Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MELLERUD ÖRS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, ÖRS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖRS KYRKA (akt.)
2002-10-01
Exteriörbeskrivning
Kyrkans murar av tegel och inslag av natursten är täckta av vit spritputs. Sockeln är delvis putsad och av obearbetad marksten. Västgavelns röste är av trä, vitmålad träpanel på en regelstomme. Ett lägre vapenhus och en dito sakristia är tillbyggda på västra respektive östra gaveln.
I vapenhusets nord- respektive sydvägg finns inmurat fyra äldre gravhällar över kyrkoherdar. Samtliga tak är belagda med skiffer. Långhuset täcks av ett sadeltak med valmning över koret. Valmat är också sakristians tak. Vapenhuset har sadeltak. Långhuset och koret har stora gråmålade rundbågiga fönster. Sakristian har också ett rundbågigt fönster i sin östvägg. Vid murverksdokumentationen 1993 framkom bl a två romanska fönster på sydsidan. Ett av dessa togs fram igen och är beläget väster och ovan långhusets sydingång. Det andra är markerat öster om sydingången. Förutom långhusets sydingång finns två ingångar, till vapenhuset i väster och från söder till sakristian. Långhusets sydingång har en från fasaden utskjutande omfattning i slätputs med ett rundbågigt fönster ovan. Porten består av en pardörr med rektangulära speglar av ekpanel. Liknande portar, täckta med kopparplåt finns också till vapenhuset och till sakristian.