Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARK ÖRBY 1:24 - husnr 1, ÖRBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖRBY KYRKA (akt.)
2005-11-09
Exteriörbeskrivning
ÖRBY KYRKA är en vitputsad stenkyrka i nyklassicistisk stil med något smalare rundat kor i öster och torn i väster. Sakristian, med källarvåning, vidbyggdes i norr i mitten av 1950-talet. De vidputsade fasaderna genombryts av höga rundbågiga fönster, spröjsade till smårutor. Ingångar genom tornets västfasad och långhusets nord- och sydfasader. Långhusets sadeltak och tornets spira med kors är klädda med kopparplåt.

FASAD - Grundsocklarna är vitputsade. Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita. Vitmålade ankarjärn i tornfasaderna samt i långhusfasaderna vid läktarbjälklaget. I korets östra fasad finns en igensatt dörr som ledde till den fd sakristian. En dubbeltrappa finns kvar vid fasaden. I tornets västfasad sitter en inmurad minnessten med kyrkans byggnadsår "CARL XIV JOHAN 1839". Ljudluckorna i tornet är av trä med rundbågiga överstycken. De vitmålade luckorna har är klädda med snedställd panel. Där sakristian och koret möts i nordöst finns en skorsten, spritputsad i fasadens höjd, och ovanför klädd med kopparplåt. Hängrännor och stuprör av kopparplåt.

PORT - Kyrkans portaler utgörs av slätputsade och rundbågiga nischer ungefär i höjd med långhusfönstren. Pardörrarna, tillkomna vid renoveringen 1962-63, har raka överstycken och är klädda med kopparplåt med drivna lister och dekorerade med kristna symboler. Överljus från runda spröjsade fönster. I sakristians västfasad finns en gråmålad enkeldörr klädd med stående panel med ett kvadratiskt fönster samt dito i källarvåningen åt norr. I sakristians källarvåning åt öster finns en enkeldörr med rundbågigt överstycke. I korets källarvåning åt nordöst finns en gråmålad enkeldörr med rakt överstycke och överljus. Yttertrappor av kalkstensblock.

FÖNSTER - Långhusfönstren har dubbla kopplade träbågar, utbytta vid renoveringen 1962-63. Långhuset har sex fönsteraxlar med stora rundbågiga fönster. Fönstren är träspröjsade till smårutor och försedda med antikglas i rosa, gult och grönt. Norra fasaden har fem fönster, sakristian uppfördes på det sjätte fönstrets plats. Två fönster finns i koret och två i tornets bottenvåning. Två runda fönster i tornets västfasad, ett ovanför portalen och ett mitt på fasaden. I sakristians nordfasad finns ett stort ospröjsat fönster med kvadratisk form samt ett dito i sakristians östfasad. Mindre likadana fönster finns i sakristians västfasad, samt i dess källarvåning åt norr och öster. Solbänkar av kopparplåt. Fönsteromfattningarna är slätputsade och fönstersnickerierna vitmålade.

TAK - Långhuset täcks av ett sadeltak, valmat över det något lägre koret. Taken är täckta med bandfalsad, skivtäckt kopparplåt. Vitmålad profilerad takgesims. Kopparklädda vindskivor. Tornspiran är hög, har en oktogonal form och kröns av ett enkelt kopparklätt kors. I tornspirans nederkant finns tornur, tillkomna 1957, ett åt vardera fyra väderstreck. Rödmålat plåttäckt tak på sakristian.