Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING FRIEL 27:1 - husnr 1, FRIELS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FRIELS KYRKA (akt.)
2003-04-14
Exteriörbeskrivning
FRIELS KYRKA -Friels kyrka består av ett rektangulärt långhus, i öster ett något smalare, rakt avslutat kor av samma höjd som långhuset, smalare torn i väster samt sakristia norr om koret. Kyrkan har medeltida ursprung, men präglas av förändringar under 1800-talet. Tornet av oputsad granit och med rundbågiga öppningar har en prägel av nyromanik. Medeltida murverk återstår i kyrkans östra del.
FASAD -Långhus och kor är byggda av "gråsten" samt slätputsade och vitmålade. Murarna har senare lagningar av tegel och avslutas upptill av en bred, grågrön, profilerad trägesims. Över västporten finns i fasaden "1884" inhugget och svartmålat.
Den låga, skråkantade sockeln utgörs av kalkstensplattor samt i tornet av gråsten. I sockeln finns små gluggar. Tornet består av oputsade granitblock med fönster - och dörromfattningar av tegel. Tornet har på varje sida en fronton med rak gavelspets. Gavelspetsarna är murade av tegel, täckta av zinkplåt och krönta av spetsklot. Utmed tornets sydfasad är en dubbel, mindre liljesten rest. Utmed korgaveln i öster är två gravhällar resta.
PORT - Den tegelimiterande, omålade träporten i väster består av en rektangulär dörr med halvrunt ljusinsläpp. Port och ljusinsläpp är placerade i en rundbågig nisch med tegelomfattning. I nischen är ett trappsteg av kalksten samt framför denna ytterligare en kalksten. Porten uppsattes troligen 1938. Öster om koret är en källarnedgång i marken.
FÖNSTER - Fönstren insattes 1938. Kyrkans långhus har i sydfasaden två större rundbågiga fönster och koret ett likadant fönster. På nordsidan har långhuset två likadana fönster. De gråmålade, rundbågiga fönstren har korspost. Varje luft är i sin tur genom träspröjs indelat i sex smårutor. Fönstren är placerade i grunda nischer med lutande solbänkar av kalksten.
Sakristians gråmålade nordfönster är rundbågat, indelat i åtta rutor samt placerat i en rundbågig nisch.
Västportens halvrunda ljusinsläpp består av ett gråmålat fönster, spröjsat i tolv rutor. Tornet har i bottenvåningen ett smalt, rödmålat rundbågigt fönster i norr respektive söder. Fönstren indelas genom träspröjs i en rombformad ruta överst samt tio smårutor härunder. I andra tornvåningens syd - och nordfasader finns ett likadant fönster , men något lägre. Fönstren har omfattningar av tegel och är placerade i grunda, rundbågiga nischer med solbänkar av kalksten. I tornets västfasad är på andra våningen ett runt fönster med stjärnformad, brun spröjsning och tegelomfattning.
I varje väderstreck är överst en rundbågig ljudglugg med luckor av bruna, horisontella bräder.
TAK - Långhus, sakristia och kor har sadeltak med enkupigt tegel. På torntaket ligger zinkplåt, omlagt 1995. Korset som pryder torntaket nytillverkades 1995. Det består av järnstomme med hjulkors av zinkplåt. Nya takrännor av plåt uppsattes 1989.