Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARA LARV 7:1 - husnr 1, LARVS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LARVS KYRKA (akt.)
2004-05-03
Exteriörbeskrivning
LARVS KYRKA - Den nyklassicistiska salkyrkan uppfördes 1865 och består av långhus utan markerat kor i öster, samt polygonal absid. I norr är sakristia och i väster ett torn. Mittportalen är något utkragande och tornet har för ovanlighetens skull ingång i söder.
FASAD - Sockeln är murad av grovt tuktad granit i ett till två skift. I absidens sockel är två sockelstenar från den gamla kyrkan. Dessa är av huggen sandsten med skråkant och gesims. Eventuellt kan de ha varit en del av en omfattning till sydporten. Alla väggar är spritputsade och vitkalkade. Långhuset och tornets bottenvåning har hörn markerade med utkragande hörnkedjor. Kring portarna är rusticeringar. Mittportalens utkragning har även en hörnkedja med inslag av oputsad huggen sandsten. Tornets övre våningar har hörn med lisener. De stora ljudgluggarna är rundbågade och har sentida parluckor med samma form och infattade träjalusier. Dessa är mörkbrunt målade. Under takfoten löper på alla byggnadskroppar utom sakristian en oputsad kalkstenslist.
FÖNSTER - Alla ytterfönster är ursprungliga och har foder, bågar och spröjs av trä med grå bemålning. Glasen är i de flesta fall blåsta. Smygarna följer fönstrens form och har sluttande solbänkar av skråkantad kalksten. De på nordsidan är ursprungliga. De rundbågade långhusfönstren och östra absidfönstret har två poster och tolv lufter, varav några har beslag och är öppningsbara. Absidens rundbågade sidofönster har dubbel korspost och åtta lufter. I sakristian är ett rundbågat fönster med korspost och fyra lufter. De smala rundbågsfönstren i tornets bottenvåning har dubbel korspost och åtta lufter. I tornets mellanvåning är smala rektangulära fönster med enkel luft. Överljusen till portarna utgörs av lunetter med tre lufter.
PORT - De båda portarna utgörs av ursprungliga raka pardörrar med helfranska fyllningar och mörkbrun bemålning. Handtagen är ursprungliga medan låsen är nya. De sitter i rundbågade smygar med överljus. Över tornporten är en kalkstensplatta inmurad med en text i svartmålad fraktur till åminnelse av kyrkans tillkomst. Över mittporten är en likadan platta med ett bibelord. Framför tornporten är en trappa och rullstolsramp av slipad kalksten med smidesräcken, vilken anpassats väl till byggnaden. Denna tillkom 1987. Framför mittporten är ett par nötta kalkstenshällar. På sakristians västsida är en betongtrappa ned till källarporten som är en rak dörr med stående gråmålad panel.
TAK - Långhuset har ett sadeltak som sticker ut över mittportens tempelkrön med krönande kopparkors. Vindskivorna är klädda med kopparplåt. Absidtaket är valmat över alla sidor. Sakristian har ett flackt valmat sadeltak. Alla dessa takfall är täckta med skiffer. Torntaket utgörs av en fyrsidig huv med en åttasidig öppen lanternin. Varje sida har en spetsgavel med rundbågsöppning. Den krönande åttasidiga spiran avslutas med ett kors på kula i koppar. Taktäckningen är kopparplåt med förskjutna hakfals. Alla takfall har hängrännor och stuprör av kopparplåt. Takfötterna är av rött tegel och bildar rundstavar som avskiljs med en grövre list av huggen sandsten. Långhusets takfot fortsätter horisontalt i alla gavelpartier så att tempelkrön bildas. Den övergår i absidens takfot och det markerade första bjälklaget i tornet. Sakristians takfot har en enklare utformning utan sandsten.