Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SALEM SALEM 10:1 - husnr 1, SALEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SALEMS KYRKA (akt.)
2006-09-07
Exteriörbeskrivning
Nuvarande långhus är följden av flera ombyggnationer. Det har en oregelbunden rektangulär plan som en följd av utvidgningen mot söder, på 1300-talet, och återanvändningen av äldre murverk i norra delen. Avsmalningen i höjd med sakristian tyder på att kyrkans kor var smalare. Långhusets västra gavel är i sin södra del följden av 1400-talets tillbyggnad och delvis uppförd av tegel. Den bär i sin övre del utsmyckande blinderingar i form av en trappformad fris samt ett oxöga med omfattning av tegelstenar.
Kyrkans är murad av natursten med i vissa delar inslag av tegel i omfattningar och krön. Koret är uppfört av tegel. Fasaderna är gulavfärgade, spritputsade med slätputs i omfattningar och smygar. Grunden av natursten är putsad och svartavfärgad, med indelningar i trappsteg där nivåskillnader förekommer.Det nuvarande femsidiga koret är tillbyggdes på 1650-talet i förlängningen av långhuset. I samband med detta revs östra gaveln, fram till valvets pelare. Koret är byggd huvudsakligen av tegel och utnyttjar uddens topografi. Under koret kunde på så sätt skapas en gravkammare.
Långhuset som är sammanbyggt med koret har i sin södra mur tre rundbågiga fönsteröppningar med vinklade smygar och fönsterbänkar, bänkarna har plåttäckning. Fönsteröppningen i väster är något mindre. I norr har den två fönsteröppningar av samma typ, även där är den västra smalare. Korets östra mur har ett högt placerat lunett-fönster som ersätter en rundbågig större fönsteröppning som är inristad i putsen. I södra långmuren, i höjd med koret finns i putsen en inritning efter en äldre igenmurad öppning. Fönstren har träramar med postindelningar samt blyspröjsning. De är försedda med äldre galler av smitt plattjärn. Gravkammaren har små gluggöppningar med sandstensomfattningar, de är försedda med järnluckor.Långhuset bär ett sadeltak vars nock har en asymmetrisk placering i förhållande till tornet. Taket avslutas med tredelad valmning över koret. Även sakristian och vapenhuset bär sadeltak. Taken har tjärade takfotsbräder. De bär tjockt spån med rak, rund eller spetsig avslutning som är lagt i mönster. Vindskivor och nock har plåt-täckning.
Vapenhuset är tillbyggt mot långhusets södra långvägg, dess västra mur är i liv med långhusets gavel. Vapenhu-sets portal mot söder har utgående trappsteg i två nivåer samt ramp av röd sandsten. Portomfattningen är rundbå-gig med putsad och skålformat språng. Taket bär en förgylld vindflöjel med årtalet 1664, troligen datumet för takomläggningen.
Sakristian från 1200-talet är tillbyggd mot långhusets norra mur, och låg ursprungligen i höjd med gamla koret. Utvändigt präglas murverken av en kraftig nivåskillnad mellan östra och västra delen, som markeras av trappin-delning i sockelns färgsättning. Den har en stickbågig fönsteröppning i sin östra vägg. Den har svagt vinklade smygar, plåttäckt solbänk och är försedd med kraftigt järngaller. Sakristian bär sadeltak med plåtklädd skorsten.
Tornet är infällt i långhusets västra gavel och förstärks med en låg och kraftig stödpelare i sydvästra hörnet. Stödpelarens har ett valmat tak täckt med spån. Tornet har en kvadratiskt plan med murar som är sluttande uppåt, mot murkrönen. Det saknar portöppning mot utsidan, i höjd med tornkammaren finns i väster en mindre stickbå-gig fönsteröppning samt tre asymmetriska smala gluggar; även i söder finns en smal glugg. I övrigt har tornet, istället för ljudöppningar, kreneleringar i krönen. De är ojämna till antalet och asymmetriskt placerade. Tornet kröns av en hög spira, med fasade hörn, täckt med tjockt spån. Spirans spets har plåttäckning och bär ett förgyllt kulkors krönt med vindflöjel i form av tupp.