Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING SUNNERSBERGS BACKA 3:1 - husnr 1, SUNNERSBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNERSBERGS KYRKA (akt.)
2003-03-17
Exteriörbeskrivning
SUNNERSBERGS KYRKA - Kyrkan är korsformig med fyra höga korsarmar utgående från korsmitten. Östra korsarmen är något längre än övriga genom sitt urbyggda tresidigt avslutade kor. Kyrkan har ett något smalare torn i väster och sakristia i nordöst. Kyrkan är medeltida. Den medeltida prägeln är främst bevarad i tornet, medan exteriören i övrigt speglar det sena 1800-talets nyromanska ideal.
FASAD - Kyrkan är uppförd av kvaderhuggen sandsten. I tornet består stommen av gråsten med enstaka sandstenar. Fasaden är vitmålad och spritputsad. Kyrkan har dock oputsade hörnkedjor i södra korsarmen och i västra korsarmens nordvästra hörn. Fönster och dörromfattningar är slätputsade. Under korsarmarnas takfot har fasaden dekor i form av profileringar samt härunder trappstegsformad reliefgesims i slätputs. Sockeln är huvudsakligen oputsad och skråkantad. Östra tvärskeppet och sakristian har dock hög, putsad sockel. Tornet saknar sockel liksom västra tvärskeppets sydfasad. Öster om sydportalen är ett solur.
PORT - Kyrkan har en portal i väster samt en i gaveln av vardera korsarm. Portarna utgörs av bruna pardörrar med vardera fyra speglar, ornerade genom korslagda ribbor. Över dörrarna är rundbågiga överfönster. Portarna är placerade i vimperger/portaler, utbyggda ca 50 cm från fasaden och försedda med kopparplåtsklädda sadeltak. Dörrnischerna är perspektiviska. Tympanonfälten pryds av inpressade rundbågar. Framför västra porten är en trappa av sju kalkstenar med handledare av järn mot norr. Framför södra portalen är tre trappsteg samt ett vilplan i form av en gravhäll. En trätrappa och en träramp leder till norra porten.
Sakristian har en port mot norr. Den består av en brunmålad trädörr av vertikala brädor med ett litet rektangulärt fönster upptill.
FÖNSTER - Kyrkan har i västra korsarmen två parställda fönster vid varje sida.
I västra korsarmen finns två fönster mot söder och ett mot vardera norr, sydöst och nordöst. Norra och södra tvärskeppen har mot väster vardera ett fönster samt i gavelröstet en trefönstergrupp. Gruppens mittfönster är högre än övriga. Södra tvärskeppet har även ett fönster mot öster. Samtliga fönster är brunmålade, rundbågade och placerade i grunda, rundbågiga nischer. De är nedtill indelade i smårutor och överst är en rund spröjs. Omfattningarna är slätputsade. Under fönstren finns kopparbleck. Öster om sakristians port samt i östfasaden finns vardera ett fönster med samma utformning som de övriga.Tornet har i tredje våning ett litet rektangulärt fönster mot söder, ett mot norr samt en rektangulär glugg i varje väderstreck.
TAK - Kyrkan har korsformigt tak, klätt med skiffer. Tornet täcks av ett uppåt avsmalnande torntak med träspån. Torntaket kröns av ett kors med kulor.
Takrännor och stuprör är av kopparplåt.