Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARK TOSTARED 4:1 - husnr 1, TOSTAREDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TOSTAREDS KYRKA (akt.)
2005-10-14
Exteriörbeskrivning
TOSTAREDS KYRKA är en vitmålad träkyrka med ett torn i väster och tresidig koravslutning åt öster. Fasaderna är klädda med locklistpanel och genombryts av rundbågiga spröjsade fönster. Ingångar i väster samt genom sakristians västportal och den fd sakristians dito. Sadeltaket är valmat över koret och täcks av enkupigt lertegel. Det kraftiga tornet avsmalnar uppåt i etapper och kröns av en sluten lanternin. Torntaken har kopparplåttäckning. Lanterninen kröns av ett kors i kopparplåt.

FASAD - Grundsockeln är murad av natursten och fogad med cementbruk. Fasadbeklädnaden utgörs av stående locklistpanel med vitmålade knutlådor. En smal list löper horisontellt runt tornet i höjd med dess andra våning. Brunmålade ljudluckor i par, slätspontade med raka överstycken, åt alla väderstreck. Sluten lanternin med brunmålade rundbågiga fält.

PORT - Västport i form av omålad lackad snedställd panel. Smalt överljusfönster med sex rutor. Äldre lås i järnsmide. Trappa av huggen sten. Brunmålad enkeldörr med rakt överstycke och fiskbenspanel i sakristians västfasad. Äldre lås i järnsmide. Trappa av gråsten med stenhäll överst. Dito i den fd sakristians västfasad.

FÖNSTER - Långhusets fönster har rundbågiga överstycken och är indelade i mindre rutor med träspröjs. Två sådana fönster i långhusets nord- respektive sydfasad samt två i koret. Ett spröjsat tvåluftsfönster med raka överstycken i tornets västfasad i höjd med andra våningen. Två spröjsade rundfönster i samma tornvåning, ett åt norr och ett åt söder. Ett mindre rundbågigt spröjsat fönster i den fd sakristians sydfasad samt ett spröjsat fönster med rakt överstycke i sakristians nordfasad. Samtliga fönstersnickerier är brunmålade.

TAK - Långhusets, valmat över koret, och sakristiornas sadeltak har tegeltäckning med enkupigt lertegel. De två torntakfallen och lanternintaket har kopparplåttäckning. Lanterninen kröns av ett kopparklätt kors. Alla tre torntaken har profilerade takstolstassar och hängande, vitmålade och spetsflikiga kantlister. Vitmålade vindskivor. Stuprör och hängrännor i kopparplåt.