Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MUNKEDAL PRÄSTBOL 1:2 - husnr 2, SANNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SANNE KYRKA (akt.)
2004-07-05
Exteriörbeskrivning
SANNE KYRKA är en mindre kyrka byggd i sten, och består av långhus, fullbrett kor med tresidig koravslutning i öster och ett torn av sten i väster. Kyrkan är förhållandevis låg. FASADERNA är spritputsade med släta omfattningar kring fönster och hörn, och avfärgade i vitt. Sockeln är slätputsad. Kyrkans TAK är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel. Under takfoten en profilerad taklist, av trä, gråmålad.
TORNET är av sten med murar som kyrkan i övrigt. Tornet är relativt brett och kraftigt, om än inte så högt. Rundbågiga fönster till vapenhuset i bottenvåningen, i klockvåningen rundbågiga ljudöppningar i par, i alla väderstreck. Gråmålade luckor. Ovanför detta ett kopparklätt takfall, krönt av en smal åttkantig lanternin av trä, med rundbågiga öppningar med gallerräcke i nederdelen. Lanterninen är vitmålad och kröns av en smal spetsig kopparklädd spira, åttkantig med profilerad nederdel och överst en ståndare med kopparklädda klot.
HUVUDINGÅNGEN är i väster, genom vapenhuset i tornets bottenvåning. En rektangulär stentrappa i två steg leder till en rektangulär kopparklädd pardörr inom en rundbågig portnisch, med ett halvrunt överljusfönster ovanför dörren. Till sakristian leder en ingång med en halvrunt avslutad dubbel trädörr, och med ett runt fönster i muren ovanför. Kyrkans ytterdörrar sannolikt av senare datum. FÖNSTREN är höga rundbågiga spröjsade träfönster, målade i grått. Solbänkar av skiffer. Fönstren sannolikt ursprungliga, med flera äldre beslag.