de två läktarna.
År 1687 - 1687 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan skänktes till kyrkan.
År 1691 - 1691 Underhåll - målningsarbete, interiör
Innertaket målades av mäster Johan Hammer och hans gesäller.

Johan Hammer (Konstnär - Dekormålare)

År 1722 - 1722 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstren i södra långhusmuren antas ha vidgats detta år. Arbetet utfördes av murarmästaren Anders Mellenberg
År 1724 - 1726 Ändring - ombyggnad, interiör
Reparation och antagligen ombyggnad av läktare.
År 1734 - 1734 Ändring - ombyggnad
Det ursprungliga smala koret och triumfbågemuren revs, kyrkan fick ett något förlängt långhus och ett fullbrett tresidigt kor.

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1734 - 1734 Nybyggnad - Korparti
Korparti, polygonalt

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1734 - 1734 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1736 - 1736 Ändring - ombyggnad
Två fönster togs upp i den norra fasaden samt två dörröppningar i korets södra och norra väggar.

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1738 - 1738 Nybyggnad
Stigportarna uppfördes. Järngrindarna tillkom 1856.

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1740 - 1747 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri på ett slätt innertak (en Jehovah med zirat samt yttersta domen) och Kristus och de tolv lärjungarna i 13 spegelfält på läktarbröstningen. Även predikstolen målades, med bl.a. evangelisterna.

Lars Holm (Konstnär - Dekormålare)

År 1852 - 1852 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes på läktaren. Orgelfronten ritades av A R Pettersson år 1849, ritning hos ATA.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertaket målat av Lars Holm togs ner och ersattes. Det nya taket målades vitt år 1871.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1873 - 1873 Fast inredning - port
Församlingen beslutade köpa in tre nya dörrar, till kor och vapenhus.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1876 - 1876 Underhåll - takomläggning
Byte av taktegel samt reparation av undertaket.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1881 - 1881 Teknisk installation - värme
En kamin installerades.
År 1914 - 1914 Nybyggnad - Sakristia
Vid korets norra sida uppfördes en sakristia med värmepanna i källaren, efter ritningar av Kungliga Överintendentämbetets arkitekt.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster uppfördes efter ritningar av Kungliga Överintendentämbetets arkitekt.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad, interiör
Stengolv lades i mittgång och kor, trägolv i bänkkvarteren. Kordörrarna byttes ut. Innertaket lagades och försågs med indelningslist.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
De slutna bänkkvarteren ersattes med öppna bänkar.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Teknisk installation - värme
Värmepanna installerades i sakristians källare.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Underhåll - omputsning
Invändig puts lagades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Underhåll - fönster
Fönstren renoverades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Hela interiören, inklusive dekormålade inventarier, målades om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Mattias Johan Lindegren (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.

AEG Elektriska AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Underhåll - takomläggning
Yttertakets tegelpannor byttes ut.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Långhusets mittgång breddades ca 15 cm mot norr. Bänkraden närmast koret togs bort, övriga bänkar byggdes om. Kalkstensgolvet i mittgång och kor kompletterades. Dörrarna byggdes om och justerades. Altarringen byggdes om. Det välvda innertaket kläddes med masonit. Taket under läktaren kläddes med slätspontad panel. Dopfunten flyttades. Elledningar drogs om och doldes i väggarna. Restaureringsarbetet leddes av arkitekten Axel Forssén.

Axel Forssén (Arkitekt)

ATA, Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1936 - 1936 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ytterväggarna kalkades om.

ATA, Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1936 - 1936 Specifika inventarier - altarskåp
Tolv snidade apostlabilder, varav sju varit placerade på predikstolens trappa och fem på altaruppsatsens krön, sammanställdes i ett skåp. Det är idag placerat på den södra långhusväggen. Bilderna kom ursprungligen från ett medeltida altarskåp.

ATA, Göteborgs kyrkoförvaltning (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Framtagning, konservering och viss komplettering av äldre målerier i kyrkan. Medeltida målningar på långhusets norra vägg, draperimålning i koret samt dekormålade inventarier (predikstol, altaruppsats, epitaf m.m.)

Sven Gustafsson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1941 - 1941 Underhåll
Rivning och återuppbyggnad av skorsten
År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Den äldre värmepannan ersattes (eller kompletterades) med elradiatorer.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1954 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertaket dekormålades

Kristian Lundstedt (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1964 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkar på orgelläktaren togs bort.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll
Ommålning av fönster och takfot. Kalkning av väggar i kyrksal och vapenhus. Trägolvet i bänkvarteren lackades. "Bättrings- och kompletteringsarbeten" på altartavlan, epitafiet m.m.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - takomläggning
Tegeltaken på vapenhus och sakristia lades om.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1977 - 1978 Fast inredning - orgel, orgelverk

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring
Främsta bänkraden togs bort på norra sidan, dopfunten flyttades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset från 1914 revs och ersattes med ett större i två våningar. Befintliga putsytor omfärgades, befintliga fönster lagades och målades om. En befintlig fönsteröppning mot väster murades igen, en dörröppning togs upp in till orgelläktaren.

Stig Henrik Lundgren (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - interiör
Bänkarna i kyksalen byggdes om och gavs en glesare placering. Trägolvet under bänkarna byttes ut och sänktes till kalkstensgolvets nivå. Alla invändiga ej dekormålade ytor målades om. Nytt golv, skåp- och pentryinredning i sakristian.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1989 - 1990 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbete på predikstol, altaruppsättning, epitafie, läktarbarriär, basunängel, votivskepp samt skåpet med medeltida träskulpturer.

Karl Gutjahr (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1993 Fast inredning - orgel, orgelverk
En extra pedalstämma installerades.
År 1997 - 1998 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln utökades med en extra stämma.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Utvändigt underhållsarbete, putslagning och omfärgning, ommålning av utvändigt trä, omfogning av sakristians trappa.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)